1 Piyer 5

1Ni jan ayak ʼam həna anan nà, anà məceɗ sə egliz ahay à wulen a kwanay inde ataya awan. Nen a ɗukwen, məceɗ sə egliz a re. Nen nə canak anan anà lirew anà Almasihu sa sa à alay ata awan. Ni njaɗ sa zla à man sə mazlaɓ ana Almasihu ata inde pə kərtek a tə kwanay. Anga nan, na jak ikwen, na wa: 2Gen anan nga anà ɗo a Yesu ahay, winen sə varak ikwen à alay inde ata awan. Gen atan nga nə tə mivel kərtek awan, kawa ɗo sa gan nga anà təman anahan ahay ata awan. Gen atan nga kawa sa zlan à nga anà Mbərom awan, bina kawa ɗowan a a gak ikwen apan bəlaray bay. Ɗəfen anan abayak nga a kwanay nə pi mer su way, mənjəna a kwanay sə bayak pə dala a saa njaɗ ata awan. 3Kâ si gen bahay pa nga su ɗo a Mbərom sə varak ikwen ataya tə məgala bay, əna təren atan minje lele aya awan aɗəka. 4Ki gen anan matanan acəkan cəna, pə luvon a Yesu Almasihu ɗo sa gak uko nga i nay ahay kutok ata nà, kwanay ki i njiɗen anan magwagway a məduwen a sə njahay pa sə viyviya ata awan. Anga magwagway ata nà, a zalay way azar aya fok. 5Kwanay njavar ahay ite, na jak ikwen, na wa: Ɗəfen anan apan anà məceɗ a kwanay ahay. Na jak ikwen à kwanay a fok kutok, men anan nga a kwanay à məndak, men anan zek ì zek ahay lele, anga Deftere a Mbərom a ja, a wa: «Mbərom winen a ngazlan uda saray anà ɗo sə kwecele ahay, əna a gan sumor nà, anà ɗo sa ma nga a tinen ahay nə hənek à məndak ataya awan.» 6Anga nan, na jak ikwen, na wa: Men anan nga a kwanay hənek à məndak pa ʼam a Mbərom Ba Məgala, anga aday winen a â cakaf kwanay à alay a sa zlan à nga ata awan. 7Way sə juwrak ikwen anan abayak nga fok, mbəsiken anan anan à alay anahan a inde, anga winen ɗo sa gak ikwen nga. 8Gen anan nga ì zek ahay, ben! Bina ɗo maniɗe a kwanay Fakalaw winen apan i bar, winen apan i pəlay ɗowan a aday i ban anan, kawa ziyel sa zlah pi zek sə dazay zugwender sə pəlay way sa pa anahan ata awan. 9Tiven anan pa ʼam njənjan lele, pərihen anan azar sa ɗaf nga pə Mbərom. Kə sənen apan zle, ɗo a Yesu ahay kwa aha fok tinen apan ti ga ɗəce bayak a kawa kwanay aya re. 10I njahay bayak a sabay, ka sak i sen lirew ata coy nà, Mbərom ɗo sa taa gak uko sumor ahay ata, i lavay anan zek tə kwanay, i varak ikwen məgala sə səmen anà way ahay fok. A ngamak ikwen anga aday kə̂ dəzlen à man sə mazlaɓ anahan à alay ana Yesu Almasihu inde sə coy awan. 11Winen nà, məgala anahan inde pa sə viyviya awan. Amen! 12Su mo zek sə vinde anan ɗerewel a cəɗew a anan nà, Silas. Winen nə mərak uno, ɗo ɗiɗek awan. A pərahan azar anà Yesu tə ɗiɗek a re. Nə vindek ikwen ayak nà, anga aday kə̂ njiɗen məgala lele. Aday nə ɗakak ikwen anan ayak nà, sumor a Mbərom sa gak uko tə ɗiɗek ata awan. Kâ sa sliren wa à man a bay. 13Ɗo a Yesu ahay à Babila à man a anan ta jak ikwen ayak ʼam. Mbərom a walay atan ɗukwen kawa anahan sə walay kwanay ata re. Wan uno Markus kà jak ikwen ayak ʼam a re. 14Jen anan ʼam ì zek ahay lele, tə mivel kərtek awan, anga kwanay tə mərak ahay. Mbərom â varak ikwen zay anahan, kwanay mə japay a tə Almasihu ataya awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\