2 Korintu ahay 13

1À alay a ni zlak ayak àga kwanay mə slala maakan ata nà, ɗi i gan sariya anà ɗo sa ga way lelibay ataya awan. Ata ɗi ga kawa ana Deftere a Mbərom sa ja ata kutok: «Kak ɗowan a kə̀ zlahak pu ɗo nà, tâ njaɗ ɗo sə side way ata ɗo ahay cew kabay maakan.» 2Anuno sa zlak ayak àga kwanay mə slala cew ata nà, na jak anan ù ɗo sa ga ines ataya tə̂ mbəsak. Kwa anà ɗo azar aya ɗukwen nə gafak atan ʼam matana re. Kwa həna nen dəren dəp nà, ni man ayak anà ʼam uno ata re: Na sak a zlak ayak nà, ni kəta anan ɗo sa ga ines ahay nə fok. 3Na wa, a nak ikwen sa san anan, Almasihu winen apan i ja ʼam ti nen ba? Ki i sənen anan kutok! Winen nə bəle kawa nen bay, a ga mer su way anahan à wulen a kwanay nə tə məgala awan. 4Ayaw, à alay a tə daray anan pə dədom mə zləlngaɗ ata nà, kà mak anan nga anahan kawa ɗo bəle a wanahan. Əna həna winen tə sifa pa sə viyviya awan, tə məgala a Mbərom. Manay kəma, mə japay nə tə winen awan. Ayaw, tə day hinen nə manay bəle aya kawa winen, əna manay tə sifa aya tə winen a re. Ma sak a zlak ayak àga kwanay kutok nà, mi ga mer su way ɗukwen tə məgala a Mbərom. 5Na jak ikwen nà, cen iɗe à mivel a kwanay ahay inde aday, kak kə ɗəfen nga pə Yesu acəkan nà, ki sənen anan kutok. Almasihu Yesu winen inde à mivel a kwanay ahay nà, kə sənen biɗaw? A ga upo ɗukwen, kə sliren pə cəveɗ anahan wa bay, 6aday ki cinen umo manay nə ɗo maslan ahay tə ɗiɗek aya awan, aday mə slarak pə cəveɗ wa bay re. 7Manay apan mi gan amboh anà Mbərom nà, ɗowan â sa ga ines à wulen a kwanay inde sabay. Kwa â ga nə ɗo ahay ta ca apan kawa ma gak mer su way tə cəveɗ awan, kwa â ga nə ɗo ahay ta ca apan nə ma gak mer su way tə cəveɗ a bay dəp nà, a nan umo nə, gen lele hwiya. 8Ma ja matanan nà, anga manay mi mba apan si nes anan ɗiɗek a Mbərom bay, mi mba apan sa ga nə way sa zla anan ɗiɗek anahan pa ʼam pa ʼam vərre. 9Kak kwanay məgala aya pə cəveɗ a Mbərom nà, mi taslay mivel, kwa manay bəle aya dəp nà, na. Kem anà Mbərom aday â mak ikwen zek sa ma pə cəveɗ anahan maza awan asa. 10Na lah sə vindek ikwen ayak ɗerewel a anan nà, anga u no ni saa dəzlek ayak nà, kə mbəɗihen anan lœn anà ines ataya coy. Ni gan may saa ngəraz pə ɗowan sabay. Tə ɗiɗek a nə Bahay a nuko kə̀ varak uno cəveɗ sə ngəraz pikwen, əna anga sa mak ikwen zek sa zla pa ʼam pa ʼam pə cəveɗ anahan, bina saa ma kwanay à dəɓa aɗəka bay. 11Mərak uno ahay, həna ni ndav anan ɗerewel uno kutok. Tislen mivel. Gen məgala sa har pə cəveɗ a Mbərom, pəken sləmay pə way uno sa jak ikwen, ʼam â zlak ikwen pi zek ahay, njihen à zay inde lele. Ata Mbərom, ɗo sə pəlay ɗo ahay fok aday sə varan atan zay ata, i njahay tə kwanay a fok. 12Jen anan ʼam ì zek ahay lele kawa kwanay tə mərak ahay. Ɗo a Yesu ahay à man a anan fok ta jak ikwen ayak ʼam. 13Bahay a nuko Yesu Almasihu â gak ikwen sumor anahan, asan zek a Mbərom â ga inde à wulen a kwanay, aday Apasay Cəncan a â japay kwanay fok pə kərtek awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\