2 Piyer 1

1Sə vindek ayak ɗerewel a anan nə nen Simon Piyer. Nen ɓile ana Yesu Almasihu aday ɗo maslan anahan re. Nə vindek ikwen ayak anà kwanay ɗo sa njaɗ sa ɗaf apan nga kawa manay a re ataya awan. Wita nə way lele awan anga kwanay, lele anga manay a re. A təra matanan, anga Yesu Almasihu nə winen ɗo ɗiɗek awan. Winen nə Mbərom, aday winen ɗo a sa tam mənuko a re. 2Sumor a Mbərom tə zay anahan â zəgahak ikwen, kawa ana kwanay sə zəga anan sa san Mbərom tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko ata re. 3Yesu Almasihu a varak uko cəveɗ sa san anan Mbərom, ɗo sə ngamak uko ata, anga aday ɗə̂ njahay à mazlaɓ anahan inde, ɗâ njaɗ sa zla kawa ananahan a kutok. Anga ɗa san anan zle ata awan, kə̀ varak uko way a mənuko sa gan may ataya fok tə məgala anahan məduwen ata awan, anga aday ɗâ njaɗ sifa sa ndav bay, ɗə̂ njahay kawa sa zlan à nga anà Mbərom. 4Tə cəveɗ ata kutok, kə̀ varak uko magwagway sə zalay way ahay fok, kawa anahan a sə zlapak uko anan kurre i varak uko ata awan. Way ataya nə, way lele aya anga mənuko. A ga matanan nà, anga ka sak a njiɗen anan way ataya kutok nà, ata ki təmen pə way sə daliyugo ahay wa, way mbala ana ɗo ahay sa ga apan iɗe ataya awan, aday anjahay a kwanay i təra kərtek tə ana Mbərom. 5Anga nan kutok, gen məgala lele. Kə ɗəfen nga pə Yesu Almasihu coy nà, zlen azla lele kutok. Ki zlen azla lele coy nà, jipen anan apan asan way pə Mbərom re. 6Kə sənen way pə Mbərom lele coy nà, jipen anan apan asan nga lele re. Kə sənen nga lele coy nà, səmen anan anà way ahay fok. Kə səmen anan anà way ahay fok coy nà, zlen kawa sa zlan à nga anà Mbərom a kutok. 7Ki zlen kawa sa zlan à nga à Mbərom coy nà, təren anan anà mərak ahay ɗo lele aya awan. Kə təren ɗo lele aya anà mərak ahay coy nà, asan zek â ga inde à wulen a kwanay tə ɗo ahay fok. 8Ki gen anan way ataya matanan pac pac cəna, asan way a kwanay pə Bahay a mənuko Yesu Almasihu i təra way kəriya bay. Mer su way a Mbərom à alay a kwanay inde ataya ti zla nə pa ʼam pa ʼam lele. 9Əna ɗo sa ga way ataya itəbay ata nà, tinen kawa ɗo hurof aya awan, tə canan anà way ahay lele kula itəbay. Mbərom kə̀ pəsek atan anan ines a tinen ahay ɗukwen, tə mbəɗəkek anan à nga wa kwakwa coy. 10Anga nan kutok, mərak uno ahay, gen məgala lele anga Mbərom a ngamak ikwen aday a walay kwanay nà, anga aday kî gen matanan. Ata ki zluwen pə cəveɗ sə pərahan azar anà winen a wa itəbay. 11Mbərom i varak ikwen cəveɗ sa zla à bahay ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu inde, i təma kwanay lele, winen ɗo sa tam mənuko. Bahay anahan a nə i ga inde hwiya pa sə viyviya awan. 12Anga nan kutok, kwa â ga nə kə sənen way ataya zle coy aday kə njihen njənjan à way a kwanay sə tətakay ahay ataya inde nà, ni pərahan ayak azar sa mak ikwen anan way ataya à sləmay inde. 13À alay a nen tə sifa a mba cəna, na wa lele nə nâ mak ikwen anan way ataya à sləmay inde, anga aday kə̂ təren ɗo mə pəɗek aya hwiya. 14Na san zle, ni mac way uno bəse coy, kawa ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu sə ɗuko anan à alay ata, ata awan. 15Nə rəzlen à nga wa matanan həna nà, anga aday à alay a nen inde sabay ata ɗukwen, way ataya tâ mak ikwen ahay à nga inde hwiya. 16À alay ata nà, mə ɗakak ikwen anan coy, Bahay a mənuko Yesu Almasihu a nay ahay pə daliyugo tə məgala anahan a nə kəkəmaw. Ma ja matanan ata nà, mə təker ʼam sə guvugo ahay bay, ʼam su ɗo zənzen a bay re. Əna mə canan anà mazlaɓ anahan a nə tə iɗe a manay awan. 17À alay ana Bəbay anahan Mbərom sə varan anan mazlaɓ məduwen ata nà, manay inde à man ata awan. Mbərom Bahay sə mazlaɓ məduwen ata, a wa: «Həna anan nà, wan uno, ləliwe uno awan. Nə taslay mivel bayak a nə tə winen awan.» 18À alay a manay à ɓəzlom cəncan a tatə Yesu ata nà, mə sləne dungo a ndəray ahay à mburom wa tə sləmay a manay awan. 19Anga nan kutok, ma san zle, way ana ɗo majaʼam a Mbərom sa ja ataya nà, ɗiɗek aya awan. Lele a nà, gen anan nga anà ʼam a tinen ahay, anga tə tərak kawa uko sə lalam sa dav à luvon inde ata awan, aday, iɗe i saa cəɗe nà, jiyjay sə bəmtay, kawa sa ja nà, Almasihu, i sa dav à mivel a kwanay inde. 20Abay kə̂ sənen way a həna anan aday nə lele: Ɗowan inde saa mba apan sə ɗakay anan ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay ta nga anahan à Deftere a Mbərom wa nà, ibay. 21Anga ɗowan sa ma anan ʼam a Mbərom anga a zlan à nga nà, ibay. Əna Apasay Cəncan a a varan atan məgala sa ma anan ʼam a Mbərom aya kutok, kawa anahan a sa jan atan ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\