1 Piyer 2

1Kak matanan cukutok nà, mbəsiken sa ga sədœk, kə̂ gəɗen mungwalay sabay, kə̂ jipen miresl à ʼam cuwcew bay, kî gen iɗe pə way su ɗo bay, kə̂ gəɗen anan azar ù ɗo bay re. 2Təren aɗəka nà, kawa wan gindez aya sa gan may anà pay a may a tinen ahay pac pac ataya awan. Natiya, gen anan may anà ʼam a Mbərom a ɗiɗek ata nà, kawa gwaslay ahay sa gan may anà pay ata awan. Matanan, ki sa həren hus pə ana Mbərom sa tam wa kwanay sə coy ata kutok. 3Anga Deftere a Mbərom a ja nà: «Kə tukumen anan coy, Mbərom nə ɗo lele awan.» 4Həɗəken ahay pə cakay a Yesu. Winen nə kon sa var sifa, əna ɗo ahay ta lar anan kawa kon lelibay awan. Aya əna, Mbərom a gəɓa anan, anga pə iɗe anahan nə, sə zalay kon sa ɗezl way ahay fok aɗəka nà, winen awan. 5Kwanay ɗukwen, kə təren kawa kon a tə sifa aya ata awan, aday Mbərom winen apan i ra kwanay sa ɗezl anan doh a aday Apasay anahan i sa njahay uda ata awan. Ù doh ata ɗukwen, ki təren uda ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay ma ga nga aya awan, saa gan mer su way sa zlan à nga à Mbərom, anga Yesu Almasihu. 6Mə vinde à Deftere a Mbərom inde, Mbərom a wa: «Cen apan, ni ɗaf kon sə mide uno à wulen su doh sə Urəsalima inde, ni han apan doh. Nə walak anan, winen kon lele awan. Kuwaya ɗowan a kə̀ bənak alay à winen inde cəna, waray i naa gan itəbay.» 7Pə kwanay ɗo sa ɗaf apan nga ataya nà, winen kon lele awan. Əna pu ɗo sa ɗaf apan nga itəbay ataya ite, winen matanan bay. Bina tə vinde à Deftere a Mbərom inde nà: «Kon mbala ana ɗo sa ɗezl way ahay sa lar anan ata nà, sə təra kon sə mide lele aɗəka nà, winen.» 8Asa tə vindek à Deftere inde re, Mbərom a wa: «Ni ɗaf kon sə hawan saray anà ɗo ahay, aday ti slahay apan re.» I hawan atan saray, anga tə ɗəfak nga pa ʼam a Mbərom a bay. A təra kətanan anga a nan anà zek a Mbərom a kwakwa way anahan. 9Əna kwanay nà, zahav a mə walay ataya awan, ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Bahay a mənuko, slala ma ga nga anga Mbərom ata awan, ɗo mbala ana Mbərom a sə ngamay ataya awan. Mbərom a təmay kwanay ì iɗe zənzen a wa, a ɗaf kwanay ì iɗe jiyjay anahan inde sa dav cəveɗabay ata awan. A walay apan kwanay anga aday kə̂ ɗiken anan anan mer su way anahan lele aya anà ɗo ahay. 10Kwakwa ata nà, abay kwanay ɗo a Mbərom ahay bay. Əna həna kə təren ɗo anahan ahay kutok. Kwakwa ata nà, abay kə sənen way a Mbərom sa gak ikwen lele aya ata bay, əna həna kə sənen anan, kə njiɗen anan aɗəka coy kutok. 11Mərak uno ahay, sənen apan aday nà, kwanay nə mbəlok ahay, mədurlon aya həna pə daliyugo. Man sə njahay a kwanay inde à man a anan ibay. Anga nan na wa, mbəsiken sa ga way ana ubor si zek sa gan may. Kî gen apan iɗe bay. Way ataya ti nəsek ikwen anan mivel a kwanay lele ata awan. 12Anjahay a kwanay à wulen su ɗo sə pəra ahay â ga nə lele, anga aday kwa â ga nə ti gəɗak ikwen azar dəp nà, ti canan anà mer su way a kwanay sa taa ga pac pac ataya lele aya awan. Ata, pə luvon ana Bahay a mənuko saa may ahay ata nà, ti həran anan nga anà Mbərom kutok. 13Ɗəfen anan apan anà ɗo a məduwen aya həna pə daliyugo ataya awan, anga həna kwanay nə ɗo ana Bahay a mənuko Yesu ahay. Ɗəfen anan apan anà bahay sə Ruma, anga a lavan nga anà ɗo a azar aya awan. 14Ɗəfen anan apan anà guverner ahay re, anga sa ɗaf atan aday tâ gan sariya anà ɗo ahay nə zek a bahay sə Ruma awan. A ɗaf atan aday tə̂ kətah anan ɗo sa ga way lelibay aya awan, aday sə ngaman anà ɗo sa ga way lele ataya cite re. 15A nan a Mbərom cəna, gen way lele aya awan. Ata ɗo mindel a sa san awan bay ataya ti gəɗak ikwen azar sabay, əna ti tacay ʼam aɗəka kutok. 16Njihen anjahay sa nga a kwanay, əna kâ sa bayiken nə ki mben apan sa ga way lelibay a anga anjahay a kwanay barbarar a ata bay. Aɗəka bay, njihen nə lele, təɗe kawa anjahay su ɗo si mer su way a Mbərom ahay ata kutok. 17Ɗəfen anan apan anà ɗo ahay nə fok. Pəlen anan mərak sa ɗaf nga pə Yesu ataya awan. Jəjiren anan à Mbərom. Ɗəfen anan apan anà bahay su kon re. 18Kwanay ɗo sa ga mer su way àga ɗo ahay ataya awan, ɗəfen anan apan anà bahay su doh a kwanay ahay, həren atan nga lele. Kwa â ga nə tinen ɗo ləfeɗeɗe aya awan, kwa â ga nə tinen ɗo jinje aya awan, ɗəfen atan apan nə à alay kərtek a wa hərro fok. 19Ɗo kə̀ səmak anan sa sa lirew anga Mbərom nà, lele. Kwa â ga nə abay təɗe â sa lirew ata matanan bay dəp nà, wita way sa zlan à nga anà Mbərom. 20Kak ti sak ikwen lirew anga ki gen nə way lelibay aya cukutok nà, wita ɗəce sə munapanaw mba ɗaw? Adawar! Əna, kak ti sak ikwen lirew anga ki gen nə way lele awan, aday kə səmen anan nà, i zlan à nga à Mbərom a kutok biɗaw? 21Mbərom a a ngamak ikwen nə pə winen awan, anga Almasihu a ta nga anahan a kà sak lirew nə bayak a anga sa tam kwanay. Winen nə minje sə ɗakak ikwen anan cəveɗ aday kî gen kawa winen a re. 22Kula winen kà gak ines itəbay fok. Mungwalay inde à winen inde itəbay re. 23Ɗo ahay tə gənahak anan, kà mak atan anan uda sikeɗ a bay. Kwa â ga nə kà sak lirew dəp nà, kə̀ pəlak ʼam pə ɗowan wa bay re. Aɗəka bay, a mbəsakan anan way ata à alay inde ana Mbərom, winen ɗo sa san sa ga sariya lele ata awan. 24Yesu Almasihu a ta nga anahan a kə̀ tavakak anan ines a mənuko ahay pa nga anahan awan, a mac anan pə dədom mə zləlngaɗ awan. A ga matanan, anga aday ɗə̂ təra kawa ɗo ma mac aya pə cakay sə ines ahay, aday ɗâ njaɗ sə njahay sə ɗiɗek a lele. Ɗə mbərak həna anga mbəlak anahan a sa njaɗ ataya awan. 25Abay kə təren kawa təman mə lize aya awan, əna həna ki men ahay, ki pərihen anan azar nà, anà ɗowan a sa ca pikwen aday sa gak ikwen nga ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\