2 Korintu ahay 4

1Mbərom kà gak umo sumor sə walay manay pi mer su way a anan. Anga nan, manay mə məcan alay sabay. 2Manay mə gucek way ma ga waray aya ì iɗe zənzen inde ataya awan. Ma ga mer su way a manay nà, à wurwer inde bay, aday mə kaɗan nga anà ʼam a Mbərom à bərgaslay inde bay re. Aɗəka mə ɗakay a ɗiɗek nà, ngəlarak pa ʼam a Mbərom, aday kuwaya â san ʼam a manay nə ɗiɗek awan. 3Ɗo azar aya ta san ləbara mugom a manay sə ɗakan atan anan ata bay. A təra kawa zana mə takan atan a ì iɗe inde. Kwa abay â ga nə matanan, a təran anà ɗo saa lize ahay vərre. 4Tinen nà, ta san ləbara mugom ata bay, anga bahay sə daliyugo a anan kə̀ hurfok atan anan abayak nga a tinen, aday tâ ɗaf nga pə ləbara ata bay. A nan nə tə̂ canan anà jiyjay sə dəvan atan ata bay, bina jiyjay ata a nay nà, à ʼam sə ləbara mugom a wa, ləbara sə ɗakay anan mazlaɓ a Yesu Almasihu, ɗowan a winen nə mezeze a Mbərom ata awan. 5Manay apan mi ɗakay anan ləbara mugom a nà, mə ɗakay anan nə zek a manay a itəbay, əna mə ɗakay anan nà, Yesu Almasihu winen Bahay sə way ahay fok. Manay nə ɗo si mer su way a kwanay ahay anga Yesu Almasihu. 6À alay a Mbərom sə ndakay daliyugo ata nà, a ja, a wa: «Jiyjay â dav ì iɗe zənzen inde!» Aday sa dav anan jiyjay à mivel a manay inde nà, winen a re. Jiyjay ata a ɗakak uko anan nà, mazlaɓ a Mbərom sa dav pi jœr ana Almasihu wa ata awan. Mə ɗakan anan ləbara mugom ata anà ɗo ahay nà, anga na awan. 7Manay nə bəle aya kawa səngəle sə duɗo ahay, əna way a lele ata inde à manay inde. Mbərom a ga matanan nà, anga aday ɗo ahay tâ san məgala sə ləbara mugom ata a nay à winen wa, bina à manay wa bay. 8Ɗo ahay tinen apan ti ngəɗec manay, əna tə ganak manay bay. Mə dawarak, əna mə məcak anan alay à jugom wa bay. 9Ɗo ahay tinen apan ti ga alay tə manay, əna Mbərom kə̀ mbəsakak manay à alay wa bay. Ɗo ahay tinen apan ti zləmba manay, əna mə məcak fan bay. 10Manay apan mi sa lirew, kawa ɗəce sə amac a Yesu Almasihu winen ì zek a manay inde, anga aday ɗo ahay tə̂ canan tə manay nə Yesu winen tə sifa awan. 11À alay a manay tə sifa aya pə daliyugo a anan mba nà, ɗo ahay ti pəlay sa vaɗ manay anga Yesu. Məgala a manay winen apan i ndav, əna wita ɗukwen a kay uho nà, sifa a Yesu Almasihu winen à manay inde. 12Natiya, manay apan mi mac pə cəveɗ sə ɗakay anan ləbara a Yesu, aday kwanay ite, kwanay apan ki njiɗen sifa anga mer su way a manay kutok. 13Deftere a Mbərom a ja nà: «Nə ɗəfak apan nga, anga nan na jak ʼam.» Apasay a manay a nə kərtek tə ana ɗowan a sə vinde ʼam ata awan. Manay ɗukwen, mə ɗəfak apan nga matana re. Anga nan, mi pərahan azar sə ɗakay anan ʼam a Mbərom. 14Bina ma san zle, Mbərom kə̀ slabakak anan ahay Bahay a nuko Yesu à məke wa, aday i naa slabakay ahay manay saa japay tatə Yesu a re. I tavay mənuko fok pə kərtek a pa ʼam anahan. 15Mbərom a varan umo mer su way ata nà, anga kwanay, aday ɗo ahay bayak a tâ njaɗ anan sumor anahan sa gan atan ata awan. Natiya, i zəga anan ɗo ahay sə ngəran aday sə həran nga re kutok. 16Anga nan, mənuko ɗa mac anan alay à jugom wa bay. Kwa â ga nə zek a mənuko winen apan i ga məduwer, sifa a mənuko nà, winen apan i zəga sa mbəɗa pac pac re. 17U no sa ja həna nà, ɗəce a mənuko i sa ndav pa pac a mənuko saa zla à mazlaɓ a Mbərom inde, aday ɗəce ataya ti lavay a zek tə mənuko saa njaɗ mazlaɓ ata awan. Mazlaɓ ata nà, məduwen awan, aday i ga inde nə sə coy. Ɗa sak a bayak pə mazlaɓ ata cəna, ɗəce a mənuko ahay tə tərak kawa way cəɗew aya awan. 18Natiya, ɗə ɗəfan iɗe həna nà, anà way aday ɗə canan fan bay ataya awan, bina pə way aday ɗə canan zle coy ataya bay. Anga way aday ɗə canan zle coy ataya nə ta ga inde sə coy itəbay, əna way aya aday ɗə canan bay ataya nà, ti ga inde sə coy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\