2 Korintu ahay 8

1Mərak uno ahay, u no sənen pə sumor a Mbərom sa gan anà ɗo a Yesu ahay pə daliyugo sə Makedoniya. 2À mamasl sə ɗəce məduwen a inde, tinen mətawak aya awan, əna tinen mə taslay mivel aya hwiya. Aday ataslay mivel a tinen tə mətawak a tinen ata kə̀ varak atan məgala sə cakal dala bayak a anga mer su way a Mbərom à Urəsalima. 3Na san zle, tə varak bayak a kawa ana tinen sa mba apan, aday hus sə zalay pə way a tinen sa mba apan wa. Ɗowan kà jak atan cakilen way bay, 4əna ta gak umo kem sə cəce pumo wa cəveɗ sə japay uda alay a tinen sa man zek anà ɗo a Yesu ahay à man ata awan. 5Way a tinen a sa ga ata nà, kə̀ zalak pə way a manay sə bayak apan ata wa, anga mamaʼam awan, tə varak nga a tinen anà Bahay Yesu, aday mə slala cew a anà manay kutok re, kawa sa zlan à nga à Mbərom. 6Anga nan kutok, ma jan anà Titus, ɗo sə dazlan anan acakal way ata, â mak ayak àga kwanay, sa ndav a wa mer su way sə sumor a Mbərom sə varak ikwen ata awan. 7Mbərom kə̀ zalak ikwen anan sumor anahan tə cəveɗ ahay cara cara bayak awan. Kə ɗəfen nga pə Almasihu lele, kə ɗiken anan ləbara mugom a lele, kə sənen ɗiɗek a Mbərom zle, kə viren anan nga a kwanay fok anà Mbərom, aday kə pəlen ɗo ahay ɗukwen lele kawa ana kwanay sə tətak pə manay wa ata re. Anga nan kutok, zilen anan sa ga sumor ta sa var dala ata bayak a re. 8Na ja matana ata nà, u no sa gak ikwen bəlaray sa var way ata ɗaw? Aʼay, u no sa jak ikwen pu ɗo sə pəlay sə cakal dala ataya awan, anga u no sa san kə pəlen ɗo azar aya nə kəkəmaw. 9Kə sənen sumor a Bahay a mənuko Yesu Almasihu sa ga ata zle. Winen nà, way ahay fok à alay anahan inde. Əna, anga kwanay nà, a təra nga anahan mətawak awan, anga aday, tə mətawak anahan ata, kwanay kə̂ njiɗen anan way ahay fok à alay inde kutok. 10Həna ni jak ikwen nà, cəveɗ uno sa gan may aday lele anga kwanay ata awan. Kà gak həna ava daz nà, kwanay a kə lihen apan sə cakal way ata kawa ana kwanay sa lah sə bayak apan kurre ata re. 11Həna nà, ndəven a wa sa var way kawa ana Mbərom sə varak ikwen ata kutok. À alay a kwanay sə bayak apan nà, ki gen anan may sə cakal tə mindel. Matanan, həna ɗukwen, cakilen anan tə mindel, hus a sa ndav a wa kutok. 12Anga, kak kə viren way anga Mbərom tə mivel kərtek a kawa a kwanay sa mba apan nà, i təma anan, bina a cəce puko wa way aday inde puko ibay ata bay. 13Kâ sa bayiken sa jəka, u no sə təra kwanay mətawak aya, aday ɗo azar aya tə̂ təra ɗo tə zlile aya anga kwanay bay. Aʼay, u no nà, kə̂ liven. 14Həna nà, way sə zalak ikwen à alay inde ata nà, i man zek anà ɗowan aya way a kəcan atan à alay inde ataya awan. Natiya, pac i inde way kə̀ kəcak ikwen à alay inde ite nà, ata tinen ti mak ikwen zek tə way a tinen sə zalan atan à alay inde ata awan. Ata ki liven kutok. 15Kawa ana Deftere a Mbərom sa ja, a wa: «Ɗo sə ɗagay way bayak ata awan, kə̀ zalak anan bay. Aday ɗo sə ɗagay mənjœk ata awan, kə̀ kəcak anan bay re.» 16A nan à Titus sa mak ikwen zek bayak a, kawa manay a re. Mə ngəran à Mbərom, anga sa ɗaf abayak nga ata à mivel a Titus inde ata nà, winen awan. 17Titus kə̀ təmahak sa mak ayak àga kwanay, kawa ana manay sə cəce panan ata awan. Əna, anga ana manay sə cəce panan ata cəna coy bay. A nan à winen a sa mak ayak re, anga a nan sa mak ikwen zek tə mindel. 18Mə slənak anan ayak mərak a hinen inde tə winen re. Mərak ata nà, ɗo a Yesu ahay fok tə varan zlangar, anga winen apan i ga mer su way sə ɗakan anan ləbara mugom a anà ɗo ahay lele. 19Aday asa, ɗo a Yesu ahay à man a anan tə walak anan saa zla tə manay tə way a mə cakal ata awan. Sərom si mer su way ata nà, i varan mazlaɓ anà Bahay a nuko, aday i ɗakay anan ma gan may sa man zek anà ɗo ahay acəkan. 20Dala ata nà, bayak awan, aday a nan umo ɗowan â sa gəɗan umo anan azar anga mə sənak sə gəzla anan tətibay ata bay, mə zləman jiga nà, anà winen awan. 21Mə pəlay mâ ga mer su way lele pa ʼam a Bahay a nuko, aday pa ʼam sə ɗo ahay re. 22Mi slənak ayak mərak hinen inde tu ɗo a cew ataya re. Mə canak anan saray bayak awan aday tə cəveɗ ahay cara cara, ma tan à nga nà, a gan may sa man zek anà ɗo ahay tə mindel. Həna kə̀ varak anan apan nga anahan re, anga kə̀ ɗəfak pikwen nga bayak awan. 23Titus aday nà, ma bar maya awan, ma taa ga mer su way anga kwanay maya awan. Mərak azar ataya ite kəma, sə slənak atan ayak nà, egliz sa man a anaya awan, aday tinen ɗo sa ka anan mazlaɓ ana Almasihu pa ʼam sə ɗo ahay. 24Natiya, ken atan anan asan zek a kwanay, ɗiken atan anan kə pəlen atan acəkan. Ata egliz ataya ti san manay mə hərak ikwen nga ata nə angamaw kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\