1 Piyer 4

1Ɗa san zle, Almasihu kà sak lirew nə bayak awan. Anga nan, lele ɗukwen kwanay kə̂ liven anan zek anà asa lirew ata re, anga ɗo kà sak a sa lirew bayak a nə a ga ines sabay. 2I ban pə həna anan wa hus pa ʼam azanan, à alay a kwanay saa njaɗ sə njahay pə daliyugo ata fok cəna, gen nə way sa zlan à nga anà Mbərom, bina way a sa zlan à nga anà ubor si zek a kwanay lelibay ataya sabay. 3Kə lizen anan alay a bayak coy matanan, sa ga way kawa su ɗo sə pəra ahay sa gan may sa ga ata awan. Kî gen matanan həna sabay. Kwakwa ata nà, kə mbəlen anan ahay, ka ti gen ahay cəna, way sa zlan à nga anà ubor si zek a vərre, ka taa viwen ahay nga, ka tii gen agəsle lelibay aya awan, ka taa njihen sa sa mahay, ka tii gen pəra, way sa zlan à nga anà ʼam a Mbərom a bay ataya awan. 4Əna həna kutok, ɗo sə pəra ahay ti ga way ataya asa nà, ki zlen tə tinen jiga sabay. Aday ɗo ataya tə canak ikwen tə tinen sabay ata nà, a gan atan masuwayan, aday ti gənahak ikwen. 5Əna pə luvon a inde ite nà, ti naa mbəɗahan apan anà sariya a Mbərom saa gan anà ɗo ahay fok ata awan. Kwa ɗowan aya nə tə sifa aya awan, kwa ɗowan aya nə ma mac aya awan, Mbərom kə̀ lavak zek sa gan atan sariya anahan. 6Anà ɗo ma mac aya nà, ɓa Mbərom kà gak atan ahay sariya kawa anahan sa taa gan ahay anà ɗo ahay pə daliyugo a anan ata awan. Aya əna Almasihu a zla à man su ɗo ma mac ataya saa ɗakan atan anan ahay ləbara mugom awan, anga aday tâ njaɗ sifa sa ndav bay ata pə kərtek a tə Mbərom. 7A mbəsak bayan a sabay, daliyugo i ndav. Anga nan, kwanay sənen nga lele, aday gen anan nga ì zek, anga aday kî mben apan sa gan amboh anà Mbərom. 8Mə zakay a jiga nà, pərihen anan azar anà asan zek à wulen a kwanay ahay tə mivel kərtek awan, anga kak kə pəlen zek ahay cəna, kwa ines a â ga inde nə bayak dəp nà, ki pəsen zek ahay re. 9Təmihen mbəlok ahay, təɓen anan wa anà ɗo ahay, mənjəna sə gungwazan atan apan. 10Mbərom kà gak ikwen sumor nə bayak awan tə cəveɗ ahay cara cara. Kə̀ varak anan məgala sa ga way ahay cara cara anà kuwaya fok. Kuwaya â ga anan mer su way tə məgala a Mbərom a sa var anga sa man zek anà ɗo ahay ata awan. 11Kak ɗowan a nə məgala anahan inde sa ja ʼam nà, â ja nə ʼam a Mbərom a sa ja ata awan. Kak ɗowan a məgala anahan inde sa gan mer su way anà ɗo ahay, â man atan zek tə gədan a Mbərom a sə varan ata awan. Gen matanan anga aday ɗo ahay tə̂ həran nga anà Mbərom pə way ahay fok tə sləmay ana Yesu Almasihu. Mazlaɓ tə məgala nà, à alay anahan inde pa sə viyviya awan. Amen! 12Car uno ahay, kwanay apan ki sen lirew bayak a nà, â gak ikwen masuwayan bay. Way ata nà, təktek i ga zek wanahan. 13Kə tiren nga nà, à ɗəce ana Almasihu sa sa ata inde. Anga nan, tislen anan mivel aɗəka, anga aday pə luvon a mazlaɓ a Yesu i kay zek uho ata nà, ki i tislen mivel nə bayak awan. 14Kak ɗo ahay tinen apan ti gənahak ikwen anga Almasihu nà, Mbərom i ɗaf pikwen alay sə mazlaɓ anahan, anga Apasay a Mbərom sə zalay way ahay fok tə mazlaɓ ata i njahay tə kwanay kutok. 15Ɗowan à wulen a kwanay â saa sa lirew anga sa ga way lelibay a bay, kawa avaɗ nga su ɗo, aga akar, adazay à ʼam sə ɗo ahay inde. Wita nà, â sa tərak ikwen bay, ɗəce lele a anga kwanay bay. 16Əna, kak ɗowan a a sa lirew nà, anga a pərahan azar anà Almasihu cəna, waray â sa gan anan bay. Â həran anan nga anà Mbərom aɗəka, bina winen ɗo ana Almasihu. 17Alay a kà slak, Mbərom i gan sariya anahan anà ɗo ahay kutok. I lah sa gan sariya a pa ʼam nà, anà ɗo anahan ahay aday. Aka aday kak mənuko ɗo anahan ahay ɗukwen i lah sa gak uko sariya pa ʼam nà, ɗo aday kə̀ ɗəfak anan apan anà ləbara mugom a bay jiga fok ataya nà, i sa ga atan nə kəkəma kutok anaw? 18Kawa ana Deftere a Mbərom sa ja, a wa: «Kak ɗo ɗiɗek aya ta tam nə wurcihew wurcihew nà, ɗo sə atahasl ahay sə ɗəfan apan anà Mbərom itəbay ataya ti sa ga nə kəkəmaw?» 19Anga nan kutok, ɗo sa sa lirew ahay anga a zlan à nga anà Mbərom ataya nà, tə̂ pərahan azar sa ga lele, tə̂ mbəsak a zek a tinen pə alay a Mbərom awan. Winen nə ɗo sə ndakay atan aday a ga anan way anahan sa ja ataya fok hwiya ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\