2 Piyer 2

1Kwakwa ata ɗukwen nà, ɗo majaʼam a Mbərom mungwalay aya à wulen su ɗo a Mbərom ahay inde. À wulen a kwanay azanan ɗukwen, miter mungwalay aya ti ga inde re. Ti ləlakay zek tə akar, ti tətakan anan way mungwalay aya sə lize anan ɗo ahay, aday ti məman anan sə pərahan azar anà Bahay a mənuko sa tam atan ata awan. Natiya ti gəɓan ahay anà nga a tinen nə sariya sə lize atan bəse ata awan. 2Ɗo ahay bayak a ti pərahan atan azar à cəveɗ sə sədœk a tinen inde. Anga azla a tinen ata awan, ɗo ahay ti təra anan cəveɗ sə ɗiɗek à məndak. 3Miter sə mungwalay ataya ta gan may anà way sə ɗo ahay tə mindel. Anga nan, ti tətakak ikwen anan nà, way mungwalay aya aday sa njaɗ anan magwagway. Əna sariya a tinen a nə mə lavay zek a kwakwa coy. Ɗəce i tan atan à nga, ti lize bəse kwayanʼa. 4Kwa maslay a Mbərom a sa ga ines a kwakwa ataya ɗukwen, Mbərom kə̀ julœk atan cara bay, əna kə̀ larak atan à məke inde, ì iɗe zənzen a inde. Tinen mə dərazl aya à man ata hus pə luvon saa gan atan sariya a tinen. 5Mbərom kə̀ mbəsakak anan daliyugo lelibay a kwakwa ata bay re, əna kə̀ lizek anan wa ɗo sa ngam sə ɗəfan apan itəbay ataya tə aʼam. Mbərom a tam wa nà, Nuhu ɗo sə ɗakay anan ɗiɗek a Mbərom, winen tu ɗo su doh anahan ahay ɗəkɗek cuwɓe. 6Mbərom ata kərtek a, kà gak anan sariya tə uko anà wulen su doh ana atə Sodoma tə Gomora. Kə̀ tərak atan rəɓa, anga aday ɗo sə sədœk ahay fok tâ ca apan, saa njaɗ atan nə way ata re. 7À alay ata ite, Mbərom a tam wa nà, Ludu, ɗo sə ɗiɗek. Ɗo sə sədœk ahay ta sak anan lirew nə bayak awan, tə anjahay a tinen a lelibay ata re. 8Ludu, ɗo ɗiɗek a, kə̀ njahak à wulen a tinen, aday pac pac kə̀ canak atan, kə̀ slənek way a tinen a sa ga lelibay ataya fok, kə̀ bənak anan mbiyeɗ à mivel inde bayak awan. 9Natiya kutok, Bahay a mənuko Mbərom nà, a san sa tam anan ɗo anahan lele ataya à ɗəce a tinen ahay wa, aday a san sa gan nga anà ɗo lelibay ataya anga aday i kəta atan pə luvon sə sariya anahan re. 10Mə zakay a nà, Mbərom i san sə kəta anan ɗo sa ga ubor pə way si zek ahay lelibay ataya kutok re. Tinen ɗukwen ti kəɗey anan mazlaɓ a Mbərom. Miter sə mungwalay ataya nà, tə jəjar itəbay. Tinen apan ti həran nga anà zek, ti kəɗey anan way sə mazlaɓ ahay à bagəbaga mburom, ti gənahan atan re. 11Kwa maslay a Mbərom ahay sə zalay miter a mungwalay ataya tə məgala ataya ɗukwen, tə gənahan anà way a tə mazlaɓ ataya pa ʼam a Mbərom à mburom bay re. 12Əna ɗo ataya nà, tə pərahak anan azar anà zlay si zek a tinen kawa way sə kiɓe ahay aday tinen mə wahay aya ɗukwen anga sa ban, sa vaɗ ataya awan. Tinen apan ti gənahan anà way aday tinen a ta san bay ata awan. Mbərom i lize atan ɗukwen kawa way sə kiɓe aya re. 13I man atan anan nà, way a tinen sa san lirew anà ɗo ahay ata awan. Tinen nà, tinen apan ti taslay mivel sa ga sədœk pa ʼam sə ɗo ahay. Tinen apan ti pa way pə kərtek a tə kwanay nà, ti taslay mivel sa van nga anà ɗo ahay aɗəka. Wuna, anjahay a kwanay tə tinen ata a ga waray. 14Ta gan may tə mindel cəna, sə zəzor uwar ahay, ta ya nga sa ga ines itəbay re. Tinen apan ti ləlak anan ɗo bəle aya à ɓalay a tinen inde. Mivel a tinen kə̀ sənak anan zek tə ubor sə way ahay. Mbərom kə̀ tahaslak atan coy. 15Tə mbəsakak cəveɗ ɗiɗek a, tə slarak way a tinen à kiɓe. À man ata kutok, tə pərahan azar anà cəveɗ ana Balama, wan ana Beʼor. Ɗowan ata a nan sa ga sədœk cəveɗabay, anga a gan may anà dala. 16Əna Mbərom kə̀ gafak anan ʼam anà ɗo majaʼam anahan ata awan. Bina, abay zungo nə a ja ʼam bay, əna anà winen nə kà jak anan ʼam kawa ɗo zənzen awan. A gafan ʼam pə cəveɗ sə ɓəlɓəle anahan ata awan. 17Ɗo sə tətakan anan mungwalay anà ɗo ahay ataya nà, tinen kawa kurok mə kuray aya ata awan, tinen kawa matapasl maɗ sa ɓal anan vegege, a ga iven itəbay ataya a re. Mbərom kə̀ lavak atan anan zek ta man ì iɗe zənzen a inde. 18Tinen apan ti zlah awan kəray ta ʼam kəriya awan, aday tinen ti ga anan mer su way tə ubor si zek sə sapat anan ɗo a sə gəzla nga həniniye tu ɗo sa san ɗiɗek a Mbərom itəbay ataya awan. 19Tə zlapan anà ɗo ataya nə ti təmay atan à ɓile wa aɗəka, əna tinen aya aday ɗukwen, ɓile sə sədœk aya awan, anga awan a kà gak apak bahay cəna, iken ɓile ana awan ata awan. 20Kak ɗowan a kə̀ sənak Yesu Almasihu Bahay a mənuko aday ɗo sa tam mənuko re cəna, kə̀ təmak à ɓalay sə way sə daliyugo ahay wa. Aday kà sak a ma pə way a lelibay ataya re, aday way ataya ta sak a ga apan bahay asa nà, à andav a inde nà, suwan anjahay anahan kwakwa ata awan. 21Kak sə matanan ata nà, suwan abay tâ san cəveɗ sə ɗiɗek ata bay, ta sa san anan aday sə mbəsak anan ʼam a Mbərom, ta sa ma pə anjahay məduwer ata nà, na. 22Way a sə təran anà ɗo ataya a ɗakay anan ʼam sə jike aya inde nà, tinen ɗiɗek aya awan, ta wa: «Kəla a ma pə avəne anahan, a pa anan asa.» Ta wa: «Gadura sə banay anan həniniye ata kà mak saa nahay à dəndəloɓ inde maza awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\