1 Korintu ahay 8

1Həna nà, ni mbəɗahak ikwen ayak pə way a kwanay sə cəcihey ahay puno anga sluweɗ sə pəra ata awan. Kwanay ki jen nà: «Mənuko fok, ɗa san way zle.» Acəkan. Əna asan way ata a varan ahar nga anà zek. Way sa man zek ù ɗo aɗəka nà, asan zek a à wulen a mənuko inde ata awan. 2Kak ɗowan inde à wulen a kwanay kà jak a san way zle coy nà, ata winen kə̀ sənak way təɗe kawa ana Mbərom sa gan may ata fan bay. 3Aya əna, ɗo sə pəlay Mbərom aɗəka nà, Mbərom ɗukwen i ja, a san a ɗowan ata zle re. 4Pa ʼam sə arac sluweɗ sə pəra ata nà, təɗe abay ɗi rac ɗaw? Ɗa san zle, pəra aday nà, way kəriya awan. Sifa uda ibay. Ɗa san zle re, Mbərom inde nà, winen a kərtektəkke, maza ibay. 5Tə ɗiɗek a nà, ɗo ahay tinen apan ti həran nga anà way ahay à bagəbaga mburom aday pə daliyugo kawa tinen mbərom ahay. Pə tinen nà, mbərom ahay inde tə bahay ahay inde bayak a sə ɗəfan atan apan. 6Cəkəbay, pə mənuko ite nà, ɗa san zle Mbərom inde nà, kərtek, Bəbay a mənuko, winen sə ndakay way ahay fok pə daliyugo. Ɗə njahay tə sifa ɗukwen, anga sə həran nga anà winen awan. Bahay a mənuko inde kərtek ɗukwen, winen Yesu Almasihu, way ahay fok mə ndakay a nà, tə alay anahan. Aday sə varak uko sifa sa ndav bay ata nà, winen a re. 7Aya əna, kwa ɗa san apan zle pəra nə way kəriya a aday sifa uda ibay dəp nà, ɗo azar aya ta san bay. Anga tinen apan ti rac sluweɗ sə pəra ata nà, tə bayak nə pəra inde acəkan, bina tinen bəle aya pə cəveɗ sə pərahan azar anà Mbərom. Ata tə bayak nà, arac sluweɗ ata kə̀ nəsek atan pa ʼam a Mbərom. 8Ɗa san apan zle, sə japay mənuko pi zek tə Mbərom nà, way sa pa bay. Ɗə rəcak sluweɗ ata nà, awan i zəga mənuko pə cəveɗ a Mbərom bay. Ɗə rəcak bay təkeɗe ɗukwen, awan i kəcak uko pə cəveɗ a Mbərom bay re. 9Əna, gen anan ngatay anà zek aday! Kwa â ga nà, abay cəveɗ inde sa pa way ahay fok dəp nà, kî pen bay anga hinahibay ki sa zluwen anan mərak a kwanay bəle aya à cəveɗ a Mbərom wa. 10U no sa jak ikwen ayak nà, ɗowan a bəle ata kə̀ canak anak ì iken, ɗo sa san way ata, à man sa rac sluweɗ sə pəra nà, a ga apak nə winen i rac bay bugol ɗaw? 11Ca apan, tə asan way anak ata nà, kə zluwek anan mərak anak a bəle ata, à cəveɗ a Mbərom wa. Yesu Almasihu a mac nà, anga mərak anak ata biɗaw? 12Ka sak a ga matanan sə zluwe anan mərak anak à cəveɗ a Mbərom wa, aday kə nəsek anan ajalay nga anahan a bəle ata nà, wita kə nəsek nə pa ʼam ana Yesu Almasihu a re. 13Matanan, kak ni rac sluweɗ sə pəra aday ni zluwe anan mərak uno bəle awan à cəveɗ a Mbərom wa cukutok ata nà, suwan ni rac sluweɗ sə pəra ata sabay jiga awan! U no nà, mərak uno bəle ata â zluwe à cəveɗ a Mbərom wa bay!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\