2 Tesaloniki ahay 2

1Mərak a manay ahay, u no sa ja ʼam həna nà, pə luvon a aday Bahay a mənuko Yesu Almasihu i sa may ahay ata awan, aday mənuko ɗi halan nga pa ʼam. Ma gak ikwen amboh nà, 2kə̂ viwen anan nga ì zek ahay kwayanʼa, anga ʼam ana ɗo ahay sa jəka luvon ana Bahay a mənuko i saa may ata nà, kà nak coy ata bay. Kwa â ga nə sa ja ʼam ata nà, ɗo majaʼam a Mbərom, kwa â ga nə ɗo sə wazay sa ja, kwa ɗo ahay tâ ja nə nen a sə vinde anan aɗəka, kə̂ ɗəfen apan nga bay, kə̂ jəjiren bay. 3Ɗowan â sa njak kwanay bay jiga awan. Luvon ata i nay ahay ta ʼam kəriya bay. Ɗo ahay bayak a ti vəze pə Mbərom, aday ɗo sə sədœk a ti i lize anan ù uko inde ata i nay ahay aday. Ata, luvon ata i nay ahay kutok. 4Ɗo sə sədœk ata i gafan ʼam anà ɗo ahay kwa sə həran nga anà ma fok, kwa sə həran nga anà zek a Mbərom awan. I ja nə winen a a zalay mbərom ahay fok. I zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, i ɗaf man sə njahay anahan à man ata awan, i təra anan zek anahan kawa Mbərom awan. 5Kə sənen apan sabay kələɗaw? À alay mənuko pə kərtek ata nà, na jak ikwen anan way ataya coy asanaw? 6Həna tamak nà, awan inde sə gafan ʼam sa nay ahay, aday kə sənen awan ata zle. Alay ata kà slak cəna, ɗo sə sədœk ata i nay ahay kutok. 7Tə ɗiɗek a cəna, ɗo ahay inde, tinen apan ti ga sədœk bayak a coy. Ɗa san anan nà, anga Mbərom a kà mak uko zek sə ɗakak uko anan way ata awan. Əna way a nen sa jəka ti nay ataya nə ti nay ahay fan bay, si ɗowan a sə takan alay ì iɗe ata kà zlak wa aday. 8Ata aday, alay a i sla aday ɗo sə sədœk ata i sa nay ahay kutok. Yesu Almasihu Bahay a mənuko kà nak ahay à mazlaɓ anahan inde nà, i lize a wa ɗo sə sədœk ata awan, i vəzle apan apasay sa ʼam anahan aday â mac. 9Ɗo sə sədœk a sa nay ata nà, i nay ahay nə tə məgala ana Fakalaw, i ga way masuwayan aya cara cara sa njak anan ɗo ahay. 10I may ahay nà, sa ga way lelibay aya cara cara sa njak anan ɗo aday saa lize ù uko inde ataya awan. Ti lize anga ta ngam sə pəlay ʼam sə ɗiɗek itəbay. Abay tâ ngam tiya nà, Mbərom kə̀ təmak atan biɗaw? 11Anga nan kutok, Mbərom kə̀ cərwiɗek anan abayak nga a tinen aday tâ ɗaf nga nə pə way mungwalay aya awan. 12Natiya awan, sariya i ban anan ɗo sa ngam sa ɗaf nga pə ɗiɗek a Mbərom itəbay əna ta gan may anà way lelibay ataya ata awan. 13Kwanay mərak aya aday Bahay a mənuko sə pəlay kwanay ataya awan, sumor a nà, mi ngəran à Mbərom anga kwanay kwa siwa siwa fok. Bina à alay a daliyugo winen mə ndakay a fan bay ata ɗukwen, Mbərom kə̀ walak kwanay anga saa tam kwanay tə məgala sə Apasay Cəncan awan. Apasay ata a təra kwanay ɗo anahan ahay. A tam kwanay ɗukwen, anga kə ɗəfen nga pə ɗiɗek a Mbərom ata awan. 14Anga nan, à alay a manay sə ɗakak ikwen anan ləbara sa ʼam a mugom ata nà, a ngamak ikwen pə cakay anahan, anga aday kə̂ njiɗen anan mazlaɓ ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu. 15Anga nan, mərak a manay ahay, tiven nə njənjan lele, bənen anan way a manay sə tətakak ikwen anan ataya awan. Kwa â ga nə mə tətakak ikwen anan ta ʼam, kwa â ga nə mə vindek ikwen anan ayak avinde pə ɗerewel, bənen anan lele. 16- 17Bahay a mənuko Yesu Almasihu a ta nga anahan a aday Mbərom Bəbay a mənuko, tə̂ varak ikwen məgala aday gədan sa ga way lele aya aday sa ja ʼam sə way lele aya hwiya ite. Bina Mbərom a pəlay nuko, aday tə sumor anahan i varak uko məgala hwiya, aday i mak uko zek sə ɗəfan iɗe anà way a lele saa nay ahay pa ʼam ata re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\