1 Yuhana 5

1Kuwaya kə̀ ɗəfak nga pə Yesu, winen Almasihu nà, ɗowan ata kə̀ tərak wan ana Mbərom coy. Ɗowan a kə̀ pəlak anan Bəbay Mbərom nà, i pəlay anan wan anahan ahay re. 2Ɗi san sa jəka, ɗə pəlay wan ana Mbərom ahay nə kəkəmaw? Ɗi san anan ta sə pəlay Mbərom, aday ta sə ɗəfan apan anà ʼam anahan ahay. 3Apəlay Mbərom a aday nà, aɗəfan apan anà ʼam anahan aya awan. Aɗəfan apan anà ʼam anahan aya ɗukwen, a da ʼam bay, 4anga ɗo kə̀ tərak wan a Mbərom nà, məgala anahan inde sə mbasay pə way sə daliyugo ahay. Ɗi mba apan sə mbasay pə way sə daliyugo aya nà, anga ɗə ɗəfak nga pə Yesu Almasihu ata awan. 5Saa mba apan sə mbasay pə way sə daliyugo a aday nə wayaw? Saa mba apan kərtek nà, si ɗo sa ɗaf nga pə Yesu aday kə̀ sənak anan winen nə Wan a Mbərom a re ata awan. 6Yesu Almasihu a nay nà, tə aʼam sə baptisma anahan, aday tə mez sə amac anahan. A nay tə aʼam sə baptisma cəna coy bay, əna tə aʼam sə baptisma anahan aday tə mez sə amac anahan re. Aday sə side ɗiɗek sə way ataya nà, Apasay a Mbərom awan, anga Apasay ata nà, a ɗakay anan nə ɗiɗek sə way ahay. 7Way ahay inde həna maakan nà, tə ɗakay anan nà, Yesu, winen Wan a Mbərom. 8Way a maakan ataya nə həna: Apasay a Mbərom, aʼam, aday mez. Aday ɗukwen, maakan a tinen a fok, ʼam a tinen a nə kərtek. 9Ɗo ahay ta gak uko side ɗukwen nà, ɗa ɗaf apan nga re. Aday side a Mbərom sa ga nà, a zalay sə ɗo ahay aɗəka bugol biɗaw? Aday sa ga side pə Wan anahan nà, zek a Mbərom awan. 10Ɗowan kə̀ ɗəfak nga pa Wan a Mbərom nà, kə̀ təmahak side a Mbərom à mivel anahan inde. Ɗowan a kə̀ təmahak side a Mbərom bay cəna, ata pə winen nà, Mbərom nə ɗo sə mungwalay, anga ɗowan ata kə̀ təmahak side a Mbərom sa ga pə Wan anahan ata bay. 11Side ata nà, həna: Mbərom kə̀ varak uko sifa sa ndav bay ata tə alay a wan anahan. 12Ɗowan kə̀ təmahak Wan a Mbərom nà, kə̀ njaɗak sifa ata awan. Aday ɗowan a kə̀ təmahak anan bay ite nà, kə̀ njaɗak sifa ata bay. 13Nə vindek ikwen ayak ʼam a anan nà, anà kwanay ɗo sa ɗaf nga pa Wan a Mbərom ataya awan. Nə vindek ikwen ayak, anga aday kə̂ sənen tə ɗiɗek a nà, kwanay kə njiɗen sifa sa ndav bay ata coy. 14Ɗi ga amboh pa ʼam a Mbərom nà, ɗə jəjar bay, anga ɗa san zle, kak ɗə cəcihen way pə Mbərom wa kawa sa zlan à nga à winen a nà, i slənek uko anan. 15Aday kak ɗa san apan zle, way a mənuko sə cəce panan ataya, i slənek uko anan nà, ɗa san zle, i varak uko anan way a nuko sə cəce panan ataya fok acəkan. 16Kak ɗowan a kə̀ canak anan anà mərak anahan inde winen apan i ga ines, aday ines ata i zla anan à amac inde bay nà, â ga amboh anga winen. Ata Mbərom i varan sifa anà mərak anahan ata kutok. I ga amboh nà, anga ines a aday i zla anan ɗo ahay à amac inde bay ata ɗəkɗek. Na ja matana ata nà, anga ines hinen inde nə a zla anan ɗo ahay à amac inde. Əna na jak gen amboh anga ines ata bay. 17Asəder a wura wura fok cəna, ines. Əna ines ahay fok nà, ta zla anan ɗo à amac inde bay. 18Ɗa san apan zle, ɗo kə̀ tərak wan ana Mbərom nà, i pərahan azar sa ga ines ahay sabay, anga Yesu, Wan a Mbərom, winen apan i ba anan. Natiya Fakalaw ɗukwen i mba apan sə fakan alay sabay re. 19Ɗa san apan zle hwiya, mənuko nà, wan a Mbərom ahay, aday ɗo sə daliyugo ahay fok nà, tinen à alay ana Fakalaw inde mba. 20Ɗa san apan zle hwiya re, Wan a Mbərom kà nak ahay, kə̀ varak uko məgala sa san anan Mbərom, winen ɗo ɗiɗek awan. Natiya, Mbərom nà, ɗo ɗiɗek awan, ɗə tərak ɗo anahan ahay bina ɗə japak tə Wan anahan Yesu Almasihu. Yesu nà, winen nə Mbərom a ɗiɗek awan, winen ɗo sa var sifa sa ndav bay ata re. 21Dəna uno ahay, bənen nga a kwanay pə pəra ahay wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\