2 Tesaloniki ahay 1

1Sə vindek ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol, manay tə Silas tatə Timote. Ma jak ikwen ayak ʼam à kwanay ɗo a Yesu ahay à wulen su doh sə Tesaloniki, kwanay ɗo a Bəbay a nuko Mbərom tə Bahay a nuko Yesu Almasihu ataya awan. 2Mbərom Bəbay a mənuko tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko tâ gak ikwen sumor aday tə̂ varak ikwen zay a tinen. 3Mərak uno ahay, lele a nà, mə̂ ngəran anà Mbərom anga kwanay kwa siwa siwa fok. Lele nə mə̂ ngəran, anga kə zəgihen anan sa ɗaf nga pə Yesu, aday kə zəgihen anan sə pəlay zek à wulen a kwanay ahay inde re. 4Anga nan kutok, à alay a manay àga mərak azar aya nà, manay apan mi həran nga anà zek anga kwanay. Ma jan atan nà, kwa kwanay apan ki sen lirew ahay tə cəveɗ ahay cara cara pu ɗo sə jugwar pikwen wa ʼam ahay dəp nà, kwanay apan ki səmen anan, aday hwiya kə bənen anan aɗaf nga a kwanay pə Yesu tə alay cew cew awan. 5Way ata a ɗakay anan nə, Mbərom i gan sariya anahan anà ɗo ahay tə cəveɗ lele a kutok. Kwanay ki sen lirew həna ata nà, anga bahay a Mbərom. Matanan, ki slen sa zla à bahay a Mbərom inde. 6Ayaw, Mbərom nà, ɗo ɗiɗek awan. Luvon a kà slak cəna, i man anan uda sikeɗ anà ɗo sa ga alay tə kwanay ataya awan. 7Kwanay ɗo sa sa lirew həna ataya nà, i varak ikwen anjahay zay kutok. Manay ɗukwen, matanan re. Way ata i təra nà, à alay a ana Bahay a mənuko Yesu i dazay ahay à mburom wa tə maslay anahan ahay məgala aya, 8à mamasl sə miresl sə uko inde ata awan. I ga anan alay tu ɗo sa san Mbərom itəbay ataya fok, i ga anan alay tu ɗo sa ngam ləbara ana Bahay a mənuko Yesu itəbay ataya fok. 9Ti sa lirew nə ndəlekeke, aday Mbərom i i lize atan sə coy awan. Ti zla pə cakay ana Bahay a nuko Yesu bay, ti canan anà məgala sə mazlaɓ sə bahay anahan itəbay. 10Way ataya ti təra nà, à luvon a aday Bahay a mənuko i may ahay ata awan. Pa pac a i nay ata nà, ɗo anahan ahay ti həran nga. Ɗo sə ɗəfan apan ataya fok ti canan, ti həran nga re kutok. Ki gen inde à wulen su ɗo sə həran nga ataya awan, anga kwanay ɗukwen kə ɗəfen apan nga coy, bina ɓa mə ɗakak ikwen anan ləbara a Yesu ata re asanaw? 11Anga nan kutok, ma taa gan amboh anà Mbərom anga kwanay. Ma gan amboh nà, anga aday kə̂ njihen kawa ɗo anahan a sə walay ataya awan. Aday ma gan amboh anga aday â mak ikwen zek sa ga way lele aya kawa sa nak ikwen ata awan, aday mer su way a kwanay sa ga anga kə ɗəfen nga pə winen a ata awan. Kem anan, â ba kwanay tə məgala anahan ata ite. 12Natiya, ɗo ahay ti həran nga anà Bahay a mənuko Yesu anga kwanay kutok, aday ɗo ahay ti hərak ikwen nga anga winen re. Mbərom a mənuko tə Bahay a mənuko Yesu Almasihu ti ga matanan, anga sumor a tinen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\