2 Timote 1

1Sə vindek ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol, nen ɗo maslan ana Yesu Almasihu, anga kà zlak anan à nga à Mbərom a matana awan. A slan nen sə ɗakay anan ʼam sə sifa anahan sə zlapak uko anan kurre ata anga ɗə japak tə Yesu Almasihu. 2Nə vindek ayak nà, anakiken Timote, iken nə wan uno, ləliwe uno awan. Atə Mbərom Bəbay a mənuko tə Bahay a mənuko Yesu Almasihu tâ gak sumor, tə̂ varak zay a tinen, aday kâ gan atan ì zek wa ite. 3Nen apan ni ngəran à Mbərom anga iken tə mivel kərtek awan. Nen ni ɗəfan apan anà Mbərom kawa ana bije uno ahay sa taa ɗəfan apan ata tə mivel mə banay a cərah lele. Kwa siwa siwa ni gan amboh anà Mbərom cəna, nen apan ni slaf uda sləmay anak, nə mbəɗek iken à nga wa bay jiga awan. 4Həna nen apan ni may anan ahay à nga inde asa nà, à alay anumo sə gəzla nga nà, iken ki yimak anga nen aday həna ku go haway. Na gan may, zlangumo sə canan ì zek ahay aday ataslay mivel uno â rah wa ite. 5Nen apan ni may anan ahay à nga inde asa nà, aɗaf nga anak pə Mbərom. Iken ka ɗaf nga pə Mbərom nà, cərah lele wanahan. Jəba sə aɗaf nga anak a pə Mbərom matana ata nà, miije anak Lowis tə may anak Ewnike tə lahak anak ahay apan sa ɗaf nga pə Mbərom matanan. Na san zle hwiya iken nà, ka ɗaf nga pə Mbərom nə kawa ana tinen awan. 6Anga nan kutok, nen apan ni jak: Gan nga anà məgala a Mbərom a iken sa njaɗ à alay nen sə ɗəfak alay pa nga ata nà, lele. 7Anga Apasay Cəncan a mbala ana Mbərom sə varak uko ata nà, i varak uko zlawan ì zek inde aɗəka bay. Apasay ata i varak uko aɗəka bugol nà, məgala sa gan mer su way anà Mbərom. I varak uko məgala sə pəlay ɗo ahay tə məgala sa ba anan nga a mənuko aya awan asa. 8Matanan Timote, iken nà, ɗakan anan ləbara sa ʼam a Bahay a mənuko Yesu ata anà ɗo ahay nə lele, kə̂ jəjar sə ɗakay anan bay fok. Aday kwa abay â ga həna nen à dangay anga ləbara ata təkeɗe nà, â sa gak waray bay jiga awan. Iken nà, təma sa ga ɗəce kawa nen, anga ləbara mugom a ata awan. Mbərom i varak məgala sə səmen anà ɗəce ataya awan. 9Mbərom nà, kə̀ təmak mənuko, kə̀ ngamak uko anga aday ɗə̂ təra ɗo anahan ahay. Mbərom a gak uko sumor ata nà, anga sa jəka ɗa gak anan mer su way lele aya ata bay. A gak uko sumor a nà, anga a zlan à nga anà winen a sa gak uko matana awan. A lavak uko anan zek sa gak uko sumor ata nà, tə alay a Yesu Almasihu a kurre, à alay a daliyugo ɗukwen winen mə ndakay a fan bay. 10Həna nà, sumor a Mbərom ata kà kak ahay zek uho, anga Yesu Almasihu, ɗo sa tam mənuko ata kà nak ahay pə daliyugo. Winen a nay ahay nà, a gəgar məgala pə amac wa. Winen kə̀ ɗakak uko anan kak ɗə təmahak cəveɗ sə ləbara mugom ata nà, ɗi njaɗ sifa sa ndav bay ata pa sə viyviya awan. 11Nen nà, Yesu kə̀ tərak nen ɗo maslan anahan, anga aday nə̂ ɗakan anan ləbara mugom a anà ɗo ahay, aday nə̂ tətakan atan anan way re. 12Anga nan, həna nen à ɗəce inde anga winen. Aya əna tə winen ata təke ɗukwen, u go waray bay re, anga nen na ɗaf nga nə pə wayaw nà, na san zle. Na san zle re, ɗowan uno sa ɗaf apan nga ata, winen tə məgala a sa ba anan way a sə mbuko anan à alay inde ata hus pə luvon sə sariya anahan. 13Iken Timote nà, tətakan anan way anà ɗo ahay nà, kawa iken a sə sləne pi nen wa ata awan. Iken apan ki tətakan anan way ataya anà ɗo ahay nà, ɗaf nga pə Mbərom lele, tə asan zek mbala Yesu Almasihu sə varak uko ata awan. 14Iken nà, ba anan way mbala a Mbərom sə varak ata nə lele. Apasay a Mbərom Cəncan a winen mə njahay a à mənuko inde ata, i varak məgala awan. 15Ka san apan zle re, ɗo a Yesu ahay pə daliyugo sə Aziya tə mbəsakak nen taayak, sərret ta tak puno ʼam. Kwa atə Figelus tə Hermogenes ɗukwen, tə mbəsakak nen re. 16Na gan kem anà Mbərom anga aday â gan sumor anà ɗo sə àga Unisiforus ahay ite, anga winen a nà, kwa nen à dangay təkeɗe nà, waray kà gak anan bay, a taa mo anan mivel ù doh. 17Winen a dəzley à Ruma nà, a ma nga sə pəlay nen, hus zek kà dak anan, aday a saa njaɗ nen kutok. 18Bahay a mənuko Yesu Almasihu â man zek aday â gan ì zek wa anà Mbərom pə luvon saa ga sariya ite. À alay nen à Efesus nà, Unisiforus ata kà mak uno zek bayak awan. Iken ɗukwen ka san apan zle re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\