2 Korintu ahay 10

1Ɗowan aya inde ta wa nen Pol nà, nen ɗo sə tete à alay a nen àga kwanay, aday nen ɗo sa sa mbac pə way à alay a nen dəren tə kwanay. Aday nen apan ni gak ikwen ayak kem tə sərom aday tə səkəffe mbala ana Almasihu nà, 2amboh, mbəɗihen anan anjahay a kwanay, anga aday nâ sa zlak ayak àga kwanay ta mbac a bay. Anga ɗo ahay inde àga kwanay, ta wa ma ga mer su way nà, kawa ɗo sə daliyugo ahay. Nen nà, ni san saa njahay ti cer a tu ɗo ataya awan. 3Manay nà, ɗo zənzen aya acəkan, manay pə daliyugo re. Əna vəram a manay sa ga nà, kawa vəram sə ɗo sə daliyugo ahay bay. 4Way sə alay a manay aday nà, kawa way sə alay su ɗo sə daliyugo ahay bay. Anga sə varan umo anan ahay nə Mbərom. Way sə alay a manay nà, məgala a tinen inde sa mbazl a wa jal ana ɗo maniɗe a Mbərom ahay. Manay apan mi tacan alay pa ʼam anà mungwalay sə ɗo ahay, 5manay apan mi mbazl a wa way sə vəzen pa ʼam a Mbərom aday sə tacan anan cəveɗ sa san Mbərom anà ɗo ahay ata awan. Way a manay sa ja nà, way sə mbəɗa anan abayak nga sə ɗo ahay à mivel inde, aday abayak nga a tinen ahay tə̂ bənan à ʼam wa anà Almasihu ata awan. 6Ma sak a canan kə bənen umo à ʼam wa coy nà, manay a mi mba apan sə kəta anan ɗo azar a à wulen a kwanay inde sə pəlay sə bənan umo à ʼam wa itəbay ataya awan. 7Kwanay kə zəzuren nà, way sə uho ahay ɗəkɗek. Kak ɗowan a inde a bayak nə winen ɗo ana Almasihu nà, â san asa, manay ɗukwen ɗo ana Almasihu ahay kawa winen a re. 8Bahay a mənuko kə̀ varak uno məgala pə kwanay, anga aday nâ mak ikwen zek sa zla pa ʼam pa ʼam, bina sa ma kwanay à dəɓa bay. Izəne nə hərak anan nga ì zek uno anga nan kə̀ zalak, əna waray i go anga nan bay. 9Aya əna, ɗowan â sa bayak nà, nə pəlay cəveɗ sa pak pikwen zlawan tə ɗerewel uno ahay bay. 10Ɗo azar aya ta wa: «Pol a vinde ɗerewel anahan ahay nà, ta mbac a aday tə jinje awan, əna kak winen à wulen a mənuko inde nà, winen zlawan awan, aday a bəbal awan kəriya awan.» 11Ɗowan aya sa ja matana ataya nà, tâ san way inde kərtek: À alay a manay dəren tə kwanay mə vindek ikwen ayak ɗerewel ti cer awan. Aday ma sak a dəzlek ayak àga kwanay ɗukwen, mi ga anan mer su way si cer ata re. 12Ɗo ataya tə bayak way lele aya pi zek a tinen nə bayak awan. Manay nà, mi mba apan sa jəka mə̂ zlangar tə tinen aday mə̂ lavay tə tinen nə kəkəmaw? Tinen nà, tə lavay anan nga a tinen nə tə tinen aya awan. Tinen ɓəlɓəle aya awan. 13Manay nà, mi həran nga ì zek si tə way sə təra pə dala a Mbərom a sə varan umo ata awan. Kwanay ɗukwen ɗo sə dala ata aya awan. Mi həran nga ì zek ti mer su way sə dala hinen bay. 14A manay sa zlak ayak àga kwanay saa ɗakay anan ləbara a Yesu Almasihu mugom ata nà, mə gəɗak anan ʼam wa anà magaga a Mbərom sə ɗəfan umo ata bay, anga sə slənak ayak manay àga kwanay nə Mbərom. 15Manay nà, mi həran nga anà zek ti mer su way su ɗo azar aya bay. Wita mer su way a Mbərom sə varan umo ata bay. Əna manay mi gan may nà, aɗaf nga a kwanay pə Yesu ata â zəga apan, aday mer su way a manay àga kwanay ɗukwen â zəga apan ite re. 16Natiya mi mba apan sə ɗakay anan ləbara mugom a pə daliyugo hinen dəren pə kwanay wa asa, əna mənjəna sə gəɗan ʼam anà mer su way su ɗo a azar a, anga a nan umo sə həran nga ì zek ti mer su way a ɗo azar aya bay. 17Kawa ana Deftere a Mbərom sa ja: «Kak ɗowan a inde a nan sa ga ti zek nà, â ga ti zek aɗəka nə, ti mer su way a Mbərom sa ga.» 18Anga Mbərom a təma nà, ɗo sə həran nga ì zek ahay ata bay, əna a təma ɗo winen Mbərom a sə həran nga ata aɗəka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\