1 Korintu ahay 7

1Həna nà, ni mbəɗahak ikwen ayak apan pə way a kwanay sə cəcihey puno à ɗerewel a kwanay inde ata kutok. Lele bina maw nà, abay ɗowan â gəɓa uwar bay nə təɗe. 2Aya əna kutok nà, kak ki mben apan sə njahay tətibay aday ta saa ján uho nà, suwan kuwaya â gəɓa uwar aday dəna ahay ɗukwen tâ zla à mbaz. 3Asa atə mungol tə uwar anahan ɗukwen tə̂ mbəɗahan lœn ì zek ahay bay. 4Zek ana uwar nà, ana winen a bay, əna anà mbaz anahan. Mungol ɗukwen matanan re, zek anahan ɗukwen anà winen a bay, əna anà uwar anahan. 5Kâ si gen anan azay ti zek a kwanay ahay bay. Kak izəne anga kə ɗəfen alay a inde mənjœk sa ga amboh sə cəce way pə Mbərom wa aday. Pə dəɓa anahan a wa ɗukwen nà, jipen asa, bina Fakalaw i saa njaɗ pikwen cəveɗ sa njak kwanay ì ines inde, anga kə sənen sə lavan nga anà zek a kwanay tətibay ata awan. 6Na ja matanan nà, sa jəka aday təktek gen matanan ata bay. Əna ki gen matanan nə lele. 7Nen na gan may nà, abay kuwaya â njahay kawa nen mənjəna uwar nə lele. Əna kutok nà, Mbərom a varan məgala anahan anà ɗo ahay nə cara cara. Anà ɗowan hinen a varan məgala sə njahay mənjəna uwar. Anà ɗo hinen asa, kə̀ varak anan məgala sə njahay tə uwar awan. 8Həna nen apan ni jan ayak ʼam anà ɗo mənjəna uwar ataya awan, anà dəna dalay ataya awan, aday anà mədukway sə uwar ahay fok: Suwan njihen mənjəna sə gəɓa zek ahay kawa nen. 9Aya əna, kak ki mben apan sə njahay matanan tətibay nà, kuwaya â gəɓa uwar, dəna ahay ɗukwen tâ zla à mbaz, aday mədukway sə uwar ahay ite tâ zla à mbaz re, bina ki sii gen ubor pi zek ahay tə mindel. 10Nen apan ni jan ayak anà ɗo mə gəɓa zek aya awan, ʼam daɓdaɓaɓ awan. ʼAm ata nà, sa nga uno a bay, əna ana Mbərom. Uwar â sa mbəsak anan mbaz anahan bay. 11Aday, kak uwar a ɗowan a kà zlak way anahan nà, â sa zla à mbaz hinen bay. Â njahay taayak, kabay tâ ndav anan ʼam a sə cəɓan atan pi zek ta mbaz anahan ata aday â ma agay. Aday mungol ɗukwen nà, â sa razl anan uwar anahan bay re. 12Həna nen apan ni jan ayak anà ɗo azar aya nà, ʼam sa nga uno awan, bina ana Mbərom bay. Na ja ite nà, hinahibay, kak ɗowan a kwanay a inde uwar anahan nə a ɗaf nga pə Yesu fan bay aday uwar anahan ata ɗukwen a nan sə njahay ta mbaz anahan nà, ɗowan ata â sa razl anan uwar ata bay. 13Matanan re, kak uwar a inde à wulen a kwanay aday mbaz anahan nə a ɗaf nga pə Yesu fan bay, aday mbaz anahan ata ɗukwen a nan sə njahay tə uwar anahan nà, uwar ata â sa mbəsak anan mbaz anahan bay re. 14Bina mbaz anahan a sa ɗaf nga pə Yesu fan bay ata nà, winen à mamasl su ɗo a Yesu aya coy, anga uwar a anahan. Matanan, uwar aday kə̀ ɗəfak nga pə Yesu a fan bay ata ɗukwen, winen à mamasl su ɗo a Yesu aya coy anga mbaz anahan. Kak abay matanan bay nà, gwaslay a kwanay ahay ɗukwen tə gəzlak tə Mbərom kutok biɗaw? Əna həna, tinen à mamasl su ɗo a Yesu ahay kutok biɗaw? 15Aya əna, kak ɗowan a sa ɗaf nga pə Yesu fan bay ata, a nan sə mbəsak anan ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ata nà, i mba apan sə mbəsak anan. Anga nan kutok re, ɗowan mə mbəsak a ata nà, â ga nə mungol, â ga nə uwar, winen ma ɓan a ta ʼam sə gəɓa zek tə winen sabay. Mbərom a ngamak ikwen nə saa njahay zay. 16Iken uwar a ma ɗaf nga pə Yesu coy ata awan, ka san zle ki mba apan sa tam anan mbaz anak a təte ɗaw? Aday iken mungol ma ɗaf nga pə Yesu coy ata awan, ka san zle ki mba apan sa tam anan uwar anak a təte way anahan ɗaw? 17Uwec wa ʼam uno sa jak ikwen ayak həna ata nà, lele cəna kuwaya â njahay nə kawa ana Mbərom a sə lavan anan zek ata awan, aday â pərahan azar anà anjahay anahan a kurre à alay ana Mbərom a ngaman ata awan. Na jan anà ɗo a Yesu ahay kwa aha fok nə kətanan. 18Minje sə way həna: À alay a Mbərom sə ngamak ata nà, hinahibay iken ma gaɗ mədəndalas awan. Kak matanan nà, â bənak mbiyeɗ aday sa ɗer anan bay. Njahay a matanan. Kabay Mbərom a ngamak nà, iken ma gaɗ mədəndalas a bay nà, kâ sa gaɗ mədəndalas sabay re. 19Agaɗ mədəndalas kabay agaɗ mədəndalas bay, cew maya fok tə tərak way kəriya awan. Way lele kərtek nà, aɗəfan apan anà ʼam a Mbərom. 20Kuwaya â njahay nà, kawa à alay a Mbərom sə ngaman ata awan. Ɗowan â sa mbəɗahan bay. 21À alay a Mbərom a ngamak nà, iken ɓile a ɗaw? Kak matanan nà, kə̂ jalay awan bay. Əna kak cəveɗ inde aday ki təmay à ɓile ata wa nà, təmay wa re. 22Bina, ɗa san zle, ɓile aday Bahay a mənuko kə̀ ngamak anan ata nà, winen ɓile a ɗowan sabay anga winen ɗo ana Bahay a mənuko. Əna, ɗo aday Bahay a mənuko a ngaman nə winen ɓile a itəbay ata nà, kə̀ tərak ɓile ana Almasihu kutok. 23Kwa â ga nà, ɗowan a winen ɓile, kabay winen ɓile a itəbay nà, Mbərom kə̀ bəmbaɗak ahay kwanay, masa a nà, ndəɗəmɗəmma. Kwanay nà, kə̂ təren ɓile sə way sə daliyugo ahay sabay. 24Mərak uno ahay, kuwaya â njahay nà, pə kərtek a tə Mbərom, kawa anahan sə ngaman à alay ata ata awan. 25Kə cəcihen puno wa ʼam sə mbalam ahay ta sə dəna dalay aya awan. Ni mbəɗahak ikwen ayak apan həna ata nà, ʼam sa nga uno awan, bina Mbərom su jo ahay bay. Aya əna, ɗəfen nga pa ʼam uno ata awan, anga Mbərom kà gak uno sumor sə təra nen ɗo ɗiɗek awan. 26ʼAm uno ata nà, həna: Lele nà, sə njahay pə ananak a həna ata awan, bina ɗəce ahay inde həna bayak awan. 27Kak iken, uwar anak inde nà, kâ razl a pi zek wa bay. Aday kak uwar anak ibay ite nà, kə̂ pəlay sə zəɓa bay re. 28Aya əna, kwa ɗowan a kə̀ zəɓak dalay ɗukwen, kà gak ines bay. Aday kak dəna dalay a kà zlak à mbaz ɗukwen, kà gak ines bay re. Əna sənen apan lele, ɗo mə zəɓa zek aya nà, ɗəce ahay inde bayak a pə daliyugo a anan, aday ɗukwen u no ɗəce ataya tâ tak ikwen à nga bay. 29Mərak uno ahay, way a u no sə ɗakak ikwen anan ayak ata nà, həna: Alay a mə mbəsakak uko a bayak a sabay, way ahay fok, ti ndav. I ban pə winen a anan wa nà, ɗo tə uwar aya ɗukwen tə̂ varan a mivel a tinen anà Mbərom nə kawa à alay a tinen mbalam aya ata re. 30Matanan ɗo sa yam ahay ɗukwen, tə̂ njahay kawa tinen apan ti yam bay. Ɗo mə taslay mivel aya ɗukwen, tə̂ njahay kawa tinen apan ti taslay mivel bay. Ɗo sə sukom way ahay ite nà, way a tinen mə sukom ataya, â gan atan à nga wa bay. 31Ɗo sa ga mer su way tə way ahay pə daliyugo a anan ɗukwen, tâ ɗaf anan abayak nga a tinen dook pə way ataya bay. Bina daliyugo a kawa ana mənuko sa ca apan həna ata nà, i ndav asanaw! 32Na ja matanan ata nà, u no awan â wusek ikwen nga bay. Ɗo mbalam a nà, a ɗaf abayak nga anahan fok nà, pi mer su way a Bahay a mənuko Yesu, anga aday â zlan à nga. 33Ɗo tə uwar a ite nà, abayak nga anahan nə pə way sə daliyugo ahay. A nan sa gan nga anà uwar anahan aday sa zlan à nga. 34Natiya abayak nga anahan nə pə Bahay a mənuko vərre sabay, kə̀ gəzlak cew. Matana re, uwar aday mbaz a tinen ahay ibay tə dəna dalay aya ɗukwen, abayak nga a tinen pi mer su way a Yesu re. A nan atan sə varan anan ajalay nga a tinen tə apasay a tinen fok anà Bahay a mənuko. Aya əna, uwar ta mbaz ite nà, a bayak pə way sə daliyugo ahay, anga a nan sa gan nga anà mbaz anahan aday â zlan à nga. 35Na ja matanan anga u no sa mak ikwen zek, bina nə gafak ikwen ʼam pə awan a ibay. Na gan may aɗəka nà, tiven nə pə cəveɗ lele awan, aday pərihen anan azar anà Bahay a mənuko nà, tə mivel kərtek a re. 36Nen apan ni jan ayak ʼam həna asa nà, anà wan njavar aya tə dəle a tinen ahay. Hinahibay wan njavar ata i bayak way pə dəle anahan ata awan, aday pə dəɓa wa a ca apan i mba apan sə ɗəma təte sabay anga ta gak iɗe pi zek ahay a zalay ike nà, suwan tə̂ gəɓa zek. I təran atan ines bay re. 37Aday kak wan njavar ata a ca apan nə i mba apan sə ɗəma sə njahay mənjəna sə gəɓa anan dəle anahan ata təte way anahan nà, â gəɓa anan sabay. Kak ɗowan a gafan apan ʼam bay, a bayak apan à mivel anahan a wa nà, wita, kà gak way lele re. 38Natiya kutok, ɗowan a kə̀ gəɓak anan dəle anahan nà, kà gak way lele awan, aday ɗowan a kà mbak apan sə ɗəma, kə̀ gəɓak anan sabay ɗukwen, kà gak way lele sə zalay ɗowan a hinen ata awan. 39Uwar nà, à alay a mbaz anahan winen tə iɗe mba ata nà, cəveɗ anahan inde sa zla way anahan ibay. I i njaɗ cəveɗ nà, si pə luvon a inde mbaz anahan ata kə̀ məcak aday. Ata i mba apan sa zla à mbaz maza awan. Əna kutok nà, â zla nə àga ɗo sə ɗaf nga pə Yesu. 40Aya əna, pi nen ite, a zla pi zek nà, suwan â njahay mənjəna mbaz. Ata ataslay mivel anahan i ga inde zal winen ù doh sa mbaz ata awan. Matanan, anga a ga upo nà, Apasay a Mbərom a ì nen inde ata sə ɗuko anan ʼam ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\