2 Piyer 3

1Car uno ahay, həna anan nà, ɗerewel uno mə slala cew a sə vindek ikwen ayak. À ɗerewel uno ataya cew a inde nà, na man ayak nà, anà ʼam aday kə sənen zle coy ataya awan, anga u no sə pəɗek anan abayak nga a kwanay pə cəveɗ lele awan. 2U no nà, bayiken pa ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom cəncan aya kwakwa ataya aday. Bayiken pa ʼam a Yesu, ɗo sa tam ɗo, Bahay a mənuko, ma jak ikwen ataya re. ʼAm anahan ataya nà, sə tətakak ikwen anan nə ɗo maslan anahan ahay. 3Sənen anan way inde lele aday: Pə luvon a saa ndav anan daliyugo ata nà, alay a i nay ahay, ɗo sa ga way sə ubor si zek ahay ti nay ahay sə mbasay pikwen. 4Ti ja: «Yesu a wa i may ahay. Həna winen ahaw? Bəbay a mənuko ahay tə məcak, kà mak ahay bay. Way ahay pə daliyugo həna ɗukwen, kawa sə kwakwa ataya hwiya re. Sə mbəɗa həna nə maw?» 5Ti ja matanan, anga ta gak anan may sə mbəɗek anan way inde kərtek à nga wa. Bina kwakwa Mbərom a ndakay daliyugo nə ta ʼam anahan ma ja awan. A ndakay daliyugo pi zek tə aʼam, aday a ray yugo ɗukwen à aʼam ata wa re. 6À alay a Nuhu ɗukwen, ɗo sə daliyugo ahay tə lizek tə aʼam a kərtek ata re. 7Mbərom a wa, daliyugo a anan ta nga mburom a həna ata təke, ti ga inde nə hus pə anà luvon a aday uko i lize atan wa ata awan. I gan atan nga hus pə luvon anahan saa ga sariya sə lize atan wa ɗo sə ɗəfan apan bay ataya fok. 8Car uno ahay, way inde kərtek nə kə̂ mbəɗəken anan à nga wa bay: Pə Mbərom nà, atə luvon kərtek tə ava dəbu (1,000) ɗukwen, tinen mende, way kərtek awan. 9Ɗo ahay inde sə bayak nə Mbərom kà gak munok sa ga kawa anahan sa ja ata awan. Əna aɗəka bay, matana bay jiga awan. A ga ngatay nə anga kwanay. A nan nə ɗo ahay tâ yam pə ines a tinen ahay, a nan ɗowan kwa kərtek â saa lize bay. 10Kə̀ dəzlek pə alay a cəna, Bahay a mənuko Yesu nà, i may ahay acəkan. I may ahay nə kawa ɗo sə akar, aday ɗowan i san luvon a bay. À alay ata kutok, ɗo ahay ti sləne abəbal awan bayak a à mburom, aday kərngay i lize. Uko i vak anan way sə dala mburom ahay fok: mawuzlawazl ahay, kiya, pi zek ta pac a təke. Aday way sə dala dəlon ahay tə way a azar aya fok ti lize a wa re. 11Kak way ataya ti lize matanan cukutok nà, lele a ki njihen nə kəkəmaw? Gen nə way sa zlan à nga anà Mbərom awan, ɗəfen anan apan à Mbərom pə way ahay fok. 12Ɗəfen anan iɗe anà luvon anà Mbərom a saa ndav anan daliyugo ata awan. Aday ɗukwen, gen way a kwanay sa mba apan sa ga ataya awan, anga aday luvon a â həɗəkey ahay bəse. Pə luvon ata nà, uko i vak anan way sə dala mburom ahay, i ndav atan nə fok, aday way a sə mburom ataya ɗukwen ti vak wa zek nə fok. Awan a saa mbəsak kwa kərtek ibay. 13Əna Mbərom a jak uko nà, bagəbaga mburom wiya pi zek tə daliyugo wiya ti sləray ahay, way ɗiɗek aya ti i njahay uda sə coy. Winen ata ɗukwen, way a mənuko sa ba ata awan. 14Anga nan kutok, car uno ahay, kak kwanay apan ki ben way a saa təra pa ʼam ata cəna, təkəren anan sa ga sə məgala way a təɗe sa ga ataya tə mivel kərtek awan aday. Ata, luvon ata kà sak a dəzley ahay nà, i njaɗ kwanay mənjəna ines ahay à zay inde pa ʼam a Mbərom awan. 15Sənen anan aday, Bahay a mənuko Yesu kà gak ayak munok nà, anga a mbəsakan alay a anà ɗo ahay sa tam. Pol, mərak a mənuko a sə pəlay ata, kə̀ vindek ikwen anan ayak ʼam ata re. A vinde anan ɗukwen tə kəlire a Mbərom a sə varan ata awan. 16À ɗerewel anahan ahay inde fok, kak winen apan i vinde sa ja ʼam ata cəna, a ja nə matanan. Way ahay inde à ɗerewel anahan ahay nə ta da ʼam sə sləne wanahan. Ɗo ma san way a bay aday tə bayak nga pə Mbərom nə cuwcew ataya, tə mbəɗa anan nə cara, aday tə cəveɗ lele aya ite sabay, kawa ana tinen sa taa ga anan ʼam sə Deftere a Mbərom ma ja azar aya ata re. Kawa ana tinen sa ga matanan ata nà, tinen apan ti ngəzahan ahay sariya a Mbərom anà nga a tinen aya awan. 17Car uno ahay, kwanay nà, kə sənen anan way ataya zle coy. Anga nan, na jak ikwen na wa: Gen anan nga ì zek, bina ɗo a sə ɗəfan apan anà Mbərom itəbay ataya tâ saa ra pikwen wa saray sə slahay kwanay ì ines inde bay, aday ata ki mbəsiken anan cəveɗ a kwanay lele ata, kwanay sə tavay uda njənjan ata awan. 18Matanan bay, pərihen anan azar anà Bahay a mənuko Yesu Almasihu, ɗo sa tam mənuko ata awan aɗəka, anga aday â zəga anan sa gak ikwen sumor anahan, aday ata ki zəgihen sa san anan zek anahan a kutok. Varuko anan mazlaɓ ɗukwen, həna, aday pa sə viyviya awan. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\