2 Korintu ahay 3

1A nan sa ja nà, manay apan mi həran nga ì zek maza pa ʼam a kwanay biɗaw? Ma gak anan may anà ɗerewel sə ɗakak ikwen anan manay mayanaw bay. Aday mə cəcihek pikwen wa ɗerewel sa zla anan à alay inde à man a àga kwanay wa bay re. Ɗo maza aya ta gak anan may matanan, əna manay nà, kawa tinen itəbay. 2Kwanay a nà, ɗerewel a mə vinde awan anga manay a bay aday ɗaw? Winen mə vinde a pə mivel a manay, aday ɗo ahay fok ti san anan, ti jinge anan ata awan. 3Way mi ɗer a bay, kwanay nà, kawa ɗerewel ana Almasihu sə vinde aday sa slan tə alay a manay ata awan. Winen mə vinde a nà, tə alay su ɗo zənzen a bay, əna mə vinde a tə Apasay a Mbərom, bahay sə sifa. Winen mə vinde a ɗukwen pu kon bay, əna winen mə vinde a pə mivel su ɗo zənzen aya awan. 4Ma san anan matanan nà, anga Yesu Almasihu kə̀ ɗakak umo anan pa ʼam a Mbərom. 5Ma san zle lele, manay a ta nga a manay a nà, mi sləken anà mer su way ata tə məgala a manay bay. Mbərom a tə alay anahan a sə varan umo məgala sa ga anan. 6A varan umo məgala nà, sə ɗakay anan ləbara mugom awan. Ləbara mugom a ata nà, aɓan ʼam a wiya ata awan. Winen a ga minje tə aɓan ʼam kwakwa ata sabay. Ɗə bənan à ʼam wa nà, anà Apasay Cəncan awan, bina anà ʼam mə vinde avinde sabay. Way mə vinde avinde kwakwa ata nà, a lagay ɗo ahay nə saa mac. Əna Apasay Cəncan a ite nà, a varan à ɗo ahay aɗəka nà, sifa sa ndav kula bay ata awan. 7Kwakwa ata nà, Mbərom a vinde ʼam anahan pu kon, aday ɗo ahay tə canak anan anà mazlaɓ anahan awan, anga winen a kə̀ dəvak anan jiyjay sə mazlaɓ anahan pi jœr a Musa. Kwa abay â ga nà, jiyjay ata i njahay bayak a bay, Isəraʼila ahay ta mbak apan sə zəzor anan jœr a Musa bay, anga a dav ike kə̀ zalak. Kak aɓan ʼam kwakwa ata sə lagay a ɗo ahay à amac inde ata kə̀ dəvak kətanan nà, 8aɓan ʼam wiya həna ata, winen mer su way ana Apasay Cəncan awan ata nà, i dav i zalay way ata sabay aɗəka kutok a ɗaw? 9Aɓan ʼam kwakwa ata nà, a varan cəveɗ anà Mbərom sa ban ɗo ahay tə sariya. Kak way sə gəɓak uko ahay sariya ata kà mbak apan sa ka anan mazlaɓ a Mbərom nà, aɓan ʼam a wiya sə təra mənuko ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom ata i ka anan mazlaɓ a Mbərom sə zalay way ata sabay kutok ɗaw? 10Matanan, way a sa ka anan mazlaɓ a Mbərom kwakwa ata nà, a ga kawa winen həna tə mazlaɓ ata sabay, anga aɓan ʼam wiya ata a ka anan mazlaɓ a Mbərom nà, kə̀ zalak pə kwakwa ata wa mbəlek. 11Mbərom a ɓan ʼam kwakwa ata nà, kwa a njahay nə mənjœk ca, kà kak anan mazlaɓ anahan tə winen awan. Matanan kutok, aɓan ʼam wiya a sə njahay sə coy a anan nà, i zalay anan winen məduwer ata tə mazlaɓ re. 12Awan inde mi ɗer a à ʼam a manay inde ibay, anga manay a mə ɗəfan iɗe nà, anà way ataya awan. 13Musa a kərat way pə iɗe kwakwa ata nà, anga, kwa â ga nà, mazlaɓ ata i njahay bayak a bay dəp nà, a nan Isəraʼila ahay tə̂ canan anà mazlaɓ a Mbərom pə iɗe anahan ata bay. Əna mənuko ɗi ga kawa Musa sa ga ata itəbay. 14Kwakwa ata ɗukwen, Isəraʼila ahay tə sənak ahay way bay. Həna zahav a tinen ahay ɗukwen, awan inde sə gafan atan ʼam sa san way re. Tinen apan ti jinge Deftere a Musa nà, tə sləne bay, kawa zana inde a takan iɗe à asan way a tinen. Sa mba apan sə kurat anan awan a mə takan a ì iɗe anà asan way a tinen ata nà, si Yesu Almasihu a kərtek. 15Matanan, həna biten ɗukwen, tinen apan ti jinge Deftere a Musa nà, tə sləne bay, kawa zana inde hwiya sə takan iɗe anà asan way a tinen. 16À alay a ɗowan a kə̀ mbəɗahak ʼam pə Bahay a nuko Yesu cəna, i kurat anan zana sə takan iɗe ù ɗo ata awan. 17Bahay a nuko Yesu nà, Apasay anahan inde, aday à man ana Apasay anahan winen apan i ga mer su way anahan ata nà, Deftere a Musa a lavan nga anà ɗo ahay sabay. 18Matanan, mənuko ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay fok, ɗi kərat zana pə iɗe sabay. Ɗə canan anà mazlaɓ a Mbərom, aday mazlaɓ anahan winen apan i təra mənuko kawa winen awan. Mazlaɓ a mənuko ɗukwen, i zəga pa ʼam pa ʼam. Wita ɗukwen, mer su way ana Apasay ana Bahay Mbərom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\