1 Timote 4

1Apasay a Mbərom kà jak anan ʼam a ɗiɗek ata kurre a coy, a wa: Azanaka pa ʼam nà, azar su ɗo ahay ti mbəsak sa ɗaf nga pə Yesu, aday ti pərahan azar anà atətak way sə apasay sə mungwalay ahay tə atətak way sə setene ahay. 2Ɗo sə tətak way ataya nà, tinen ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay, aday tinen ɗo sə mungwalay ahay re. Mivel su ɗo ataya nà, mi nes aya awan, kawa tə ndəzak atan anan zlac tə njamde ma ga uko ngəlaɓaɓa ata awan. 3Ɗo sə mungwalay ataya nà, tinen apan ti gafan ʼam anà ɗo ahay sə gəɓa uwar, tinen apan ti gafan ʼam anà ɗo ahay sa pa way sa pa azar aya awan. Aday cəkəbay Mbərom a var anan way sa pa ataya nà, anga aday ɗo ana Yesu Almasihu ahay sa san ɗiɗek sə way ataya tâ pa ta sə ngəran apan anà Mbərom. 4Anga way a Mbərom mə ndakay aya cəna, fok lele. Way aday sa lar anan wa nà, ibay. Ɗi mba apan sə ngəran à Mbərom aday ɗi pa way sa pa anuko ahay kutok. 5Bina way sa pa ataya nà, lele, anga ʼam a Mbərom tə amboh anuko ti təra atan cəncan aya pa ʼam a Mbərom. 6Natiya kutok, ka sak a tətakan anan way a iken a sə sləne a anan anà ɗo a Yesu ahay nà, iken nə ɗo sa gan mer su way a Yesu Almasihu lele awan. Ata nà, iken kə tərak ɗo ma har awan, à ʼam a Mbərom inde, anga kə varak anan way sa pa sa ʼam a Mbərom anà zek anak, aday kə njaɗak məgala à atətak way a iken sə pərahan azar tə mətəndəron ata awan. 7Əna avəveɗ ʼam kəriya aya nà, kə̂ pəkan sləmay bay. Sumor a nà, anjahay anak â zəga apan sa ga nə lele pa ʼam a Mbərom sidew sidew aɗəka. 8Kə kətahak anan zek anak nà, lele anahan a inde nə mənjœk coy. Əna anjahay anak a kà gak lele pa ʼam a Mbərom nà, wita i mak zek à way ahay inde bayak awan, anga ki njaɗ sifa həna, aday azana pə uho sa nay ata ɗukwen, ki njaɗ re. 9Əna ihe, nga sa ʼam ata nà, ɗiɗek awan. Sumor a nà, kuwaya â təma anan à mivel anahan inde fandar kwayanʼa. 10Anga nan mənuko apan ɗi ga mer su way ndəlekeke, mənuko apan ɗi ga danda a mba. Mənuko apan ɗi ɗəfan iɗe anà Mbərom, bahay sə sifa, winen ɗo sa tam anan ɗo ahay fok, aday mə zakay a nà, mənuko ɗo sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu ahay. 11Timote, iken tavay nà, njənjan lele, aday ɗakan anan way a anaya anà ɗo a Yesu ahay. 12Iken nà, gwaslay aya mba, əna təɗe nà, ɗowan â sa kəɗey iken anga nan bay. Kan anan anà ɗo a Yesu ahay aɗəka nà, minje lele awan, ta ʼam anak sa ja, tə azla anak, tə asan zek anak, tə cəveɗ anak sa ɗaf nga pə Yesu tə mivel kərtek ata awan, tə anjahay anak à cəncan sa ʼam a Mbərom inde ata fok. 13Var a nga anak sə ɗakan anan Deftere a Mbərom anà ɗo a Yesu ahay, wazan atan, tətakan atan anan way ahay hus pə luvon uno saa dəzlek ayak ata awan. 14Kâ sa ca pə məgala a Mbərom sə varak ata nə kawa way sə gəsle anan bay. A varak anan kurre tə dungo ana ɗo majaʼam anahan, aday məceɗ sə egliz ahay ɗukwen tə ɗəfak anak alay pa nga à alay a iken sə təma magwagway ata awan. 15Gan nga anà mer su way a anan ata nà, lele, kâ sa gan məsəfaya bay. Aday ɗo ahay fok, ti canan anà mazlaɓ si mer su way anak i zla pa ʼam pa ʼam. 16Gan nga anà zek anak, ɗəfan iɗe anà atətak way anak re. Ka gak anan mer su way anak ahay lele nà, iken tu ɗo sə sləne atətak way anak ahay fok, ki təmen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\