1 Yuhana 4

1Car uno ahay, kâ sa ɗəfen nga pa ʼam su ɗo sa jəka: «Manay nà, Apasay a Mbərom inde à mivel a manay ahay» ataya fok bay. Əna, bənen nga a kwanay pə tinen wa aɗəka bugol nə lele. Cen patan wa mazan aday. Kak Apasay a Mbərom inde à mivel a tinen ahay acəkan, kabay awan inde à mivel a tinen ahay ibay cəna, sənen atan aday. Na ja matanan ata nà, anga ɗo majaʼam mungwalay aya inde həna bayak a kwa aha fok. 2Natiya, həna ki sənen atan ɗo sa jəka Apasay a Mbərom inde à mivel a tinen ataya nə kəkəmaw? Ki sənen atan aday nà, pa ʼam a tinen aya wa. Ɗowan a kà jak, Yesu Almasihu a dazay ahay à mburom wa, kə̀ tərak ɗo tə sluweɗ si zek a nà, ata winen Apasay a Mbərom inde à mivel anahan acəkan. 3Əna ɗo sa ngam sa ja matana itəbay ataya nà, Apasay a Mbərom inde à mivel a tinen itəbay. Aday tinen nà, apasay ana ɗo maniɗe a Yesu inde à mivel a tinen ahay. Kwanay nà, kə sənen pa ʼam ata zle coy. Ɗo maniɗe a Yesu ata, i nay ahay mba, əna həna ata ɗukwen, winen inde pə daliyugo coy. 4Dəna uno ahay, kwanay nà, wan a Mbərom ahay, aday kə pəken atan waray ì iɗe anà ɗo majaʼam mungwalay ataya awan. Kə pəken atan waray ì iɗe inde nà, anga Apasay a Mbərom a à mivel a kwanay inde ata, a zalan atan məgala à nga wa anà apasay ana ɗo maniɗe winen pə daliyugo həna ata awan. 5Ɗo majaʼam mungwalay ataya nà, tinen ɗo sə daliyugo ahay. Ta ja nà, ʼam su ɗo sə daliyugo ahay, aday ɗo sə daliyugo ahay tinen apan ti slənen atan anan ʼam a tinen ahay lele. 6Mənuko bugol nà, wan a Mbərom ahay. Aday ɗo sa san Mbərom nà, a pak sləmay pa ʼam a mənuko. Əna ɗo sa san Mbərom bay ahay nà, ti slənek uko anan ʼam a mənuko ahay itəbay. Matana awan, ɗi mba apan sə gəzlan alay pi zek wa anà Apasay a Mbərom, tə apasay ana Fakalaw a kutok. 7Car uno ahay, pəluko zek ahay lele, anga asan zek a aday nà, way a Mbərom. Ɗowan a kə̀ pəlak ɗo nà, winen wan a Mbərom, aday a san Mbərom zle re. 8Ɗowan a aday a pəlay ɗo itəbay ata nà, winen a san Mbərom bay. Anga Mbərom nà, winen asan zek. 9Winen a a kak uko anan ahay asan zek anahan a aday nà, kəkəmaw? A kak uko anan ahay nà, natiya: A slənay anan ahay Wan anahan mənduwel a pə daliyugo, anga aday ɗâ njaɗ anan sifa ta Wan ata awan. 10Asan zek a nà, awan a maw? Asan zek a nà: Mənuko ɗa lah sə pəlay Mbərom pa ʼam bay, əna Mbərom a lah sə pəlay mənuko bugol. A slənay anan ahay Wan anahan, aday Wan ata kə̀ varak anan sifa anahan anga sə pəsek uko anan ines a mənuko ahay. 11Car uno ahay, Mbərom kə̀ pəlak nuko. Matana nà, mənuko ɗukwen pəluko zek ahay lele ite. 12Mbərom a nà, kula ɗowan kə̀ canak anan bay. Əna kak ɗə pəlak zek ahay nà, wita a ɗakay anan nə Mbərom winen inde à mivel a mənuko ahay inde. Ata, asan zek ana Mbərom a à mivel a mənuko inde ata, kà gak mer su way kawa sa zlan à nga anà Mbərom awan. 13Mbərom kə̀ varak uko ahay Apasay anahan. Anga nan həna ɗa san zle, winen kə̀ japak tə mənuko, aday mənuko ɗukwen ɗə japak tə winen ite re. 14Bəbay a nuko Mbərom kə̀ slənak anan ahay wan anahan pə daliyugo, sa naa tam anan ɗo ahay. Manay nà, mə canak anan, aday ma jak ikwen anan ayak həna tə ɗiɗem a nà, ʼam ata awan. 15Ɗowan a kà jak Yesu nà, Wan a Mbərom acəkan nà, ata Mbərom kə̀ japak tə winen aday winen ɗukwen kə̀ japak tə Mbərom a ite re. 16Manay ma san zle, Mbərom nà, asan zek. Mə ɗəfak nga pə asan zek anahan ata awan. Natiya, asan zek nà, way a Mbərom. Ɗo sa san ɗo nà, winen kə̀ japak tə Mbərom, aday Mbərom kə̀ japak tə winen a ite re. 17Kak asan zek a Mbərom a à mənuko inde ata, kà gak mer su way tə ɗiɗem a nà, ata pə luvon anahan saa gak uko sariya ata nə ɗi jəjar sabay. Ɗi jəjar sabay ata nà, angamaw? Anga anjahay a mənuko həna pə daliyugo ata nà, winen kawa anjahay ana Yesu Almasihu awan. 18Kak asan zek a Mbərom winen à mivel a mənuko inde nà, ajəjar i njaɗ uda man sabay. Anga kak asan zek a à mivel a mənuko inde ata kà gak mer su way tə ɗiɗem a nà, i rəzlay anan ahay ajəjar à mivel wa. Bina, way sə jəjar anan ɗo nà, sariya a Mbərom. Natiya kutok, ɗo kà sak a jəjar nà, ata anga asan zek a Mbərom a à winen inde ata ɗukwen, kə̀ ndəvak anan mer su way anahan fan bay. 19Mənuko ɗə pəlay ɗo nà, anga Mbərom a kə̀ lahak sə pəlay mənuko pa ʼam aday. 20Ɗowan a kà jak: «Nə pəlay Mbərom» aday cəkəbay winen apan i nan iɗe anà mərak ahay nà, ata a gaɗ mungwalay. Anga, a canan anà mərak anahan zle, Mbərom nà, kula kə̀ canak anan itəbay. Kə̀ pəlak a mərak anahan a aday a canan zle ata bay nà, i jəka a pəlay Mbərom nə kəkəmaw? 21Aday asa, Yesu a jak uko nà: Ɗowan a kə̀ pəlak Mbərom nà, təktek i pəlay mərak ahay re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\