2 Korintu ahay 11

1Iya, kak ki mben apan sə səmen anan anà ɓəlɓəle uno sa ga nà, lele. Səmen anan kutok. 2Nə pəlay kwanay tə mindel kawa ana asan zek a Mbərom a sə vuro ata awan. Nə lavak anan zek tə kwanay sə varan kwanay anà Yesu Almasihu mənjəna ines, kawa bəbay sə lavay zek tə dəna anahan sa zla à mbaz ata awan. Əna na ga sərak jiga nà, anga kwanay, 3bina nə jəjar nà, ɗowan inde i nay sa njak kwanay, anga aday kə̂ pərihen anan azar anà cəveɗ ana Almasihu tə mivel kərtek a sabay. Bayiken pə Hawa aday. Dədew a nay sa njak anan nà, tə wurwer sa ʼam matana awan. 4Ɗo ahay inde, ti zlak ayak àga kwanay, ti ɗakak ikwen anan Yesu, əna tə cəveɗ a aday kula mə ɗakak ikwen anan matana bay ata awan. Kabay ti varak ikwen apasay hinen, apasay aday kula kə təmihen pə manay wa itəbay ata awan. Kabay asa, ti ɗakak ikwen anan ləbara mugom a aday kula kə slənen pə manay wa bay re ata awan. Aday kə səmen anan anà ɗo ataya lele nə ta ma kəla anaw? 5A ga pikwen nà, tinen ɗo maslan a Yesu məduwen aya awan. Əna na san zle, tə zalay nen bay. 6Izəne na san sə təker ʼam lele kawa tinen itəbay, əna na san way a Mbərom nà, nə zalay tinen. Mə ɗakak ikwen anan way ata nà, tə way a manay sa taa jak ikwen, aday tə way a manay sa taa ga ataya fok re. 7À alay a anuno sə ɗakak ikwen anan ləbara a Mbərom mugom a ata nà, nə cəcihek pikwen wa awan bay. Na mak anan nga uno à məndak anga kwanay, aday kə̂ həren pə cəveɗ a Mbərom. Anuno sa ga matana ata nà, nə nəsek aɗəka bugol ɗaw? 8Nə təmahak pikwen wa awan bay. Su mo zek nà, si egliz maza aya sə vuro way ataya awan. Nə tərak atan mətawak aya anga sa mak ikwen zek à kwanay. 9À alay a nen àga kwanay, aday na gak anan may anà dala ɗukwen, nə cəcihek pikwen wa awan bay. Ɗo sə Makedoniya ahay ta taa zlak ayak sə vuro way nen sa gan may ata awan. À alay ata ɗukwen, nə bənak anan mbiyeɗ anà ɗowan àga kwanay bay jiga awan, aday ni gan may sə cəce pikwen wa awan kula bay re. 10Na jak ikwen ɗiɗem ata nà, tə sləmay ana Almasihu a, winen ì nen inde ata awan. Nen nə təmahak dala a kwanay bay. Ni mba apan sa ga anan ti zek matanan. Ɗowan inde pə daliyugo sə Akaya i mba apan sə gufo apan ʼam nà, ibay. 11Na ga matanan ata nà, anga nə pəlay kwanay bay bugol ɗaw? Aʼay, Mbərom a san zle nə pəlay kwanay bugol aɗəka. 12Aya əna, kawa anuno sa ga ata nə ni pərahan azar sa ga matanan hwiya, anga ɗo sə tətak way mungwalay ataya tâ sa njaɗ cəveɗ sə həran nga ì zek bay, ta sa ja nə tinen ta ga mer su way kawa ana manay. 13Ɗo ataya nà, tə təra zek a tinen ɗukwen kawa ɗo maslan ana Yesu Almasihu ɗiɗek aya, əna tinen ɗo maslan ana Yesu ahay bay. Tə way a tinen sa ga ataya nà, ta njak ɗo ahay. 14Anga nan, way a tinen a sa ga ataya nà, â gak ikwen masuwayan bay. Anga zek ana Fakalaw a ɗukwen kə̀ tərak anan zek anahan kawa winen maslay a Mbərom ɗo sa ka anan jiyjay re. 15Kak matanan cukutok nà, ɗo ataya tə tərak anan zek a tinen kawa ɗo si mer su way ɗiɗek aya nà, â gak ikwen masuwayan sabay. Pə luvon sə sariya ɗukwen, ti njaɗ magwagway si mer su way a tinen a lelibay ataya matana re. 16Ni mənahan asa re, ɗowan â sa bayak nə nen ɓəlɓəle a bay. Əna kak kə bayiken matanan ɗukwen, səmen anan kutok, kawa ana kwanay sə səmen anan anà ɗo ɓəlɓəle ataya awan, anga u no sa ga ti zek mənjœk ite re. 17ʼAm uno saa ga ti zek ata nà, i zlan à nga anà Bahay Yesu bay, əna na ga kawa ɗo ɓəlɓəle aya kutok asanaw! 18Na ca apan nə ɗo ahay bayak a tinen apan ti ga ti zek tə way sə daliyugo ahay. Matanan, nen ɗukwen ni ga ti zek kawa tinen ataya re. 19Kwanay nà, kə sənen way itəbay kələɗaw? Kə səmen anan anà ɗo sa ga ti zek ataya tə ataslay mivel nà, angamaw? 20A zlak ikwen à nga tə̂ təra kwanay kawa ɓile a tinen aya awan, tâ pa pikwen wa way kəriya awan, tâ njak kwanay tə mungwalay, tâ har anan nga a tinen pə kwanay, aday tə̂ kapak ikwen ile ì iɗe inde kutok. Kə səmen anan anà way ataya fok. 21Lele nà, waray i go, anga gədan a manay inde sa ga matanan tə kwanay ibay ata biɗaw? Aʼay! Ni ja ʼam sə ɓəlɓəle həna kutok! Ni jan anà ɗowan ataya nà, tâ ga ti zek tə way kawa sa nan atan, aday nen ni ga anan ti zek tə way ata re. 22Tinen Ibəraninko ahay ɗaw? Nen Ibəraninko ahay re. Tinen Isəraʼila ahay ɗaw? Nen Isəraʼila ahay re. Tinen zahav ana Ibərahima ahay ɗaw? Nen zahav ana Ibərahima re. 23Tinen ɗo si mer su way ana Almasihu ahay ɗaw? Ni ja ʼam kawa nga a vuwo: Nen aɗəka bugol, nə zalay atan! Na gak mer su way zal tinen. Na pak dangay zal tinen. Tə ndaɓak nen zal tinen. Nen pa ʼam ana amac nə saray bayak awan. 24Saray ɗara, Yahuda ahay tə ndaɓak nen, alay kwa kuro fuɗo ibay kərtek. 25Saray maakan, Ruma ahay tə vəɗak nen tə sukol. Saray kərtek, tə tarak nen tu kon. Saray maakan, məsugurndolon sə aʼam kə̀ lizek umo anan kwalalan à bəlay inde. Nə njahak à aʼam sə bəlay inde hway aday hwiyop re. 26À man sa bar uno ahay saray bayak a nə zukwa lize anga zəlaka, anga ɗo sə akar ahay, anga ɗo su kon uno ahay, anga ɗo su kon azar aya re, à wulen su doh, à kiɓe, pa nga sə aʼam, aday nə zukwa lize anga ɗo sa jəka tinen ɗo ana Almasihu ahay aday cəkəbay tinen ɗo sə mungwalay ahay ata awan. 27Na yak nga sa ga mer su way ndelem ndelem, saray bayak a nə njəkak ahan bay. Nə ɗəmak may tu jom ndelem ndelem, saray bayak a na pak awan bay. Na taa nahay à maɗ inde, na taa bar mənjəna zana. 28Mənjəna sə baslay ɗəce uno azar aya ɗukwen, u no sa ja pə way inde kərtek. Way sə vuro ajalay nga pac pac nà, anjahay sə egliz ahay. 29Ɗowan a kə̀ njaɗak bəle nà, a təra kawa sa njaɗ bəle ata nə nen. Ɗowan a kə̀ slahak ì ines inde ɗukwen, a han jiya nə pi nen. 30Kak cəveɗ inde sa ga ti zek nà, ni ga a ti zek nə tə bəle uno. 31Mbərom Bəbay ana Bahay a mənuko Yesu a san zle, na gaɗ mungwalay bay. Həruko anan nga pa sə viyviya awan. 32Bina, à alay a nen à Damas nà, ɗo ana bahay Aretas sa ɗaf à wulen su doh ata, a ɗaf suje ahay sa ba anan məsudoh sə wulen su doh ataya awan, anga aday tâ ban nen. 33Əna, ɗo a Yesu ahay ta ɗaf nen à cəkarak məduwen a inde, ta ɓan apan liɓer sə dazay nen tə mufəlok si zleɗ sə wulen su doh. Na tam pə ɗowan ana bahay ata wa nà, matana awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\