1 Timote 2

1Mamaʼam sə way, aday u no sə ɗakan anan ayak ù ɗo a Yesu ahay nà, həna: Gen anan amboh à Mbərom, dəbuken anan, ngəren anan anga ɗo ahay fok. 2Gen anan amboh a Mbərom anga bahay ahay, tu ɗo məduwen aya awan, anga aday ɗə̂ njahay səkəffe zay ta sə ɗəfan apan anà Mbərom, aday ta sa ga way lele aya sə cəɓan à Mbərom bay ata awan. 3Ki gen matanan nà, wita lele, i zlan à nga anà Mbərom, ɗo sa tam nuko. 4A gan may ɗo ahay fok tâ tam, tâ san ɗiɗek sə way ahay. 5Anga Mbərom a nà, winen kərtektəkke, aday ɗo sə japay anan Mbərom pi zek tə ɗo ahay ɗukwen, winen kərtektəkke re, winen nà, Yesu Almasihu. 6Winen kà nak ahay, kə̀ varak anan nga anahan sa mac anga sə bəmbaɗ anan ɗo ahay fok. Natiya kutok, à alay a Mbərom sə walay ata nà, Yesu a ɗakay anan nə Mbərom i tam anan ɗo ahay. 7Anga nan, Mbərom kə̀ tərak nen ɗo maslan anahan sa zla saa tətakan anan way anà ɗo sə pəra ahay, anga aday tâ ɗaf nga pə Yesu tə ɗiɗek awan. Way ma ja a anaya nà, ɗiɗek aya awan, mungwalay uda ibay. 8Natiya awan, na gan may mungol ahay tâ ga amboh kwa aha fok, əna tâ ga nə tə mivel mə banay awan, mənjəna way ma caɓ a, aday tə kuzom a bay re. 9Uwar ahay ɗukwen, tâ ɓan zana aday təɗe a zla pi zek sa ɓan ata awan. Tâ sa wahay nga sə zlapay anan, anga aday ɗo ahay tə̂ canan atan ata bay re. Tə̂ laway way sə gura ahay pi zek kabay məmbətembəte ahay bay. Kabay tâ pak zana sə dala bayak aya pi zek bay re. 10Aya əna, way sə ndakay ɗo aɗəka nà, aga mer su way lele awan, mer su way kawa sə uwar lele aya sa jəka tə ɗəfan apan anà Mbərom ataya awan. 11Ù doh a Mbərom nà, uwar ahay tə̂ pəkan sləmay anà atətak way səkəffe lele tə anahay nga awan. 12Nə varak anan cəveɗ anà uwar ahay sə tavay pa ʼam su ɗo mungol aya sə wazan atan bay, tə̂ lavan nga anà mungol ahay bay re, əna tə̂ njahay way a tinen tete. 13Anga Mbərom a ndakay pa ʼam nà, Adama, aday a ndakay Hawa à dəɓa wa kutok. 14Aday asa, Fakalaw a nay, a njak nà, Hawa, bina Adama bay. Natiya uwar ata kə̀ dazak ì ines inde. 15Tə winen ata təke ɗukwen, Mbərom i tam atan re, anga tinen nà, may a nuko ahay. Əna si ti jəra sa ɗaf nga pə Yesu, sə pəlay ɗo ahay, sa ga way lele aya awan, aday ta sə təra ɗo sə waray ahay re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\