2 Tesaloniki ahay 3

1Mərak a manay ahay, ʼam uno mə mbəsak a sa ja nà, həna: Gen anan amboh à Mbərom anga manay ite, anga aday ləbara ana Bahay a mənuko Yesu â zla bəse pa ʼam pa ʼam, aday ɗo ahay tə̂ ɗəfan apan kawa ana kwanay a sa ga həna ata ite. 2Anga manay ɗukwen, gen anan amboh, anga aday â gan umo nga pu ɗo sə sədœk ahay wa. Anga sə təma way a manay sa ja ataya nà, ɗo ahay fok bay. 3Əna Bahay a mənuko nà, winen ɗo ɗiɗek awan, i mak ikwen zek sə təra ɗo məgala aya awan, aday i ba kwanay pə Fakalaw wa re. 4Bahay a mənuko awan a man umo zek sa ɗaf pikwen nga hwiya. Ma san zle re, ki gen anan way a manay sa jak ikwen gen ataya, aday ki ti gen anan hwiya azanan re ata awan. 5Bahay a mənuko â mak ikwen zek à mivel a kwanay ahay inde, anga aday kə̂ sənen anan nə Mbərom a pəlay kwanay kəkəmaw ata awan, aday kə̂ səmen anan anà ɗəce ahay kawa Yesu Almasihu awan. 6Mərak a manay ahay, manay apan mi jak ikwen tə sləmay ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu nà, ɗo sə isew ahay à wulen a kwanay inde ataya nə kə̂ njihen pə kərtek a tə tinen bay. Bina tinen tə təmahak ʼam a manay sa jak ikwen ataya itəbay. 7Kə sənen anjahay a manay à wulen a kwanay zle, aday lele ɗukwen njihen kawa ana manay ata re. À alay a manay àga kwanay nà, manay isew aya bay asanaw? 8Ma pak ɗaf a ɗowan kəriya bay, ma lar zek aɗəka nə pi mer su way aday mâ pan way ì zek a manay ahay, kwa â ga nə sə luvon, kwa â ga nə sə sipec, anga a nan umo sə vawak ikwen nga ta ʼam sə way sa pa a manay ahay bay. 9Ma ga matanan ata nà, a nan sa ja nà, mə cəcihek pikwen wa ɗaf nə, ma gak way lelibay a bay, əna a nan umo tə minje a manay aɗəka nə sə tətakak ikwen anan way. 10À alay a manay àga kwanay ata ɗukwen, ma jak ikwen nà, kak ɗowan a a nan sa ga mer su way bay cəna, â pa way bay ite re. 11Mə vindek ikwen ayak həna matanan ata nà, anga mə slənek ɗo ahay inde à wulen a kwanay a nan atan sa ga mer su way itəbay, tinen isew aya awan. Əna ta gan may cəna, sə dazay à ʼam sə ɗo ahay inde so. 12Tə sləmay ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu nà, manay apan mi gafan ʼam anà zahav su ɗo kətanan ataya, tə̂ mbəsak way ataya aday tâ ga mer su way sa njaɗ anan ɗaf a tinen cite re. 13Mərak a manay ahay, kwanay ite nà, kâ si yen nga bay, pərihen anan azar sa ga way lele aya awan. 14Kak ɗowan a kə̀ bənak anan ʼam a manay a sə vindek ayak à ɗerewel a anan inde ata bay cəna, sənen anan ɗowan ata lele. Kâ sa jipen tə winen sabay aday waray â gan. 15Əna kî cen apan kawa winen ɗo maniɗe bay. Jen anan apan aɗəka nə tə cəveɗ lele awan, anga winen mərak a kwanay hwiya. 16Bahay a mənuko Yesu, ɗo sə varak uko zay ata, â varak ikwen zay kwa siwa siwa fok, kwa kəkəma fok, tə alay anahan awan. Yesu Bahay a mənuko â njahay tə kwanay a fok ite. 17Nen Pol, na jak ikwen ayak ʼam. Nə vindek ayak ʼam a anan nà, tə alay uno awan. Na taa vinde sləmay uno pə ɗerewel uno ahay fok matanan. Həna anan nà, alay uno awan. 18Bahay a mənuko Yesu Almasihu â gak ikwen sumor à kwanay a fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\