2 Korintu ahay 5

1Ɗa san zle, zek a mənuko həna ata i ga inde nə sə coy bay, winen kawa jawjawa a walay zek ata awan. Aday Mbərom kə̀ walak anan jawjawa a mənuko həna ata nà, i naa varak uko uda doh lele a à mburom. Doh ata nà, ma han a tə alay su ɗo zənzen a bay, aday i ga inde nə sə coy. 2Hus həna mənuko apan ɗi rac slan, anga Mbərom kə̀ mbakak uko anan doh a wiya ata fan bay, aday a nak uko nà, â varak uko anan doh a wiya ataya kutok. Bina sa zlak uko à nga tə mindel nə winen. 3À alay a Mbərom kə̀ pəkak puko zek wiya ata nà, ɗi ga inde ti zek ata nə sə coy. Ata kula apasay a mənuko i bar awan mənjəna zek sabay. 4Həna mənuko ti zek a kawa jawjawa ata mba nà, ɗi ga ɗəce, ɗi rac slan hwiya. Ɗi ga matanan, anga ɗi ba nə luvon aday Mbərom i culok puko wa zek a mənuko a anan bay. Aʼay, ɗi ba nà, luvon aday Mbərom i pak puko zek a mənuko wiya ata awan. Ata sifa si zek a wiya ata i lize anan winen məduwer ata kutok. 5Sə lavay a zek tə mənuko anga sa njaɗ zek wiya ata nà, zek a Mbərom awan. Kə̀ varak uko Apasay anahan sə ɗakak uko anan nà, ɗi i njaɗ a way ataya pa ʼam. 6Natiya, ɗə ɗəfak nga lele pə way saa təra ataya awan, aday ɗa san zle, pə daliyugo həna nà, mənuko dəren tə Bahay a mənuko. 7Bina ɗə canak anan həna fan ɗaw? Əna ɗə njahay matanan anga ɗə ɗəfak apan nga. 8Ayaw, mənuko ɗə ɗəfak nga lele pə way a saa təra ataya awan. Anga nan, ma ca apan nə lele saa njahay tə Bahay a mənuko awan, bina sə njahay ti zek sə daliyugo a anan bay. 9Kwa â ga nə mənuko pə daliyugo mba, kwa â ga nə ɗa zlak azanan àga winen a coy, a nak uko nà, sa ga nə way sa zlan à nga anà Bahay a mənuko vərre ata awan. 10Anga mənuko fok ɗi zla saa tavay pa ʼam ana Almasihu, anga saa gak uko sariya. I hamak uko magwagway si mer su way a mənuko ma ga aya həna pə daliyugo ataya awan. Kak ɗa gak mer su way lele aya nà, ɗi təma magwagway lele aya re, aday kak ɗa gak mer su way lelibay aya ite nà, ɗi sləɓa anan ile a mənuko a sə tukosl lelibay ata awan. 11Natiya, manay ma san sə jəjaran anà Bahay a nuko lele. Anga nan, mi təker sə ɗakan anan anà ɗo ahay nà, ʼam a manay sa ja ataya tinen ɗiɗek aya awan. Mbərom a san ajalay nga a manay zle. A ga upo nà, à mivel a kwanay inde ɗukwen, kə sənen nen zle re. 12A nan sa ja nà, manay apan mi həran nga ì zek maza pa ʼam a kwanay kutok ɗaw? Matana bay! A nan umo sə ɗakak ikwen anan nà, cəveɗ a kwanay saa ga ti zek anga manay. Matanan ki sənen sə mbəɗihen anan apan anà ɗo sa ga ti zek tə way sa ca apan ta sə uho vərre ataya, bina tə way sə təra à mivel inde bay ataya awan. 13Kak à alay azar a ɗo ahay ti ca pumo kawa manay mə vaway nga aya nà, wita anga Mbərom. Aday à alay a hinen ahay ɗukwen ti ca pumo manay mə vaway nga aya bay nà, wita anga kwanay ite. 14Mi ga matanan nà, anga asan zek ana Almasihu a gan umo bəlaray. Ma san zle, winen kə̀ məcak anga ɗo ahay fok, aday mənuko fok ɗə məcak tə winen kutok. 15Aday ma san zle re, a mac anga ɗo ahay fok nà, anga aday ɗo sə pərahan azar ahay tə̂ njahay kawa sa zlan à nga kutok, bina kawa sa zlan atan à nga a tinen sabay. Anga Yesu a mac anga tinen, aday a slabakay ahay à məke wa anga tinen a re. 16Natiya həna ɗi ca pə ɗo ahay kawa ana ɗo zənzen a sa ca patan ata sabay. Kwakwa ata nà, abay â ga nà, ɗa cay ahay pə Yesu Almasihu matanan, həna ɗi ga matanan sabay. 17Anga ɗowan a kə̀ japak tə Yesu Almasihu cəna, kə̀ tərak ɗo wiya awan. Anjahay anahan kwakwa ata inde sabay. Kə̀ tərak winen ɗo wiya awan. 18Sa ga way ata fok nà, zek a Mbərom awan. A slənay ahay Yesu Almasihu saa zlah anan məlmal anahan tə mənuko, aday kə̀ varak umo mer su way sa jan anà ɗo ahay nə kə̀ zlahak anan məlmal anahan tə tinen. 19Way a manay sa ja nà, Mbərom a ga mer su way tə alay a Almasihu sa zlah anan məlmal anahan tə ɗo ahay fok. Anga nan kutok, a baslan atan anan ines anà ɗo ahay sabay. A varan umo mer su way sa jan anà ɗo ahay, Mbərom kə̀ zlahak anan məlmal anahan tə tinen. 20Mə təmahak anan mer su way ata awan. Həna nà, manay ɗo sa ja ʼam anga Yesu Almasihu kutok. Mbərom i ngaman anà ɗo ahay nə tə alay a manay kutok. Anga nan, ma jan anà ɗo ahay tə sləmay a Yesu Almasihu, ma wa: «Zlihen anan məlmal a kwanay tə Mbərom.» 21Almasihu nà, kà gak ines sə awan itəbay. Əna, Mbərom a tavakan anan ines a mənuko fok pa nga anahan anga mənuko kutok. A ga matanan, anga aday ɗə̂ təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom, anga mənuko mə japay aya tə Almasihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\