1 Tesaloniki ahay 5

1Mərak a manay ahay, pa ʼam sə luvon kabay alay a sə amay ana Bahay a mənuko Yesu nà, awan inde mi jak ikwen ayak apan ibay, 2anga kwanay aya kə sənen zle coy, luvon ana Bahay a mənuko i saa may ata nà, i slay ahay puko nə kawa ɗo sə akar sa nay à alay a ɗowan a san apan bay ata awan. 3I təra nà, à alay a ɗo ahay ti ja nə «Zay inde, awan inde sə bənan mbiyeɗ ù ɗo ibay» ata awan. Ata gangaf alize i tan atan à nga kawa ɗəce sa tan à nga anà uwar, wan sə dəlay anan ata awan. Tinen a fok, ɗowan saa tam wa kwa kərtek ɗukwen, ibay. 4Aya əna, mərak ahay, kwanay nà, mə njahay aya ì iɗe zənzen inde bay. Luvon ata i sa dəzley pikwen gangaf kawa ɗo sə akar sə gaway ahay bahay su doh ata bay. 5Kwanay nə ɗo sə iɗe jiyjay ahay sa bar à man ipec inde ataya awan. Mənuko ɗo sa bar sə luvon ahay ì iɗe zənzen inde ataya bay. 6Anga nan kutok, ɗâ njak ahan kawa ɗo azar aya itəbay. Aɗəka bay, ɗəfuko anan iɗe anà zek a mənuko ahay lele, guko anan nga ì zek re. 7Ɗo ahay ta taa njak ahan nə sə luvon, aday ta taa vaway nga ɗukwen sə luvon. 8Aya, mənuko nà, ɗo sə iɗe jiyjay ahay. Anga nan, guko anan nga ì zek. Ɗəfuko nga pə Yesu, aday sənuko zek. Ɗa gak matanan ata nà, i tərak uko kawa palalam à mbac inde. Aday ɗəfuko anan iɗe anà luvon a Yesu saa nay ahay sa tam nuko ata awan. Way ata ɗukwen i tərak uko kawa dugwala à nga inde. 9Mbərom a walay mənuko nə anga aday ɗâ saa ga ɗəce pa ʼam anahan bay, əna sa naa tam mənuko tə alay ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu. 10A mac anga mənuko, anga aday kwa â ga nə ɗə məcak coy, kwa â ga nə mənuko tə sifa aya mba, ɗi njahay tə winen awan. 11Anga nan, viren anan məgala ì zek ahay, aday men anan zek ì zek ahay sa har lele kawa ana kwanay sa ga həna coy ata awan. 12Mərak a manay ahay, manay apan mi gak ikwen ayak kem nà, ɗəfen anan apan anà ɗo a Yesu ahay sa gak ikwen nga, aday tinen apan ti ga mer su way à wulen a kwanay inde ataya awan. Bahay a mənuko a ɗaf atan nə sə tətakak ikwen anan cəveɗ anahan. 13Ɗəfen atan apan lele, ken atan anan asan zek bayak awan, anga mer su way a tinen sa ga à wulen a kwanay ata awan. Njihen tə zay à wulen a kwanay aya inde re. 14Mərak a manay ahay, ma gak ikwen kem nà, gifen anan ʼam anà ɗo sə isew ahay, viren anan məgala ana ɗo sə zlawan ahay, men anan zek anà ɗo bəle aya awan, aday kâ si yen nga tə ɗo ahay bay fok. 15Gen anan ngatay anà zek a kwanay ahay, bina kâ si men anan anan sədœk anà ɗowan bay. Əna kwa siwa siwa ɗukwen, rəzlen anan à nga wa anà way lele aya à wulen a kwanay inde, mənjəna sə mbəɗek anan ɗo azar aya à nga wa re. 16Kwa siwa fok cəna, tislen mivel. 17Gen amboh kwa siwa. 18Kwa kəkəma fok, ngəren anan anà Mbərom re, anga a nan nə guko matanan, mənuko ɗo a Yesu Almasihu ahay fok. 19Kə̂ ticen anan alay pa ʼam anà Apasay Cəncan a bay. 20Kə̂ kəɗiyen anan ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay bay. 21Gəzlen anan alay pi zek wa anà way ahay fok lele. Winen lele ataya nà, təmihen atan. 22Zləmen anan anà sədœk a wura wura fok jiga awan. 23Mbərom a ɗo sə varak uko zay ata, â təra kwanay ɗo cəncan aya jiga awan. Â ba anan apasay a kwanay, tə mivel a kwanay, aday zek a kwanay fok, anga pə luvon aday Yesu Almasihu Bahay a mənuko i sa may ata nà, â njaɗ pikwen wa way lelibay a bay. 24Mbərom a sə ngamak ikwen ata i ga anan, anga winen nà, a ga anan way anahan sa ja ataya hwiya. 25Mərak ahay, gen amboh anga manay ite. 26Jen anan ʼam anà mərak ahay fok ta sə zlangay alay tə alay. 27Na jak ikwen tə sləmay ana Bahay a mənuko Yesu nà, jingen anan ɗerewel a anan pa ʼam su ɗo a Yesu ahay fok. 28Bahay a mənuko Yesu Almasihu â gak ikwen sumor anahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\