1 Timote 6

1Ɓile ahay fok tə̂ ɗəfan apan anà bahay a tinen ahay nà, lele. Ata ɗo ahay ti gəɗan azar anà Mbərom tə atətak way a nuko ahay sabay. 2Hinahibay, ɓile inde aday bahay anahan nə, winen ɗo a Yesu nà, ɓile ata â ɗəfan apan hwiya, bina â sa kəɗey anan anga sa jəka tinen tə mərak à sləmay ana Almasihu inde ata bay. Â gan mer su way nə lele, zal anà bahay hinen ata, anga bahay anahan ata nà, winen ɗo a Yesu, aday Mbərom a pəlay anan re. Timote, way a anan ataya nà, ɗakan anan ù ɗo a Yesu ahay nə lele, aday tâ ban anan. 3Kak ɗowan a kə̀ gəɓak ʼam sə tətak way anahan hinen cara nà, winen kə̀ təmahak ɗiɗek sa ʼam mbala ana Bahay a nuko Yesu Almasihu sə ɗakak uko anan ata sabay. Aday ɗowan ata kə̀ təmahak atətak way a mənuko pə anjahay su ɗo ahay pa ʼam a Mbərom sabay re. 4Kak matanan nà, winen ɗo sa har nga kəriya awan, a san awan bay. A gan may nə anà avəveɗ ʼam, ta sa vaɗ awiyaway pa ʼam ahay sə zəɓan atan ahay nə atəre coy. Matanan, ɗo sə pəkan sləmay anà way ataya nà, ti ga sərak ahay pi zek, ti cakal ʼam, ti jan ʼam ma caɓ aya ì zek ahay, ti bayak way lelibay aya pu ɗo ahay, 5ti vəveɗ ʼam nə hway apan. Anga abayak nga su ɗo ataya nà, kə̀ nəsek, way ɗiɗek a ɗukwen ta san sabay re. Tinen tə bayak i ga nà, à cəveɗ sə pərahan azar à Yesu inde nà, ti njaɗ wa zlile. 6Ayaw, ɗə pərahan azar anà Yesu nà, ɗi njaɗ wa magwagway məduwen awan. Əna way aya inde puko à alay inde ataya nà, ɗə̂ kəɗey atan bay. 7Tə wahay mənuko pə daliyugo nà, awan inde puko kwa mənjœk ibay. Matana ɗi mac way a nuko nà, ɗi gəɓa awan à alay inde bay re. 8Natiya kak həna mənuko apan ɗi njaɗ way sa pa tə zana sa pak pi zek cəna coy, tasluko mivel anga way ataya awan. 9Ɗo sa gan may anà zlile tə mindel ataya nà, Fakalaw i njak atan, aday i njaɗ patan alay sa ʼam sa mbazl atan à ɓalay anahan inde. Ubor kəriya aya cara cara ti njaɗ sa nes atan, ti lize atan sə coy. 10Anga ubor sə pəlay dala nà, a təɓan cəveɗ anà sədœk ahay cara cara fok. Azar su ɗo aya nə ta gak apan ubor tə mindel, hus pa sə zluwe atan à cəveɗ a Mbərom wa. Anga nan kutok kə̀ gəɓak atan ahay ʼam ahay bayak awan. 11Həna kəmaya Timote, iken nə ɗo a Mbərom ata nà, hawan anà way a lelibay ataya awan. Jəra zek sə təra ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom. Pərahan azar anà cəveɗ a Mbərom nə lele, ɗaf nga pə winen a hwiya. Pəlay anan ɗo ahay, səman anà way ahay, njahay way anak səkəffe. 12Jəra zek anak anga aday sa ga vəram pə cəveɗ a Mbərom lele. Njaɗ a sifa sa ndav bay ata awan. Mbərom a ngamak nà, pə sifa ata awan, aday ka ga side sə aɗaf nga anak pə Yesu nà, pa ʼam sə ɗo ahay bayak awan. 13Nen apan ni jak ʼam həna pə iɗe a Mbərom, ɗo sə varan sifa anà way ahay fok, aday pə iɗe anà Yesu Almasihu, ɗowan a sə ɗakay anan way ɗiɗek aya pa ʼam ana guverner Pontiyos Pilatu ata awan, na jak nà: 14Ɗəfan apan anà ʼam uno sa jak a anan. Kâ sa ga anan mer su way anak tə məsəfaya bay, anga aday ɗo ahay tə̂ gəɗak apan azar bay re. Ga matanan hus pə luvon a Bahay a mənuko Yesu Almasihu sa may ahay ata awan. 15I sa may ahay nə pə luvon a Mbərom a ma ɗaf a ata awan. Mbərom a nà, winen ɗo sə mazlaɓ, winen kərtek Ba Məgala, winen Bahay sə zalay bahay ahay, aday winen ɗo sə lavan nga anà ɗo sə lavan nga anà ɗo ahay ahay fok re. 16Mbərom a kərtek nà, winen inde pa sə viyviya awan, winen à man sə iɗe jiyjay ma dav a tə mindel ata inde. Ɗowan saa mban nà, ibay. Ɗowan kula kə̀ canak anan nà, ibay, aday ɗowan saa canan asa ɗukwen ibay re. Ɗo ahay fok tə̂ həran nga, â ga bahay pa sə viyviya awan. Amen! 17Timote, jan anà ɗo sə zlile ahay pə daliyugo a anan ataya nà, tə̂ həran nga anà zek tə zlile a tinen ahay bay. Tâ saa ɗaf apan nga a tinen ahay bay re, anga zlile ata i ga inde pa sə viyviya nà, ta san bay. Əna suwan tâ ɗaf a nga a tinen nə pə Mbərom ɗo sə varan kwa ma anà ɗo ahay bayak a ta ʼam kəriya aday ɗə̂ taslay a mivel ata awan. 18Jan atan asa nà, tâ ga sumor, tâ ga anan mer su way lele aya bayak awan, tə̂ varan way à ɗo ahay, tâ man zek anà ɗo ahay tə zlile a tinen ataya awan. 19Ta gak matanan acəkan nà, ata tə ndakak ayak man pə zlile a tinen à man lele a inde, anga aday ti njaɗ sifa ɗiɗek ata awan. 20Iken Timote, gan nga anà way a Mbərom a sə varak ata awan. Kak ɗo ahay tinen apan ti ja ʼam sə mindel kəriya aya nà, kâ sa ja uda bay. Avaɗ awiyaway sə mindel sə ɗo ahay sa jəka ʼam sə asan way ata ɗukwen, kâ sa ja uda bay re. 21Tə varan zlangar anà way a tinen sa jəka ta san zle ataya awan, əna cəkəbay tə zluwek à cəveɗ a Mbərom wa. Natiya, Mbərom â gak ikwen sumor anahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\