2 Korintu ahay 7

1Car uno ahay, way a Mbərom sə zlapay anan a anaya fok nà, anà mənuko. Anga nan, banuko anan way mənjaɗak aya fok à mivel a mənuko wa, banuko anan apasay a mənuko ahay re. Ata ɗi njahay cəncan aya pa ʼam a Mbərom, ɗi ɗəfan apan lele. 2Təɓen umo anan mivel a kwanay. Ma gak anan sədœk anà ɗowan àga kwanay bay, mə zluwek ɗowan à cəveɗ wa bay, mə njəkak anan uda anà ɗowan àga kwanay bay. 3Na ja matanan ata ɗukwen, əna u no sa mak ikwen anan mungok bay. Bina na jak ikwen anan coy, mə təɓak ikwen anan mivel a manay lele. Â ga nə ɗi njahay tə sifa aya awan, â ga nə ɗi mac, mənuko mə japay aya coy. 4Ni mba apan sa jak ikwen ayak ʼam mənjəna awan su go hiyem hiyem, anga na san kwanay zle. Nen ni taslay mivel anga kwanay. À ɗəce a manay ahay inde fok ɗukwen, kə bənen uno mbac, nen mə taslay mivel a lənlan. 5Aya əna, à alay a manay sə dəzle pə daliyugo sə Makedoniya ata nà, mə njaɗak sa man uda bay. Aɗəka bay, mə njaɗak ɗəce ahay cara cara bayak awan. Ɗo ahay tə jugurak pumo wa ʼam, aday à mivel a manay inde ɗukwen mə njaɗak ajəjar re. 6Əna Mbərom, ɗo sə bənan mbac anà ɗo mbac kə̀ slahak atan ataya nà, kə̀ bənak umo anan mbac, ta sə dəzley anan Titus à man a manay. 7Sə bənan umo mbac nà, adəzle a Titus ɗəkɗek bay, əna ana kwanay sə bənan mbac ata awan. A jan umo nà, ki gen anan may sə cuno maza tə mindel. Kə̀ ɗakak umo anan way a sə cəɓak ikwen ata re, aday kə̀ ɗakak umo anan kə rəzlen anan à nga wa sə tavan anà ɗo maniɗe uno ahay. Nə sləne cəna, ataslay mivel uno a zəga apan kutok. 8Ɗerewel uno sə vindek ikwen ayak ata nà, kwa â ga nə kə̀ slahak ikwen mbac dəp nà, a cəɓo bay. A cəɓo bay ata nà, anga na san zle, tə ɗerewel uno ata nà, mbac i slahay pikwen wa alay a mənjœk ca. Tə ɗiɗek a nà, kə̀ cəɓak uno mənjœk, 9əna həna nen tə ataslay mivel awan, anga nə vindek ikwen ayak cukutok. Nə taslay mivel nà, anga nə vindek ikwen ayak ɗerewel sə slahay pikwen wa mbac ata bay. Nə taslay mivel aɗəka nà, anga ɗerewel uno kə̀ mbəɗahak ikwen anan mivel, aday kə yimen pə ines a kwanay ahay. Mbac a sə slahak ikwen ata nà, a zlan à nga à Mbərom awan, anga a nan kə̂ yimen pə ines a kwanay. Kak matanan, ma gak anan ines anà ɗowan à ɗerewel a manay inde bay. 10Kak mbac a slahay pə ɗowan a wa kawa sa zlan à nga à Mbərom nà, a mbəɗahan anan mivel, i yam pə ines anahan, aday Mbərom i tam anan ì ines anahan wa. Way ata nà, a cəɓan à ɗowan bay. Əna kak ɗowan a, mbac a slahan kawa ɗo sə daliyugo ahay nà, wita nà, a mac ɗo. 11Mbac a sə slahay pikwen ata nà, kà zlak anan à nga à Mbərom. Aday həna cen apan, sə təra tə kwanay nə maw? Kə viren anan nga a kwanay sə mbəɗahan alay anà ʼam ata awan. A nak ikwen sə ɗakay anan a nak ikwen ines bay, aday alay sa ʼam a kwanay uda ibay. Ki gen mivel pi zek a kwanay anga ʼam ata awan, zlawan kà gak ikwen pə way a saa təra pikwen pa ʼam ata awan. A nak ikwen sə cinen uno maza awan. Aday a nak ikwen sa ga way sa zlan à nga à Mbərom ata awan, aday sə kəta anan ɗo sa ga ines ata kutok. Natiya kə ɗiken anan tə way ataya fok nà, abay ʼam a kwanay uda ibay. 12Natiya ɗerewel a nen sə vindek ikwen ayak ata nà, nə vindek ikwen ayak nà, anga ɗowan a sa ga ines ata ɗəkɗek bay, anga ɗowan a tinen sa gan ines ata ɗəkɗek bay re, əna nə vindek ikwen ayak aday kə̂ sənen anan pa ʼam a Mbərom, kwanay a fok kə pəlen manay tə mivel kərtek awan. 13Anga nan, həna way ata kə̀ varak umo məgala anà manay a fok. Ayaw, mə njaɗak məgala, əna tə way ata ɗəkɗek bay. Kwanay a fok kə bənen anan mbac anà Titus. Anga nan, Titus kə̀ taslak mivel bayak awan, aday mə njaɗak ataslay mivel, anga ataslay mivel anahan ata re. 14Nen nə varak ikwen zlangar bayak a pa ʼam anahan, aday kə pəken uno waray ì iɗe bay. Way a manay sa jak ikwen fok, tinen ɗiɗek aya awan. Matanan, ana manay sə varak ikwen zlangar pa ʼam a Titus ata ɗukwen, kə̀ tərak ɗiɗek a re. 15A dəzlek ayak àga kwanay nà, kə təmihen anan lele, kə ɗəfen anan apan tə ajəjar a kosl kosl jiga awan. Winen apan i bayak pə way ata nà, a zəgahan anan asan zek sə pəlay kwanay. 16Nen mə taslay mivel a kutok, anga ni mba apan sa ɗaf pikwen nga həna pə way ahay fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\