1 Timote 5

1Iken Timote, kâ sa ngəraz pu ɗo məceɗ a bay. Kak winen kà gak way lelibay a nà, jan apan zəhha kawa winen bəbay anak. Njavar ahay ɗukwen, jan atan apan kawa tinen mərak anak ahay. 2Uwar məduwer ahay nà, jan atan apan kawa tinen may anak ahay. Dalay sə uwar ahay ite nà, jan atan apan kawa tinen dənəbay anak ahay aday fok, tə mivel kərtek awan. 3Mədukway sə uwar ahay nà, gan atan nga lele, anga hinahibay ɗowan a tinen ahay inde sa gan atan nga ibay. 4Hinahibay mədukway sə uwar ata nà, wan anahan inde, kabay wan sə kutov anahan ahay ɗukwen inde. Kak matanan nà, wan ataya tə̂ tətak mer su way sə ɗəfan apan anà may a tinen ahay ta sa gan atan nga lele, kawa ana bəbay a tinen ahay sa gan atan ahay nga à alay ata awan. Ata, mer su way a tinen ata i zlan à nga anà Mbərom a kutok. 5Aday hinahibay mədukway sə uwar hinen inde, aday ɗowan sa gan nga ibay ata nà, winen i ɗəfan iɗe à Mbərom, i gan amboh luvon tə ipec, anga aday Mbərom â man zek. 6Əna mədukway sə uwar hinen inde, winen a ga nə way sa zlan à nga ɗəkɗek ata nà, kwa â ga nə winen inde tə sifa mba dəp nà, winen kawa ɗo ma mac awan. 7Matanan, ɗakan anan ʼam a anan anà ɗo a Yesu ahay lele, anga aday ɗowan â sa gəɗan atan azar bay. 8Əna hinahibay ɗo hinen inde nà, a gan nga anà ɗo anahan ahay itəbay, kwa ɗo sə gulom su doh anahan ahay təkeɗe, a gan atan nga bay re. Ata nà, winen kə̀ zluwek à cəveɗ sa ɗaf nga pə Yesu ata wa. A ga nə way aday kwa ɗo sa san Mbərom bay ahay ɗukwen ti ga way ata bay re ata awan. 9Kâ sa vinde sləmay sə mədukway sə uwar à ɗerewel inde kəriy kəriy bay, si ava a uwar ata kə̀ dəzlek kwa kuro mbərka, aday ɗukwen a zla à mbaz nà, saray kərtektəkke coy re. 10Sumor a ɗukwen, ɗo ahay tə̂ ndəran sləmay anga mer su way anahan ma ga lele ataya aday. Kawa sa ja nà, kə̀ ɗəɗukok anan gwaslay anahan ahay lele, kə̀ təmahak mbəlok sa taa zlak ayak àga winen ataya lele, kà gak anan mer su way lele awan anà ɗo a Yesu ahay, kà mak anan zek anà ɗo ahay à ɗəce a tinen ahay inde, aday kà gak mer su way lele aya cara cara fok aday ki sa vinde sləmay anahan à ɗerewel inde. 11Əna sləmay sə mədukway sə uwar aya aday tinen wan aya mba ata nà, kə̂ vinde sləmay a tinen à ɗerewel inde fan bay. Bina hinahibay haway sa mbaz kà sak a gan atan nà, ti mbəsak sə pərahan azar anà Almasihu. 12Ata ta sak â ga way matanan ata nà, tə nəsek, Mbərom i gan atan sariya, anga tə pəsakak anan ʼam a tinen ma ɓan a anga sa jəka ti gan mer su way anà Mbərom ata awan. 13Bina ka sak a vinde anan sləmay a tinen à ɗerewel inde nà, ti ga isew, ti bar awan à wulen su doh fok, doh tu doh. Aday sə cəɓak jiya ɗukwen, ti bəbal awan ta ʼam kəriya awan, ti slahay à ʼam aday abay kà cak atan anan bay ata re, aday ʼam təɗe sa ja bay ata nà, tinen ti ja anan. 14Anga nan, mədukway sə uwar a wan ataya inde matanan nà, na gan may nə tâ zla à mbaz asa, ti wahay wan, ti gan nga anà gulom su doh a tinen ahay. Ata ɗo maniɗe ahay ti njaɗ sə gəɗak uko azar sabay. 15Tə ɗiɗek a acəkan nà, azar sə mədukway sə uwar aya nə, tə zluwek à cəveɗ a Mbərom wa, aday tə pərahan azar anà Fakalaw cukutok. 16Kak uwar a inde aday a ɗaf nga pə Yesu lele, aday mədukway sə uwar inde àga winen nà, â gan nga lele. Bina â sa mbakan anan ʼam a pa nga ana egliz bay. Ata nà, egliz i mba apan sa gan nga anà mədukway sə uwar a aday ɗowan inde sa gan nga ibay sə ɗiɗem ɗiɗem ata awan. 17Natiya asa, kak məceɗ sə egliz ahay ta gak anan mer su way a tinen ata lele nà, təɗe ti njaɗ magwagway a tinen nə məcapar cew. Aday mə zakan a jiga nà, anà ɗo sə wazay ahay aday tu ɗo sə tətakan anan way anà ɗo ahay ata awan. 18Anga Deftere a Mbərom a ja nà: «À alay a sla winen apan i gak mer su way à guvo nà, kâ sa ɓanan mbulo pa ʼam anga sə gafan ʼam pə arac way bay.» Matana re: «Ɗo si mer su way cəna, i pa nə way sə herreɓ anahan.» 19Hinahibay, ɗowan a i zlak ayak à man anak sa ra ʼam pə məceɗ sə egliz, i jak nà: «Məceɗ sə egliz a tiya ata nà, kà gak way lelibay awan.» Natiya, kâ sa təma ʼam ata kwayanʼa fan bay. Sumor a nà, sləne ʼam ata pə ɗo ahay wa cew kabay pə ɗo ahay wa maakan aday ki sa jəka acəkan nà, na. 20Ɗowan a kà gak ines nà, jan apan ì iɗe sə ɗo ahay inde kəzlek, anga aday ɗo azar aya tə̂ jəjar sa ga ines ite. 21Timote, nen apan ni jak ayak ʼam a anan pa ʼam ana atə Mbərom tə Yesu Almasihu aday pa ʼam ana maslay a Mbərom a mə walay ataya re. Kem, ɗəfan apan anà ʼam uno sa jak ataya fok ite. Kem â nak asa, kâ sa gəzla anan ɗo ahay pi zek wa bay. Pəlay atan nà, hərro à alay kərtek a wa. 22Ɗowan a aday a nak sə varan mer su way sə lavan nga anà ɗo a Yesu ahay nà, kâ sa ga hologor sə ɗəfan alay pa nga fan bay. San anan ɗowan ata lele aday. Aday asa, kâ sa slahay ì ines su ɗo inde bay, gan nga anà zek anak. 23Timote, kâ sa aʼam vərre bay, suwan sa apan mahay mənjœk anga ɗəvac sə kutov anak a sidew sidew sə varak bəle ata awan. 24Ines su ɗo a azar aya a nà, kà cak uho mənjəna alay sə sariya a sə dəzley ahay, əna su ɗo a azar a ite nà, kà cak uho fan bay, si pə dəɓa a wa. 25Matana re, mer su way lele aya nà, ti kay uho kutok. Kwa abay â ga nə həna mi ɗer aya mba dəp nà, ti naa kay uho təktek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\