1 Piyer 3

1Kwanay uwar ahay ɗukwen, kuwaya â ɗəfan apan anà mbaz anahan. Ka sak i gen matanan asanaw cəna, kwa mbaz a kwanay ahay tə ɗəfak nga pa ʼam a Mbərom fan bay ɗukwen, ti canan anà azla a kwanay a lele ata nà, kwa abay ki jen awan tə təbəlem a kwanay bay dəp nà, ti mbəɗa anan mivel a tinen, ti ɗaf nga pə Mbərom. 2Ti ca pə anjahay a kwanay nə lele, aday kə ɗəfen atan apan ɗukwen lele a re. 3Kə̂ ɗəfen anan abayak nga a kwanay pə way sə ndakay zek ahay ata bay, kawa sa ja nà, kə̂ viren anan anan alay a kwanay fok anà atəraɗ nga bay, anà andakay zek tə way sə gura ahay aday masa bayak ataya bay, aday anà apak zana lele aya ata bay re. 4Əna, suwan arəɓa a kwanay â cay ahay aɗəka nà, à mivel a kwanay ahay wa bugol. Təren ɗo sə təte ahay aday səkəffe aya awan. Bina arəɓa kawa winen ata nà, a nes itəbay fok, a zlan à nga anà zek a Mbərom a bayak awan. 5Bayiken pə uwar kwakwa aya sə ɗəfan iɗe anà Mbərom ataya aday. Tə ndakay zek nə kətanan, tə ɗəfen apan anà mbaz nə lele, 6kawa ana Saratu sə ɗəfan apan anà Ibərahima. A ngaman ɗukwen bahay anahan. Kak kə mbəsiken anan cəveɗ anà zlawan bay, aday ki gen way lele aya nà, ata kə təren dəna ana Saratu ahay re. 7Kwanay bahay su doh ahay ɗukwen, kuwaya â njahay tə uwar anahan lele matanan. Gen atan lele, anga kə sənen zle, uwar ahay nə bəle aya awan, tinen kawa kwanay bay. Ɗəfen atan apan, anga sifa ana Mbərom sa var kəriya ata nà, a var anan anga ɗo ahay fok hərro, uwar tə mungol. Ata Mbərom i təmahak ikwen anan amboh a kwanay a sa gan ataya awan. 8Ni ndav anan ʼam uno həna nà, natiya: Kwanay a fok, ʼam â zlak ikwen pi zek ahay lele. Agan ì zek wa ù ɗo, â ga inde à wulen a kwanay ahay. Pəlen zek ahay lele, anga kwanay kə təren tə mərak ahay pə cəveɗ a Mbərom. Gen anan lele anà ɗo azar aya awan. Nihen anan nga a kwanay ahay. 9Kî men anan anan uda sikeɗ anà ɗo sə sədœk ahay bay. Ɗowan a kə̀ gənahak ikwen ɗukwen, kə̂ gənihen anan uda bay. Aɗəka bay, pəsen anan ʼam lele aya awan, anga Mbərom a ngamak ikwen nà, sa ga matanan. Ki gen matanan nà, Mbərom i gak ikwen sumor anahan. 10Deftere a Mbərom a ja nà: «Kuwaya a nan sa njaɗ anjahay mugom a tə ataslay mivel a cəna, â ja ʼam lelibay a sabay, â gaɗ mungwalay bay re. 11Â sa ga way lelibay a sabay, â ga aɗəka cəna, way lele aya awan. Â pəlay cəveɗ sa njaɗ zay tə ɗo ahay bugol. 12Mbərom a ɗəfan iɗe lele nà, anà ɗo sa ga way lele aya ata awan. Ɗo ataya ta gak amboh cəna, a pəkan atan apan sləmay lele. Əna ɗo sa ga way lelibay aya ite nà, a nan sə canan atan pə iɗe wa bay jiya awan.» 13Kak kə pəlen sa ga nə way lele aya tə mivel kərtek a nà, waya saa gak ikwen huwan cara anaw? 14Kwa â ga nə awan a i cak ikwen wurnjalan ì zek wa anga mer su way a kwanay a sa ga lele ataya dəp nà, Mbərom i taslak ikwen anan mivel. Natiya kutok, kə̂ jəjiren anan anà ɗo sə pəlay sa gak ikwen sədœk ataya bay, kə̂ jilen awan bay fok. 15Əna aɗəka bay, həren anan nga anà Almasihu à mivel a kwanay inde. Winen taayan bahay a kwanay. Liven anan zek lele sə mbəɗahan apan anà ɗo sə cəce pikwen wa kə ɗəfen anan iɗe anà Yesu Almasihu nà, anga ma kərtek anaw ataya awan. 16Mbəɗihen atan apan nə ta ʼam ziyzay awan, aday ɗəfen atan apan re. Gen nə way a aday kə sənen zle, winen lele ataya hwiya. Ata, ɗo ahay ta jak pikwen ʼam lelibay a cəna, waray i gan atan, anga tə gəɗak ikwen azar nə pə anjahay a kwanay pə cəveɗ ana Almasihu lele aya ata awan. 17Kak kà zlak anan à nga anà zek a Mbərom a nà, suwan sa sa lirew anga mer su way lele aya awan, ta sa sa lirew anga sədœk a kwanay ahay nà, na. 18Yesu Almasihu a mac anga ines a mənuko ahay nà, saray kərtek, aday kə̀ ndəvak anan mer su way anahan coy. Winen ɗo mənjəna ines ata, kə̀ məcak anga ɗo sə ines ahay, anga aday â zla kwanay à man a Mbərom. Ɗo ahay tə vəɗak anan, əna Apasay Cəncan a kà mak anan anan sifa anahan. 19Tə məgala ana Apasay ata, kà zlak saa ɗakan anan ahay ʼam a Mbərom anà apasay ahay tinen à dangay inde ataya awan. 20Apasay ataya nà, kwakwa tə vəze pə Mbərom, à alay anahan sa ga munapanaw anga Nuhu ta sa ba anan i ndakay kwalalan ata aday. Ɗo sa tam a kwalalan ahay inde nà, tinen mənjœk, ɗo ahay jəmaakan ca. Mbərom a tam atan nə tə aʼam. 21Aʼam a tinen sə takas wa ata nà, a ga minje tə baptisma sa tam kwanay ì ines a kwanay ahay wa ata awan. Winen nə abanay mbala mənuko sə cəce pə Mbərom wa aday â banay puko wa ines ahay ata awan, bina abanay sə ɗo ahay sə banay zek ata bay. Ata baptisma i təma kwanay kutok, anga Yesu Almasihu kə̀ slabakak ahay à məke wa. 22Yesu Almasihu nə kà mak way anahan à mburom, a njahay pa man sə njahay lele pə alay puway a Mbərom, winen Bahay sə maslay a Mbərom ahay, aday Bahay sə way məgala aya ata re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\