2 Korintu ahay 2

1Anga nan, na ja ni zlak ayak àga kwanay nà, aday sa ga way sə cəɓak ikwen maza bay. 2Kak na sak a ga way sə cəɓak ikwen nà, i cəɓo ì nen a re. Ata ɗowan saa tuslo anan mivel inde sabay, bina way ata i cəɓak ikwen anà kwanay a fok. 3Anga nan, na zlak ayak bay, əna nə vindek ayak à yime uno inde nà, ɗerewel a ma caɓ ata awan. Na ga matanan nà, anga aday, na saa zlak ayak, nâ tan à nga anà way sə cəɓo àga kwanay bay. Bina, abay saa tuslo anan mivel nə kwanay biɗaw? Na san kwanay zle fok. Kak nə taslak mivel nà, ki tislen mivel re. 4Nə vindek ayak ɗerewel ata nà, tə mugo awan, aday tə iɗe sə ayam awan. Əna nə vindek anan ayak nà, sə cəɓak ikwen bay, əna anga aday kə̂ sənen anan nə pəlay kwanay tə mindel. 5Ɗowan a kwanay a kà gak way sa caɓ nà, u go ì nen Pol bay, əna anà kwanay a fok aɗəka. Kak nə mbəlek anan bay nà, anà zek məduwen su ɗo awan. 6Ɗo ahay bayak a tə ngərzak apan, aday kà slak matanan, bina kə̀ yimak pə ines anahan coy kutok. 7Alay a kà slak həna sə pəsen anan coy, aday sa man anan mivel ù doh, bina i ga mugo kə̀ zalak, mbac i i slahan. 8Anga nan, ni cəce pikwen wa nà, ken anan anan asan zek a kwanay sə ɗakan anan nə kə pəlen anan asa. 9Nə vindek ikwen ayak ɗerewel a hinen inde ata nà, sa ca pikwen wa azan, aday sa san kwanay apan ki ɗəfen anan apan anà ʼam uno ahay fok biɗaw. 10Həna ni jak ikwen ayak, ɗowan a kwanay kə pəsen anan anan ata nà, nen ɗukwen nə pəsek anan. Nen nà, nə pəsek anan ɗowan ata pa man sə iɗe ana Almasihu, anga sa mak ikwen zek à kwanay, kak awan inde sə pəsen anan nà, na. 11Na gak matanan, anga u no nà, Fakalaw â sa njak mənuko pi zek bay, bina ɗa san wurwer anahan aya zle asanaw? 12Kwakwa ata nà, nə slabak sa zla à Təruwas saa ɗakay anan ləbara mugom a pə Yesu Almasihu. Nə dəzle à man ata kutok nà, na ca apan nə Bahay a mənuko Yesu kə̀ lavak uno anan zek lele ta man ata sə ɗakay anan uda ləbara anahan. 13Əna, nen tə ajalay nga awan, anga na tak anan à nga anà mərak uno Titus bay. Anga nan, nə mbəsak anan ɗo sə Təruwas ahay, na zla way uno à Makedoniya. 14Ngəruko anan à Mbərom. Sa taa lagay mənuko tə ahosom a pa ʼam sə vəram wa anga ajapay a mənuko tə Yesu Almasihu nà, winen a hwiya. Aday winen a a ɗakan anan zek anà ɗo ahay kwa aha nə tə mənuko. Mənuko nà, kawa amar sə wurde ma pak awan. 15Amar sə wurde ata nà, winen Almasihu à mivel a mənuko inde, ma pak a sə ɗakan anan mazlaɓ a Mbərom anà ɗo saa tam ahay, aday anà ɗo saa lize ahay ite. 16Matanan kutok, anà ɗo saa tam ataya nà, mənuko kawa arəbas sə way sa var sifa, aday anà ɗo saa lize ahay ite nà, mənuko kawa arəbas sə way sa var amac. Kak matanan cukutok nà, waya saa sla pi mer su way ata anaw? 17Bina ɗo ahay bayak a tinen apan ti ɗakay anan ʼam a Mbərom nà, kawa way sə masa. Manay nə ma ga matanan itəbay. Manay apan mi ɗakay anan ʼam anahan nà, mə ɗakay anan tə mivel kərtek awan, anga manay mə japay a tə Yesu Almasihu, aday sa slan manay pi mer su way ata nà, zek a Mbərom awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\