2 Korintu ahay 12

1Bəlaray ni pərahan azar sə həran nga ì zek mənjœk. Na san zle i man zek anà ɗowan bay, əna ni ja pə way a Mbərom sa kan anan anà ɗowan a inde aday sə ɗakan atan anan ataya awan. 2Na san ɗowan a inde, winen ɗo ana Almasihu. Kà gak həna ava kuro nga fuɗo, Mbərom a gəɓa anan saa njahay mənjœk à man anahan à bagəbaga mburom. Izəne ì cœn sə zəɓay inde, izəne kà zlak ti zek anahan a acəkan. Na san bay. Mbərom nà, a san zle. 3- 4Ayaw, na san way inde kərtek nà, Mbərom kə̀ gəɓak anan hus à jerne anahan. Izəne ì cœn sə zuɓay inde, izəne kà zlak ti zek anahan a acəkan. Na san bay. Mbərom nà, a san zle. Way anahan a sə sləney ahay à man ata wa nà, ɗowan i mba apan sa ja anan tə miresl su ɗo zənzen a bay, aday abay cəveɗ inde sa ja anan ibay re. 5Ni ga a ti zek nà, tə ɗowan ata kutok. Əna pi zek uno nà, ni ga anan ti zek bay, si tə bəle uno ɗəkɗek. 6Kwa abay nâ gan may sa ga anan ti zek dəp nà, nə tərak ɗo ɓəlɓəle a bay, anga ni ja nə way ɗiɗek awan. Əna ni ga a ti zek bay, anga u no ɗowan â sa ɗəfo apan anga way a nen sə həran a nga ì zek ataya bay. U no ɗo ahay tə̂ ɗəfo apan aɗəka nà, anga tə slənek ɗiɗek sa ʼam uno, aday tə canak anan anà anjahay uno re ata awan. 7Abay ni mba apan sa ga kwecele anga way ana Mbərom sə ɗuko anan ataya fok. Aya əna, Mbərom a kə̀ ɗəfak uno way kawa adak ì zek inde, sa ga alay ti nen. Mbərom u go way ata ɗukwen, tu ɗo maslan ana Fakalaw, aday nə̂ həran nga anà zek bay. 8Na gak amboh saray maakan, anga aday Bahay a nuko Yesu â gəɓa puno wa ɗəce ata awan. 9Əna a mbəɗuho apan, a wa: «Sumor uno i slak ɗa, anga məgala uno a ga mer su way ù ɗo inde nà, à alay a winen bəle awan.» Nə sləne matanan cəna, u zlo à nga sə həran nga anà zek anga nen bəle a kutok, anga aday məgala ana Almasihu â ga mer su way ì nen inde lele. 10Matanan, ni taslay mivel anga nen ɗo bəle awan. Kwa â ga nə ɗo ahay tə gənuho kabay ɗo ahay ta ga alay ti nen, kwa â ga nə ni sa məndolor sa ʼam kabay ni slahay à ɗəce inde, na san zle kutok, way ataya ti təro anga Almasihu. Aday ni taslay mivel anga à alay a nen bəle ata nà, Almasihu i vuro məgala. 11Na ja ʼam kawa nga a vuwo, əna ines a kwanay. Nə həran nga anà zek nà, anga kwanay a ki gen anan way ata bay. Anga kwa â ga nə nen awan kəriya awan, ɗo sa jəka tinen ɗo maslan a Yesu məduwen aya ata nà, tə zalay nen tə awan a ibay. 12À alay a nen àga kwanay ata nà, na ga mer su way uno ahay nə tə munapanaw awan, aday Mbərom kà gak masuwayan sə way ahay tə alay uno bayak a cara cara. Masuwayan sə way ataya tə ɗakay anan nà, nen ɗo maslan a Mbərom a kutok. 13Awan a inde lele na gak àga ɗo a Yesu ahay à man a hinen aday na gak anan àga kwanay bay nà, inde ɗaw? Na gak àga kwanay bay nà, way kərtek: Nə cəcihek pikwen wa awan bay. Kak sə cəɓak ikwen nə way ata nà, pəsen uno anan asəka! 14Həna nà, ni i zlak ayak àga kwanay bəse kutok, aday ata na zlak ayak àga kwanay nə saray maakan. Matanan ni i ngam kə̂ viren uno awan a kwanay kutok bay re. Nə pəlay nə zek a kwanay awan, bina way a kwanay ahay bay. I təra kawa atə bəbay tə gwaslay anahan ahay. Gwaslay ahay tə varan way anà bəbay bay, əna bəbay a varan way anà gwaslay ahay. 15Kwa nə̂ lize anan way uno ahay fok, kwa nâ yan nga anà zek hus à sa mac pə cəveɗ sa mak ikwen zek dəp nà, i go awan bay, ni taslay anan mivel hwiya. Iya, cəkəbay ki i pəlen nen sabay, anga nə pəlay kwanay kə̀ zalak bugol ɗaw? 16Na wa kə sənen zle ba? Nə cəcihek pikwen wa awan bay. Əna ɗo a kwanay azar aya ta wa: «Pol nə wurwer awan. A nan sə təma puko wa dala tə wurwer.» 17Nə njəkak ikwen uda nə kəkəmaw? Nə njəkak ikwen uda nà, ta sə slənak ayak ɗo ahay àga kwanay ata ɗaw? Bayiken apan lele aday. 18Na jan anà Titus nə â zlak ayak àga kwanay. Pə kərtek a tə Titus, nə slənak ayak mərak a hinen ata re, kə sənen anan zle lele. Sə təma pikwen wa way tə wurwer nà, Titus a kələɗaw? Aʼay! Anga way a Titus sa ga ata nà, na ga ɗukwen matanan re, mivel a manay a nə kərtek awan. 19Way a manay sə vindek ikwen ayak həna à ɗerewel a anan inde ataya nà, a ga pikwen nə mə vindek ikwen ayak anga aday kə̂ njiɗen pumo alay sa ʼam sabay kutok ɗaw? Manay ma ja ʼam a anaya nə pa ʼam a Mbərom, kawa sa zlan à nga anà Almasihu. Car uno ahay, ma jak ikwen ayak way ataya fok, anga a nan umo sa mak ikwen zek sa zla pa ʼam pa ʼam pə cəveɗ ana Mbərom. 20Sa pak upo zlawan jiga nà, ni zlak ayak àga kwanay nə ni njaɗ kwanay pə cəveɗ lelibay aya awan, azla a kwanay ata i zlo à nga bay. Kak matanan nà, azla si zek uno a ɗukwen i zlak ikwen à nga bay re. Izəne, na sak a zlak ayak nà, ni canan nə ki tərihen, ki gen sərak ahay, ki gen mivel ahay pi zek, ki gəzlen zek, ki gənihen anan ì zek ahay, ki gəɗen anan azar anà ɗo ahay, ki həren anan nga ì zek, aday ki gen rawraw. 21Sa pak upo zlawan asa nà, na sak a dəzlek ayak àga kwanay maza nə Mbərom uno i puko waray ì iɗe anga kwanay. U go nə kawa ni i tan à nga anà ɗo sa ga ines ahay bayak a àga kwanay asa, tə mbəɗahak anan lœn anà ines ataya itəbay. Izəne ti pərahan azar sa ga sədœk, sə kukwaran azar anà uwar ahay, sa ján uho. Kak ti ga matanan cəna, ata i go ayam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\