1 Yuhana 2

1Dəna uno ahay, nə vindek ikwen ayak way anaya nà, anga aday kî gen ines sabay. Əna, kak aday ɗowan a kà gak ines dəp nà, ɗo a mənuko inde pə cakay a Bəbay a nuko Mbərom, i mak uko zek. Ɗowan ata nà, Yesu Almasihu, winen a ga ines itəbay. 2Winen kə̀ varak anan sifa anahan anga mənuko, anga aday Mbərom â pəsek uko anan ines a nuko ahay. A var a sifa anahan aday nà, anga ines a mənuko ahay vərre bay, əna anga ines sə ɗo ahay pə daliyugo fok. 3Kak ɗə ɗəfak anan apan anà ʼam a Mbərom tə ɗiɗem a nà, aɗəfan apan a mənuko ata i ɗakay anan ɗa san Mbərom zle acəkan. 4Kak ɗowan kà jak «Na san Mbərom zle» aday a ɗəfan apan anà ʼam a Mbərom a bay cəna, ata winen ɗo sə mungwalay, ɗiɗek inde à winen ibay. 5Aya əna, kak ɗowan kə̀ ɗəfak anan apan anà ʼam a Mbərom nà, tə ɗiɗem a nə asan zek anahan anga Mbərom ma rah a à mivel inde. Ɗa san mənuko mə japay a tə Mbərom nà, natiya: 6Kak ɗowan kà jak winen mə japay a tə Mbərom nà, azla anahan â təra nə kawa ana Yesu Almasihu a kutok. 7Car uno ahay, way a nen sə vindek ikwen ayak həna ata nà, way wiya pə kwanay bay. Aɗəka bay ʼam məduwer a coy, kə slənen anan kwa həna kabay. Kə slənen anan ʼam ata nà, kurre, à alay a kwanay sə təma ʼam a Mbərom ata awan. 8Əna ʼam a məduwer a nen sə vindek ikwen anan ayak ata nà, winen kawa ʼam wiya awan. Kə̀ tərak ʼam ɗiɗek a à anjahay a Yesu inde aday à anjahay a kwanay inde, anga iɗe zənzen winen apan i ndav, aday iɗe jiyjay guzgwez a kə̀ dazlak anan sa dav uda coy. 9Ɗowan a kà jak winen ì iɗe jiyjay a inde, aday cəkəbay hwiya a nan iɗe anà mərak ahay cəna, ata winen ì iɗe zənzen a inde hwiya mba. 10Əna ɗo sə pəlay mərak ahay nà, winen ì iɗe jiyjay inde kutok, aday way sə zluwe anan à cəveɗ wa ɗukwen, inde à winen ibay re. 11Aday ɗo sa nan iɗe à mərak ahay ite nà, winen ì iɗe zənzen inde, winen apan i jəjay uda awan. A san i zla ahaw bay, anga iɗe zənzen kə̀ hurfok anan. 12Dəna uno ahay, ni vindek ikwen ayak həna, bina Mbərom kə̀ pəsek ikwen anan ines ahay anga sləmay a Yesu Almasihu. 13Məceɗ ahay, ni vindek ikwen ayak həna nà, anga kwanay kə sənen ɗowan a aday winen inde kwa pə dəlen a wa ata awan. Njavar ahay, ni vindek ikwen ayak həna nà, anga kwanay nə kə mbisen pə Fakalaw. 14Dəna uno ahay, nə vindek ikwen ayak nà, anga kə sənen ahay Mbərom, Bəbay a mənuko. Məceɗ ahay, nə vindek ikwen ayak nà, anga kwanay kə sənen ɗowan aday winen inde kwa pə dəlen a wa ata awan. Njavar ahay, nə vindek ikwen ayak nà, anga kwanay məgala aya awan, ʼam a Mbərom inde à mivel a kwanay, aday kwanay kə mbisen ahay pə Fakalaw coy. 15Kə̂ wihen ubor pə anjahay su ɗo sə daliyugo ahay bay, aday pə way sə daliyugo aya bay re. Kak ɗowan a kə̀ wahak ubor pə way ataya nà, i pəlay Bəbay a nuko Mbərom sabay. 16Anga anjahay sə daliyugo aday nà, natiya: Ɗo ahay ta ga nə way sə ubor si zek a tinen ahay. Tə canak anan à way cəna, a nan atan sa njaɗ anan. Tə njaɗak anan coy ɗukwen, ti gan anan ti zek anà ɗo a azar aya kutok. Way matana ataya nà, ta nay ahay à Bəbay a nuko Mbərom wa bay. Wita, way sə daliyugo ahay aɗəka kutok. 17Kə sənen apan zle, daliyugo nà, i ndav, pi zek tə way sə ɗo ahay sa ga apan ubor ataya təke fok. Əna ɗo sa ga way sa zlan à nga à Mbərom nà, i njahay tə sifa a pa sə viyviya awan. 18Dəna uno ahay, daliyugo nà, i ndav bəse coy! Kə slənen sa jəka ɗo maniɗe a Yesu inde i i nay ahay. Aday həna, ɗo maniɗe ahay bayak a tinen inde ta nak ahay coy. Anga nan, ɗa san zle, daliyugo i ndav bəse kutok. 19Ɗo maniɗe ataya nà, abay tinen inde à wulen a mənuko, əna tinen ɗo a mənuko ahay tə ɗiɗem aya bay. Anga nan, tə mbəsakak mənuko. Abay â ga nə tinen ɗo a mənuko ahay tə ɗiɗem aya nà, ti mbəsak mənuko bay. Ana tinen a sə mbəsak mənuko ata nà, a ɗakay anan abay tinen ɗo a mənuko ahay bay wanahan. 20Kwanay aɗəka nà, Yesu Almasihu kə̀ varak ikwen Apasay Cəncan awan. Aday həna, kwanay a fok kə sənen ɗiɗem sə way ahay zle coy. 21Nə vindek ikwen ayak həna nà, anga sa jəka kə sənen ɗiɗem bay ata ɗaw? Aʼay, nə vindek ikwen ayak aɗəka nà, anga kə sənen ɗiɗem zle coy ata awan. Aday kə sənen zle re, mungwalay nà, a nay à ɗiɗem wa kula itəbay. 22Ɗo sə mungwalay aday nà, wayaw? Ɗo sə mungwalay nà, ɗowan a sa jəka, Yesu nə winen Almasihu bay ata awan. Winen nà, ɗo maniɗe ana Yesu Almasihu. A ngam Bəbay Mbərom bay, aday a ngam Yesu wan anahan bay re. 23Kak ɗowan a kə̀ ngəmak Yesu winen Wan a Mbərom bay nà, a san bay nà, zek a Bəbay Mbərom awan. Aday ɗo sə təma Yesu winen Wan a Mbərom ite nà, a san nə zek a Bəbay Mbərom awan kutok. 24Kwanay nà, ʼam a kwanay sə sləne kurre ataya nə, tə̂ njahay à mivel a kwanay inde. Kak ʼam ataya inde à mivel a kwanay inde cəna, kwanay ɗukwen mə japay aya tə Wan a Mbərom, aday tə Bəbay Mbərom a re. 25Aday ɗukwen, Yesu Almasihu a kə̀ zlapak uko anan tə awan a inde. Way anahan a sə zlapak uko anan ata nà, anjaɗ sifa sa ndav bay ata awan. 26Nə vindek ikwen ayak way anaya nà, anga aday kə̂ bənen nga a kwanay pu ɗo sa njak kwanay ahay wa. 27Kwanay nà, Apasay a Yesu sə varak ikwen ata, inde à kwanay inde. Anga nan, ki gen anan may anà ɗo hinen sə ɗakak ikwen anan awan sabay. Apasay Cəncan ata i ɗakak ikwen anan way ahay fok. Aday ɗukwen way anahan sə ɗakak ikwen anan ataya nà, ɗiɗem aya awan, mungwalay uda ibay. Natiya awan, njihen kwanay mə japay aya tə Yesu Almasihu, kawa Apasay anahan sə ɗakak ikwen anan ata awan. 28Matanan, dəna uno ahay, njihen kwanay mə japay aya tə Yesu Almasihu hwiya, anga aday, pə luvon anahan saa may ata nà, ɗi jəjar bay, waray i gak uko pa ʼam anahan sabay re. 29Kə sənen apan zle, Yesu Almasihu nà, winen ɗo ɗiɗek awan. Matanan, kuwaya ɗowan a a ga nà, way ɗiɗek a cəna, winen wan a Mbərom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\