2 Korintu ahay 6

1Manay ma ga mer su way a manay nə pə kərtek a tə Mbərom. Anga nan, kwanay ɗukwen, ma jak ikwen, rəzlen anan à nga wa anga aday sumor a Mbərom sa gak ikwen ata â sa təra awan kəriya bay. 2Mbərom a ja nà: «Alay a kà slak sa ga sumor nà, nə təmahak amboh anak. Alay a kà slak sa tam ɗo ɗukwen, na mak anak zek.» 3A nan umo sa ga awan sə zluwe anan ɗo ahay pə cəveɗ a Mbərom wa bay fok, anga a nan umo ɗowan â gəɗan umo azar pi mer su way a manay bay. 4Aɗəka bay, pə way a manay sa ga ahay fok cəna, mə ɗakan anan anà ɗo ahay nà, manay nə ɗo si mer su way a Mbərom ahay. Â ga nə ɗəce inde, â ga manay apan mi sa lirew, â ga nə ɗo ahay tinen apan ti pak pumo zlawan, mə səmen anà way ataya matanan fok. 5Tə ndaɓak manay, tə ɗəfak manay à dangay, ɗo ahay fok tə vəzek pumo. Mer su way kà dak umo ʼam, alay azar a mə njəkak ahan bay, ma pak awan bay re. 6Anjahay a manay nə cəncan awan, ma san ɗiɗem zle, ma gak munapanaw, manay ɗo səkəffe aya awan. Apasay Cəncan a winen inde tə manay, mə pəlay ɗo ahay tə mivel kərtek awan. 7Ma jan anà ɗo ahay nà, ɗiɗek a Mbərom. Sə varan umo məgala ɗukwen, winen awan. Məgala ata a kay anan uho nə, manay ɗo si mer su way a Mbərom ahay. Azla a manay a ɗiɗek ata nà, a təran umo way sə alay sa vaɗ a zek tu ɗo maniɗe ahay, aday way sə alay sə tavan anà ɗo maniɗe ataya re. 8Ɗo azar aya tinen apan ti həran umo anan nga, azar aya ite, tinen apan ti gəɗan umo azar. Ɗo azar aya ti ngəran umo, ɗo hinen ahay ti gənahan umo re. Ta ca pumo nà, kawa ɗo sə mungwalay ahay, aday manay apan mi jan atan nə ɗiɗek a vərre. 9Ta ca pumo nà, kawa ta san manay bay, aday cəkəbay kuwaya a san manay zle. Tə bayak nə mi mac coy bəse, əna həna manay tə sifa aya awan. Tinen apan ti san umo lirew, əna tə vəɗak manay bay. 10Kwa abay â ga nə manay mi ga mugo nà, ma ma nga sə taslay mivel hwiya. Manay kawa ɗo mətawak aya awan, aday ɗo ahay bayak a tinen apan ti njaɗ zlile pə cakay a Mbərom à alay a manay wa. Manay kawa way a manay ibay, aday cəkəbay way ahay fok nə ana manay bugol. 11Kwanay Korintu ahay, à ʼam uno inde sa jak ikwen ata nà, nə ɗərek pikwen wa awan bay, aday mivel a manay mə təɓa aya lele anga kwanay re. 12Mivel a manay mə tacay aya anga kwanay bay, əna kwanay sə tacay anan mivel a kwanay anga manay aɗəka. 13Nen apan ni jak ikwen ʼam kawa kwanay gwaslay uno ahay. Himen umo anan asan zek a manay sa gak ikwen ata awan. Pəlen manay kawa ana manay sə pəlay kwanay ata awan, aday kə̂ ticen umo anan mivel a kwanay bay aɗəka. 14Kə̂ jipen tə ɗowan aya aday tə ɗəfak nga pə Yesu bay ataya bay. Abay ma sə zlangar anan atə ɗiɗek tə sədœk anaw? Atə jiyjay tə iɗe zənzen ti japay nə kəkəmaw? 15Atə Almasihu tə Fakalaw a aday nà, ʼam a zlan atan pi zek ɗaw? Ma a zaran atan ənaw pi zek anà atə ɗo sa ɗaf nga pə Yesu tu ɗo sa ɗaf apan nga itəbay ata anaw? 16Way sə pəra ahay ti njaɗ man ù doh sə mazlaɓ a Mbərom kələɗaw? Mivel a mənuko aday nà, doh sə mazlaɓ a Mbərom, winen bahay sə sifa. Bina Mbərom a ja: «Ni njahay tə tinen, ni ga inde à wulen a tinen. Ni təran atan Mbərom a tinen, aday ti təra ɗo uno ahay.» 17Anga nan kutok, Deftere a Mbərom a wa: «Mbərom Fetek a ja nà: “Hayak ikwen ahay à wulen a tinen wa, gəzlen nga tə tinen, kə̂ jipen tə way ma ga mənjaɗak aya bay. Ata ni təma kwanay kutok.”» 18Ɗo majaʼam a Mbərom a wa: «“Ni tərak ikwen Bəbay, aday ki təren wan uno ahay tə dəna uno ahay.” Mbərom Ba Məgala a ja nà, na.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\