2 Korintu ahay 1

1Sə vindek ikwen ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol, ɗo a Mbərom sə walay aday sə təra anan ɗo maslan a Yesu Almasihu ata awan. Mə vindek ayak nà, manay tə Timote mərak a mənuko, anà kwanay ɗo a Yesu ahay à Korintu, aday anà ɗo a Yesu azar aya pə daliyugo sə Akaya fok re. 2Mbərom Bəbay a mənuko tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko tâ gak ikwen sumor aday tə̂ varak ikwen zay. 3Ngəruko anan anà Mbərom Bəbay ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu, ɗo sa taa gan sumor anà ɗo ahay aday sa taa man atan anan mivel ù doh kwa siwa ata awan. 4À alay a mənuko à ɗəce inde cəna, a mak uko anan mivel ù doh, anga aday mənuko ɗukwen ɗâ man anan mivel ù doh anà ɗo sa ga ɗəce ahay matanan ite. 5Ɗəce a manay sa ga bayak ataya nà, kawa ɗəce ana Yesu Almasihu sa ga bayak ataya re. Matanan, Mbərom a man umo anan mivel ù doh tə alay ana Yesu Almasihu bayak a re. 6Əna kwa â ga nə manay apan mi ga ɗəce dəp nà, a təra anga aday â mak ikwen anan mivel ù doh, aday Mbərom â tam kwanay. Matana re, Mbərom a man umo anan mivel ù doh nà, anga aday sa mak ikwen anan mivel ù doh a re. Natiya ki mben apan sə səmen anan anà ɗəce ahay à alay a kwanay sa ga ɗəce ahay kawa ana manay sa ga ɗəce ataya re. 7Ma san zle lele, awan saa fakay kwanay pə cəveɗ a Mbərom wa nə ibay, anga ma san zle, kə jipen tə manay à ɗəce ahay inde, aday Mbərom i mak ikwen anan mivel ù doh, kawa ananahan sa taa man umo anan mivel ù doh ata re. 8Mərak ahay, a nan umo nà, sənen anan ɗəce a manay sa ga pə daliyugo sə Aziya ataya awan. Ma gak ɗəce bayak a kə̀ zalak umo məgala à nga wa. Ma jak abay sa jəka mi sa təmay wa zay bay. 9Ayaw, manay mə lavak anan zek sa mac coy, abay manay mə bayak nà, na. Aya əna, a təra matanan nà, anga aday mâ ɗaf nga pə Mbərom, ɗo sə slabakay ɗo ahay à məke wa, bina pə məgala si zek a manay aya ite sabay. 10Mbərom kə̀ təmak manay à amac ata wa, aday i tam manay pa ʼam re. Ma ɗaf nga nə pə winen awan, i tam manay azanaka re. 11Kwanay ɗukwen, men umo zek tə amboh. Ata, ɗo ahay bayak a ti ga amboh anga manay, aday Mbərom i mbəɗahan umo apan, i man umo zek. Natiya kutok, ɗo ahay bayak a ti ngəran à Mbərom anga kə̀ təmahak amboh a tinen anga manay ata awan. 12Way a sa zlan umo à nga ata nà, həna: Ma san zle à mivel a manay inde nà, azla a manay pa ʼam sə ɗo ahay nə ɗiɗek awan, kawa sa zlan à nga anà Mbərom. Mə zakay a kutok nà, azla a manay pa ʼam a kwanay ɗukwen, winen ɗiɗek a re. Ma njaɗ məgala sa zla matana ata nà, tə asan way su ɗo zənzen a bay, əna Mbərom sa gan umo sumor sa zla matanan ata awan. 13- 14Abay kə sənen biɗaw, way a manay sə vindek ikwen ayak ata nà, awan uda mi ɗer a ibay asanaw! Ki jingen nə kawa ana manay sə vindek ayak ata way anahan. A ga pumo nà, hus həna, kə sənen manay nə əngal. Əna ki i sənen manay nə kweceh kutok, aday pə luvon ana Bahay a mənuko Yesu saa may ata nà, mi i zlak ikwen à nga, kawa kwanay ɗukwen ki i zlen umo à nga ata re. 15- 16Anga na san way ataya zle kutok, u no abay sa zlak ayak àga kwanay, aday ni i zla à Makedoniya. Ata aday ni may à Makedoniya wa àga kwanay asa. Aday abay ki men uno zek tə dala sə cəveɗ sa zla à Yahudiya. Matanan kutok i təra ni zlak ayak àga kwanay saray cew sa mak ikwen zek. Əna na nay à Makedoniya tə àga kwanay sabay. 17Anuno sa jak ikwen ayak matana ata nà, nə bayakak apan lele biɗaw? Ayaw, nə bayakak apan lele, abay ni ga matana way anahan. Bina na ja way kawa ɗo sə daliyugo ahay bay asanaw? Kak matanan nà, nə japay anan atə ayaw tə aʼay alay kərtek awan. 18Əna ni jak ikwen ayak həna pa ʼam a Mbərom, winen ɗo ɗiɗek awan, à alay a manay sə ɗakak ikwen anan ləbara mugom ata nà, mə japak anan atə ayaw tə aʼay pə way kərtek a bay. 19Manay tə Silas tatə Timote mə ɗakak ikwen anan nà, ləbara ana Yesu Almasihu Wan a Mbərom awan. Winen a japay anan atə ayaw tə aʼay itəbay. A ja nà, way ɗiɗek a vərre. 20Anga way a Mbərom sə zlapak uko anan ataya fok nà, ti təra nə anga ayaw ana Yesu Almasihu. Anga winen a kutok, ɗa taa ja «Amen» anga sə varan mazlaɓ anà Mbərom. 21Asa, Mbərom a tə alay anahan a sə varan umo məgala pə cəveɗ a Yesu Almasihu ata, i varak ikwen məgala re. A walay mənuko, 22a varak uko anan Apasay anahan kawa vivay sə way sə ɗakay anan mənuko nà, ɗo anahan ahay. Aday kə̀ varak uko Apasay ata à mivel inde, sə ɗakay anan ɗi i njaɗ anan way anahan sə zlapan anan anà ɗo ahay ataya fok. 23Həna ni jak ikwen ayak nà, na zlak ayak àga kwanay sabay angamaw ata awan. Mbərom awan a san zle, ʼam uno sa jak ikwen ata nà, ɗiɗek awan. Kak matana bay nà, suwan nâ mac. Na zlak ayak à Korintu bay nà, anga u no sa gak ikwen way saa cəɓak ikwen ata bay. 24A nan sa ja nà, mə lavak ikwen nga pə cəveɗ sə aɗaf nga a kwanay bay, anga ma san zle, aɗaf nga a kwanay nà, mə jəra a lele coy. Əna a nan umo nə guko mer su way pə kərtek a tə kwanay, anga aday kə̂ tislen mivel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\