1 Korintu ahay 6

1Awan a kə̀ slahak ikwen ù uko inde nà, ki men nga sa zla anan ʼam a nə à man su ɗo sə pəra ahay. Wita kà zlak pi zek bay asanaw? Ki zlen anan ʼam ata à man a ɗo a Yesu ahay biɗaw? 2Kə sənen zle, saa gan sariya anà ɗo sə daliyugo ahay fok bugol nə mənuko ɗo a Yesu ahay asanaw? Kak aday matanan cukutok nà, way a cacəɗew ataya à mamasl a kwanay inde nà, ki mben apan sə cəcal anan bay nə angamaw? 3Kə sənen ite sabay kələɗaw? Kwa anà maslay a Mbərom ahay təkeɗe nà, saa gan atan sariya ɗukwen, mənuko re. Aday way sə daliyugo a anan ataya nà, ɗi mba apan sa ga sariya təɗe təɗe sabay kutok ɗaw? 4Matanan kutok, way kə̀ slahak anan ù uko inde anà mərak ahay nà, ta zla anan ʼam a pə cakay su ɗo sə pəra ahay nà, angamaw? Tinen a aday nà, man a tinen inde lele à wulen su ɗo a Yesu ahay ibay. 5Na ja matanan nà, anga aday way ata â gak ikwen waray. Bina ɗo ma san way a, kwa kərtek nà, inde à wulen a kwanay sə ndəvak ikwen anan ʼam a itəbay ɗaw? 6Iya, cəkəbay awan a kə̀ slahak anan ù uko inde anà mərak ahay nà, ta zla anan ʼam a pə cakay su ɗo sə pəra ahay. Wita lelibay. Kâ si zlen anan kula sabay. 7Aday asa, kak sariya inde à wulen a kwanay ahay cəna, pa ʼam a Mbərom nə kə zluwen coy. Kwa abay ɗowan a gak ikwen nə maw, kwa a kəra pikwen wa nə way dəp nà, kə̂ njihen way a kwanay nə suwan biɗaw? 8Aday cəkəbay sa ga way a lelibay ataya aday sə kəra way a nə kwanay awan. Aday ki gen anan way ataya nə anà mərak a kwanay aya awan dəge! 9Kə sənen apan zle lele, ɗo sa ga way lelibay aya nə tinen ti njaɗ man à bahay a Mbərom inde bay. Sənen apan lele, ɗowan â sa njəkan uda anà zek anahan bay. Ɗo sa ján uho ahay, ɗo sa ga pəra ahay, tu ɗo sa ga mədigweɗ ahay, aday tu ɗo sa gan may anà uwar ahay sabay, tə pəlay sə nahay nə tu ɗo mungol aya, 10ɗo sə akar ahay, ɗo sa ga ubor pə way ahay, ɗo sə vaway nga ahay tu ɗo sa gaɗ mungwalay pə ɗo ahay, ɗo sa van nga anà ɗo ahay, fok a tinen ti canan pə iɗe wa anà bahay a Mbərom bay. 11Kwakwa ata nà, azar su ɗo a kwanay aya nà, ta gak ahay jəba si mer su way a lelibay ataya re asanaw? Əna həna, Apasay a Mbərom a mənuko sə ɗəfan apan ata kə̀ banak pikwen wa ines ahay, kə̀ tərak kwanay ɗo anahan ahay aday kə̀ tərak kwanay ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan tə sləmay a Bahay a mənuko Yesu Almasihu. 12Natiya kutok, azar su ɗo a a bayak nà: «Cəveɗ inde sa ga way ahay fok.» Əna way azar aya nà, ti njaɗan ʼam anan à nga biɗaw? Ta ja asa, ta wa: «Cəveɗ inde sa ga kwa ma fok.» Əna pi nen nà, u no sə təra ɓile sə awan bay fok. 13Ta ja nà: «Way sa pa inde nà, anga kutov, aday kutov inde ɗukwen anga way sa pa re.» Ayaw, əna tinen a cew maya pə luvon a inde nà, Mbərom i naa lize atan mba. Aday ɗukwen, zek kutok nà, Mbərom a ndakay anan nà, anga sa ján anan uho bay. A ndakay anan nà, anga sə pərahan anan azar anà Bahay a mənuko Yesu. Aday ɗo sa gan nga ì zek a mənuko nà, winen a re. 14Mbərom kə̀ slabakak anan ahay Bahay a mənuko Yesu à məke wa tə məgala anahan. I naa slabakay ahay mənuko ɗukwen, tə məgala anahan ata matanan re. 15Kə sənen apan sa jəka zek a kwanay kə̀ tərak hawal si zek ana Yesu Almasihu biɗaw? Aya əna, ni gəɓa anan hawal si zek ana Yesu Almasihu ata aday ni japay anan tə uwar sa taa ján uho kutok asa ɗaw? Wita i ga zek sabay. 16Kak kə mbakak anan zek anak anga sa ján anan uho matanan nà, ata kə tərak zek kərtek a tə ɗowan a kwanay sə japay maya ata kutok biɗaw? Anga Deftere a Mbərom a ja nà: «Cew maya a tinen a ti təra nà, zek kərtektəkke coy.» 17Aya əna, ɗo sə japay tə Bahay a mənuko Yesu nà, tinen tə tərak zek kərtek a à apasay inde coy. 18Anga nan, mbəsiken ʼam sa dah uho nə səfek à alay a kwanay wa. Ines azar aya fok, tinen ì zek inde bay. Əna ɗo sa dah uho ahay fok ta ga ines ata nà, pi zek a tinen a cərkəke way anahan. 19Kə sənen apan zle lele, zek a kwanay a nà, doh ana Apasay a Mbərom Cəncan awan. Apasay a Mbərom mə njahay a à kwanay inde. Mbərom a varak ikwen anan. Anga nan, zek a kwanay a həna ɗukwen, kə liven apan nga sabay. 20Bina Mbərom kə̀ bəmbaɗak kwanay masa nə ndəɗəmɗəmma bayan awan. Natiya, mbəsiken anan zek a kwanay â həran nga anà Mbərom kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\