2 Korintu ahay 9

1Pa ʼam sə maməzek a saa slənan ayak anà ɗo a Yesu ahay ata nà, awan a inde mi vindek ikwen ayak saa mak ikwen zek sabay. 2Anga na san zle, kwanay aday nà, a nak ikwen sa man atan zek tə mindel. Nə hərak ikwen nga pa ʼam sə ɗo ahay pə daliyugo sə Makedoniya nà, bayak awan. Na jan atan nà, kwanay pə daliyugo sə Akaya fok, kwanay mə lavay zek aya sə cakal way ata nà, kà gak həna ava daz. A nak ikwen sa man zek anà ɗo sə Urəsalima ahay. Na jan atan matanan cəna, alay avan atan nà, ta ma nga sa var way lele kutok. 3Kwa matanan təkeɗe nà, ni slənak ikwen ayak mərak ataya nà, anga aday kə̂ liven zek lele, kawa anuno sa ja ata awan. Ata mə hərak ikwen nga nà, pə way kəriya bay. 4Bina, hinahibay ɗo sə Makedoniya ahay ti zlak ayak tə manay nà, ti tan à nga kə liven zek bay. Kak matanan nà, waray i gan umo anga mə ɗəfak pikwen nga, aday mə zakay aɗəka, waray i gak ikwen à kwanay a re. 5Anga nan kutok, na ca apan lele sə slənak ayak mərak ataya tə̂ lahan umo ayak àga kwanay. U no nà, tə̂ lavay anan zek tə way ana kwanay sə zlapay anan sumor a ata awan. Ata na sak a zlak ayak nà, ni tan à nga nə kə liven anan zek. Ni san kutok, ki mbərmen apan sa var tə mivel kərtek awan, bina ki viren tə ndəren a bay. 6Sənen a nà, ɗowan kə̀ caslak way tə ndəren a nà, i njaɗ way ɗukwen, mənjœk ca. Aday ɗowan a kə̀ mbərmak apan alay sa casl way nà, i njaɗ way ɗukwen, bayak awan. 7À alay sə cakal way nà, kuwaya â var kawa ananahan a sə bayak apan à mivel anahan inde ata awan, tə mugo a bay, aday anga waray bay re. Anga Mbərom a pəlay nà, ɗo sa var way tə ataslay mivel awan. 8Mbərom a aday ɗukwen, məgala anahan inde sə varak ikwen way ahay bayak a sə zalay way a kwanay sa gan may ataya fok. Natiya, kwa siwa ki gen anan may sa ga sumor a wura wura cəna, way a kwanay ahay ti ga inde sa ga anan sumor ataya hwiya. 9Mə vinde à Deftere a Mbərom inde nà, matanan. A wa: «Ɗo lele nà, a gəzla way anahan tu ɗo mətawak aya awan. Ɗiɗek anahan ata, a mbəɗəken à nga wa anà Mbərom kula itəbay.» 10Mbərom, ɗo sə gəzlan zahav sə way anà ɗo ahay, aday sə varan atan way sa pa ata nà, i varak ikwen zahav sə way, i zəgahak ikwen anan à alay inde, aday i zəgahak ikwen anan sumor a kwanay sa taa ga ata re. 11I varak ikwen way ahay cara cara fok, anga aday kə̂ viren anan way anà ɗo ahay kwa siwa fok. Natiya, ɗo ahay bayak a ti ngəran anà Mbərom anga sumor a kwanay sa gan atan tə alay a manay ata awan. 12Way a kwanay sə cakal ata nà, ki men anan zek anà ɗo a Yesu ahay à Urəsalima cəna coy bay, əna way ataya ti man zek anà ɗo ahay bayak a sə ngəran à Mbərom anga mer su way a kwanay ata re. 13Ata ti həran nga à Mbərom anga kə ɗiken anan nə kwanay ɗo lele aya awan. Kə ɗiken anan ləbara mugom a mbala Almasihu, aday kə ɗəfen anan apan. Ti həran nga re, anga kə gəzlen way a kwanay tə tinen aday tu ɗo maza aya re, ata awan. 14Mbərom kà gak ikwen sumor bayak awan. Anga nan, ɗo ataya ti ga amboh anga kwanay, aday ti pəlay kwanay re. 15Ngəruko anan anà Mbərom, anga sumor anahan sa gak uko ata a zalay way ahay fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\