1 Korintu ahay 9

1Həna nà, ni gak ikwen ayak minje sa ʼam ata pi zek uno awan aday. Awan inde mə gufo apan ʼam a ɗaw? Na wa, nen ɗukwen ɗo maslan a Yesu a re ba? Nə canak anan anà Bahay a mənuko Yesu njœk tə iɗe uno biɗaw? Aday kwanay kə təren ɗo ana Yesu Almasihu ahay nà, anga nen a sə ɗakak ikwen anan ləbara mugom ata re biɗaw? 2Kwa abay â ga nà, ɗo azar aya tə təmahak nen kawa ɗo maslan a Yesu bay nà, kwanay dada nà, kə sənen apan zle nen ɗo maslan anahan way anahan, bina kə təren ɗo ana Yesu ahay nà, anga nen sə ɗakak ikwen anan ʼam a Mbərom ata awan. Natiya, anga kwanay nà, ma ca awan uho lele, nen nə ɗo maslan a Bahay a mənuko Yesu acəkan. 3Ɗo ahay inde ta taa mo mungok. Həna ni mbəɗahan atan ayak apan: 4Na slak sa njaɗ way sa pa ti mer su way uno biɗaw? 5Na slak aday mi zla miya tə uwar à man si mer su way uno, kawa ɗo maslan azar aya tə mərak a Bahay a mənuko ahay tatə Piyer ata itəbay ɗaw? 6Asa abay təɗe sa ga mer su way tə alay a manay aday mâ njaɗ way sa pa ite nà, manay tə Barnabas cuwcuwwe kələɗaw? 7Suje inde, i ga mer su way mənjəna sə haman apan nà, inde ɗaw? Ɗowan inde i jule way à guvo mənjəna sa tar way anahan sə julœn ata à ʼam nà, inde ɗaw? Kabay ɗo sa ɓal sla inde aday a njaɗ sa sa pay a bay nà, inde ɗaw? 8Way uno sa jak ikwen ayak a anan ata nà, a nay à ajalay nga su ɗo zənzen a wa ɗəkɗek bay, anga mə vinde awan, à Tawrita inde re. 9Mə vinde a à Tawrita a Musa inde nà, Mbərom a wa: «À alay a sla winen apan i gak mer su way à guvo nà, kâ sa ɓanan mbulo pa ʼam anga sə gafan ʼam pə arac way bay.» Kwanay kə bayiken, Mbərom a ja ʼam ata nà, pa sla ahay ɗəkɗek coy ɗaw? 10Ɗiɗek a nà, a ja ʼam ata bugol nà, anga manay a biɗaw? Acəkan. Mə vinde a anga manay a wanahan. Ɗo sa ga mer à guvo, tu ɗo sa zlaɓ a ndaw a nà, ta ga mer su way ata nə tə ajalay nga saa njaɗ way sa pa ata biɗaw? 11Mə ɗakak ikwen anan ʼam a Mbərom nà, manay kawa ɗo sa casl way à guvo ata awan. Kak matanan nà, təɗe abay mi njaɗ way sa pa à kwanay wa biɗaw? 12Kak abay ɗo azar aya nà, cəveɗ a tinen inde sa njaɗ way sa pa pə kwanay wa cukutok nà, manay mi njaɗ pikwen wa zal tinen bugol biɗaw? Aya əna, mə ngəmak sa ga matanan bay, ma ban mbac, anga a nan umo nà, awan â van saray anà ləbara a Yesu Almasihu bay. 13Kə sənen apan zle, ɗo sa ga mer su way ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay nà, ta pa nà, way a ma var aya ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ata biɗaw? Aday asa, ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ɗukwen, ta rac sluweɗ sə way a tinen sə gəɗan dungo ataya biɗaw? 14Matana re, ɗo sə ɗakan anan ləbara a Yesu mugom a anà ɗo ahay ataya nà, Bahay a mənuko a ja nà, ti pa way nə ti mer su way a tinen sa ga ata awan. 15Əna nen nà, nə bənak anan bitem anà ʼam ata bay. Aday a nan sa ja ɗukwen, nə vinde nà, anga u no sə cəce kutok bay re. Aʼay, suwan nâ mac, ta sa saa cəce nà, na. Bina, ata ni i mba apan sə həran nga ì zek anga nan sabay. 16A nan sa ja nà, ni həran nga ì zek anga sə ɗakay anan ʼam a Mbərom bay. Anga ni ɗakay anan nà, tə bəlaray. Na sak a ɗakay anan bay ata ɗukwen, i buno ɗəvac re. 17Abay â ga nə na ga mer su way ata sə bəlaray bay nà, wita ni cəce magwagway kutok. Aya əna, matanan bay. Sə vuro anan mer su way ata à alay inde nà, Mbərom awan. Anga nan, ni cəce awan bay. 18Kak matanan cukutok nà, magwagway uno ì mer su way ata inde nà, maw? Ni ɗakay anan ləbara mugom ata nà, kəriya awan, mənjəna sə cəce awan pu ɗo wa. Təɗe abay ni cəce magwagway pi mer su way ata awan, əna ni gan may sə cəce bay. 19Abay à məndak wa nà, nen ɓile ɗaw? Aʼay! Na var anan nga uno kawa ɓile anga sa man zek anà ɗo ahay fok, anga aday, â ga zek nà, ɗo ahay bayak a tâ njaɗ sa ɗaf nga pə Yesu ite. 20Natiya kutok, mi njahay tə Yahuda ahay kawa nen Yahuda ahay, anga aday tə̂ təma Yesu kawa bahay a tinen. Tu ɗo sə ɗəfan apan anà Tawrita a Musa ahay nà, ni njahay tə tinen kawa nen nə ɗəfan apan anà Tawrita a Musa ata re. Kwa â ga nà, bəlaray ni ɗəfan apan anà Tawrita ata bay nà, ni ga matanan, anga aday tə̂ təma sa ɗaf nga pə Yesu. 21Tu ɗo sa san Tawrita a Musa ahay bay ite, mi njahay tə tinen kawa nen ɗo sa san Tawrita bay re, anga aday tə̂ təma sa ɗaf nga pə Yesu. U no sa ja nà, ni ɗəfan apan anà ʼAm a Mbərom bay bay. Nə ɗəfan apan anà ʼam ana Almasihu aɗəka. 22Tu ɗo sa ɗaf nga pə Yesu aday tinen bəle ataya ɗukwen, mi njahay tə tinen kawa nen bəle awan, anga aday tâ njaɗ məgala sə pərahan azar anà cəveɗ a Yesu tə ɗiɗek awan. Natiya awan, ti zek uno nà, ni təra kawa ɗo ahay fok, anga kwa kəkəma kəkəma ɗukwen, nâ njaɗ sa tam anan ɗo azar awan. 23Aday nâ ga nə ma ma, na ga fok nà, anga aday ləbara a Yesu mugom a â ta ʼam, aday nâ njaɗ sə təma magwagway a Mbərom saa varan à ɗo ahay ata awan. 24Kə sənen zle asanaw, ɗo ahay bayak a ti haw aday sa njaɗ a magwagway, əna saa njaɗ sə dəzle pə magwagway ata nə ɗo kərtektəkke. Kwanay həna ɗukwen, hiwen nə kawa ɗo saa njaɗ magwagway ata re. 25Ɗo sa gan may sa haw fok, a kəta anan nga anahan nə lele, anga aday â zalay ɗo ahay. Ata i njaɗ magwagway sə ahaw anahan ata kutok. Əna magwagway anahan ata nà, a njahay bay. Way sa ndav bəse. Aya əna, mənuko nà, ɗi kəta anan nga a mənuko lele nà, anga sa njaɗ anan magwagway sa ndav itəbay ata awan. 26Anga nan kutok, ni haw nà, iɗe zuhhwe pa ʼam. Nen kawa ɗo sa nja gwiya kəliyya sa vaɗ yugo zləszlas ata bay, əna ni car nà, pa wan sə gwiya wanahan. 27Ni kəta anan zek uno lele, anga aday â ɗəfo apan, bina nen ɗo sə ɗakan anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay ata nà, nâ sa təra nen a na slak sabay bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\