1 Yuhana 3

1Cen apan aday, Mbərom a pəlay mənuko tə mindel hus a sə ngamak uko wan anahan ahay. Anga nan, mənuko wan anahan ahay tə ɗiɗek a acəkan! Ɗo sə daliyugo ahay ta san mənuko bay. Ta san Bəbay Mbərom bay, aday ta mba apan sa san mənuko wan anahan ahay bay re. 2Car uno ahay, həna nà, mənuko wan a Mbərom ahay. Aday ɗi i təra azanan pa ʼam kəkəmaw nà, ɗa san fan bay. Əna ɗa san zle, Yesu kà sak a may cəna, ɗi təra kawa winen awan, anga ɗi i canan azanan njœk tə iɗe a mənuko nà, winen a uwek wanahan. 3Ɗowan a nà, winen apan i ɗəfan iɗe anà amay a Yesu Almasihu cəna, i gan nga anà zek à cəɗanʼa inde, anga Yesu winen ɗo cəncan awan. 4Kuwaya ɗowan a kà gak ines cəna, a vəze nə pə Mbərom, anga aga ines nà, avəze pə Mbərom awan. 5Əna kə sənen apan zle, Yesu kà nak sa naa pəse anan ines pə ɗo ahay wa. Aday winen a nà, ines inde apan kwa mənjœk itəbay. 6Anga nan kutok, ɗo mə japay a tə winen ataya nà, ti pərahan azar sa ga ines sabay. Aday ɗo sə pərahan azar sa ga ines cəna, kula kə̀ canak anan itəbay, kə̀ sənak anan itəbay re. 7Dəna uno ahay, bənen nga a kwanay pu ɗo saa njak kwanay ahay wa. Ɗo sa ta ga way ɗiɗek aya nà, winen ɗo ɗiɗek awan, kawa Yesu winen ɗo ɗiɗek a ata awan. 8Aday ɗo sa ta ga ines ahay nà, winen ɗo ana Fakalaw, anga kwa pa sə adazlan ana daliyugo wa nà, Fakalaw winen ɗo sa ga ines way anahan. Anga nan kutok, Yesu a nay ahay nà, sa naa lize anan wa mer su way ana Fakalaw ataya awan. 9Matanan, kuwaya ɗowan a winen wan a Mbərom cəna, i pərahan azar sa ga ines sabay, anga ʼam a Mbərom sa var ata nà, winen mə njahay a à mivel anahan inde kawa zahav. I mba apan sa ga ines sabay, anga winen nà, kə̀ tərak wan a Mbərom. 10Natiya awan, ɗi mba apan sə gəzlan alay pi zek wa anà wan a Mbərom ahay tə ana Fakalaw ahay nə kəkəmaw? Ɗo sa ga way ɗiɗek a bay nà, winen wan a Mbərom bay. Aday ɗo sə pəlay mərak ahay bay ɗukwen, winen wan a Mbərom bay re. 11Matanan, ʼam a kwanay a sə sləne kurre ata nà, həna: Sənen zek ahay. 12Kə sənen apan zle, Kaynu kə̀ vəɗak anan mərak anahan Abel bəskol. A vaɗ anan nà, anga mer su way ana Abel nə lele, aday mbala anahan a bugol nə lelibay ata awan. Matanan, ɗə̂ təra kawa Kaynu bay. Winen nə ɗo ana Fakalaw. 13Mərak uno ahay, ɗo sə daliyugo ahay tinen apan ti nak ikwen iɗe nà, â gak ikwen masuwayan bay. 14Ana mənuko sə pəlay mərak ahay ata nà, a ɗakay anan, ɗə takasak ahay à amac wa, ɗa zlak à sifa inde. Əna ɗo sə pəlay mərak ahay itəbay ata nà, winen kə̀ mbəɗəkek ayak à amac inde vəɗəkka hwiya. 15Ɗo sa nan iɗe anà mərak ahay nà, winen ɗo sa vaɗ nga su ɗo re. Aday kə sənen apan zle, ɗo sa vaɗ nga su ɗo nà, sifa sa ndav bay ata inde à winen ibay. 16Asan zek nà, awan a maw? Way ata, ɗa san a zle, bina Yesu kə̀ varak anan sifa anahan anga mənuko. Matanan, mənuko ɗukwen, varuko anan sifa a mənuko ahay anga mərak ahay ite re. 17Izəne ɗo inde à wulen a kwanay winen zlile awan. Hinahibay kə̀ canak anan anà mərak anahan à ɗəce inde, aday kà mak anan zek bay nà, ata asan zek a Mbərom inde à mivel anahan acəkan ɗaw? 18Dəna uno ahay, ɗə̂ pəlay ɗo ahay ta ʼam vərre bay. Əna kuko atan anan asan zek a mənuko anà ɗo ahay ta sa man atan zek tə ɗiɗek awan. 19Kak ɗa gak matanan nà, ɗi san mənuko nə ɗo sə ɗiɗem ahay. Ata ɗi mba apan sə tavay pa ʼam ana Mbərom, ajəjar inde sabay. 20Kwa abay â ga nà, mivel a mənuko winen apan i mak uko anan mungok təkeɗe nà, ɗa san zle, Mbərom nə winen məduwen awan, a zalay mivel a mənuko ahay. Aday a san way a mənuko sa ga ahay zle fok. 21Car uno ahay, kak mivel a mənuko kà mak uko anan mungok pə awan ibay nà, ata ɗi mba apan sə tavan pa ʼam à Mbərom, ajəjar inde sabay. 22Aday way a mənuko saa cəce panan ataya fok, i varak uko anan, anga mənuko apan ɗi ɗəfan apan anà ʼam anahan ahay ta sa ga nə way sa zlan à nga anà winen ahay kutok. 23Ihe, ʼam a Mbərom sa jak uko ata nà, həna: Ɗəfuko nga pə sləmay a Yesu Almasihu wan anahan, aday sənuko zek à wulen a mənuko ahay inde lele, kawa anahan sa jak uko ata awan. 24Aday ɗowan a kə̀ ɗəfak anan apan anà ʼam a Mbərom ma ja ataya nà, winen kə̀ japak tə Mbərom, aday Mbərom kə̀ japak tə winen kutok re. Aday ɗi san Mbərom kə̀ japak tə mənuko nà, anga Apasay anahan a sə varak uko ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\