1 Timote 1

1Sə vindek ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol, ɗo maslan ana Yesu Almasihu. Sa ɗaf nen ɗo maslan a nà, atə Mbərom, ɗo sa tam mənuko, tə Yesu Almasihu, ɗowan a mənuko sə ɗəfan iɗe ata awan. 2Nə vindek ayak ɗerewel a anan nà, akiken Timote. Iken kawa wan si zek uno awan, anga iken ɗo sa ɗaf nga pə Yesu. Atə Mbərom Bəbay a nuko tə Yesu Almasihu Bahay a nuko tâ gak sumor, tə̂ varak zay a tinen, aday kâ gan atan ì zek wa ite re. 3ʼAm uno sa jak à alay a nen apan ni zla way uno pə daliyugo sə Makedoniya ata nà, ni mənahan ayak həna nà, anà ʼam ata re. Na jak nà, njahay à Efesus, bina ɗo ahay inde à Efesus, tinen apan ti tətakan anan ʼam sə mungwalay ahay anà ɗo ahay. Anga nan, gafan atan ʼam. 4Jan atan nà, tə̂ mbəsak sə ngweɗesl ʼam kəriya aya awan, tə̂ mbəsak ʼam sə baslay zahav ahay. Way ataya nà, ʼam kəriya ca, ʼam sə zəɓay avaɗ awiyaway à wulen su ɗo ahay inde kəriya awan. ʼAm ata ɗukwen i man zek anà ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay bay. Aday i man atan zek sa ga mer su way sa zlan à nga anà Mbərom bay re. 5Ɗakan atan anan, anga aday tə̂ pəlay ɗo ahay tə mivel kərtek a lele, mənjəna sə bayak nga sa ga mbaɗire, aday ta sa ɗaf nga pə Mbərom tə ɗiɗek a acəkan. 6Azar su ɗo aya nà, tə zluwek à cəveɗ wa, ta ma nga sə ngweɗesl nə ʼam kəriya aya awan. 7Abay ta gan may aɗəka nà, sə tətakan anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay. Əna cəkəbay, tinen a nà, ta ga nə, sə ndərəfraf si zek, bina tə gəzlan alay pi zek wa anà way a tinen sə tətakan anan anà ɗo ahay ata bay. 8Mənuko nà, ɗa san zle, Tawrita a Musa nə lele, kak ɗowan a kə̀ pərahak anan azar tə ɗiɗem a nà, na. 9Asa, sənuko apan aday re, Tawrita ma var a, anga ɗo sa ga way lele aya ata bay, əna ma var aɗəka nà, anga ɗo lelibay aya awan, anga ɗo sə vəze pə Mbərom ahay, anga ɗo sə ɗəfan apan anà Mbərom bay ataya awan, anga ɗo mə tahasl aya awan, anga ɗo sə həran nga anà Mbərom bay ahay, anga ɗo sə təra anan ʼam a Mbərom à məndak ahay, anga ɗo sə lize anan atə bəbay tə may a tinen ahay ataya awan, aday anga ɗo sa vaɗ nga su ɗo ahay azar aya re, 10anga ɗo sa ján uho ahay, aday anga ɗo sə nahay tə ɗo ahay nə kawa su ɗo zənzen a sabay ataya awan, anga ɗo sə sukom a way tə ɗo ahay ɓile aya coy ata awan, anga ɗo sa gaɗ mungwalay ahay, aday anga ɗo sə mbaɗan pa nga wa anà mungwalay ahay ataya re. Ayaw, Tawrita a Mbərom ata ma var a nà, anga ɗo sa ga way lelibay aya fok sa nes anan ʼam a Mbərom a nuko sə tətak lele ata re. 11Sə ɗakak uko anan way ataya nà, ləbara mugom a mbala a Mbərom, winen ɗo sə mazlaɓ, aday ɗo sə ngama ata awan. Sə mbuko anan ʼam sə ləbara mugom ata à alay inde nà, winen awan. 12Nen nà, nen apan ni ngəran anà Bahay a mənuko Yesu Almasihu, ɗo sə vuro məgala sa ga mer su way anahan ata awan. Nə ngəran anga kə̀ ɗəfak nga pi nen ta sə mbuko anan mer su way anahan à alay inde. 13Kurre ata nà, nen nə jənak anan pa ʼam anà Mbərom, nə jugurak ʼam pu ɗo anahan ahay wa, aday na gak anan alay tu ɗo anahan ahay tə mindel re. Əna winen kà gak uno sumor anga a ca upo nà, na san awan bay, aday nen nə ɗəfak nga pə winen a bay re. 14Natiya, Bahay a mənuko Yesu Almasihu kà gak uno sumor məduwen a sa ɗaf nga pə winen a, aday kə̀ varak uno məgala sə pəlay ɗo ahay tə asan zek anahan awan. 15Ihe, nga sa ʼam ɗiɗek a həna, aday u no nà, kuwaya â təma anan tə mivel kərtek awan. ʼAm ata nà, natiya: Yesu Almasihu a nay pə daliyugo nà, anga sa tam anan ɗo sə atahasl ahay. Aday cəkəbay bahay nga su ɗo sə atahasl aya nà, nen a aɗəka bugol. 16Əna na gak anan ì zek wa anà Yesu, nen bahay nga su ɗo sə atahasl ahay. Ti nen kutok, Almasihu Yesu a kan anan ahay ngatay anahan a sa ndav bay ata anà ɗo ahay, anga aday tâ ɗaf apan nga aday tâ njaɗ sifa sa ndav bay ata re. 17Kuwaya â zambaɗ a Mbərom Fetek, Ba Məduwen. Winen nà, a mac itəbay, ɗowan a canan itəbay re. Mbərom nà, winen kərtektəkke. Kuwaya â həran nga, â varan mazlaɓ pa sə viyviya awan. Amen. 18Iken ite, wan uno Timote, həna nə mbəsakak anan atətak way anaya à alay anak inde, kawa ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay sa ja anga iken kurre ataya aday. ʼAm ataya ti varak məgala sa ga məgəzləga sə tavan à nga wa anà ʼam a Mbərom. 19Ki mba apan sa ɗaf nga pə Mbərom lele tə mivel kərtek awan. Əna azar su ɗo a aya nà, tə ngəmak sa ga matanan bay. Anga nan kutok, tə mbəɗahak anan lœn anà cəveɗ a Mbərom, aday tə lizek. 20À wulen su ɗo ataya nà, atə Himeniyas tə Aleksandire inde à wulen a tinen. Nə mbəsakak atan pə alay ana Fakalaw, aday tə̂ mbəsak sə jənan pa ʼam anà Mbərom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\