2 Timote 2

1Iken wan uno Timote, jəra zek lele, anga Yesu Almasihu i gak sumor ta sə varak məgala. 2Iken nà, kə slənek atətak way uno pa ʼam sə ɗo ahay bayak ata awan. Anga nan iken ɗukwen, man anan à sləmay inde anà ɗo ɗiɗek aya aday təɗe ti mba apan sə tətakan anan anà ɗo azar aya təte re ata awan. 3Səman anà ɗəce anak kawa suje ana Yesu Almasihu lele awan. 4Bina suje inde sa ga way sa nga anahan nà, ibay. Si way sa zlan à nga anà bahay anahan, anga aday bahay anahan ata â pəlay anan. 5Matanan asa, ɗo sa haw ahay tinen apan ti ga waway sa haw nà, si i ɗəfan apan anà way ma ɓan ataya aday bina kak kà sak a haw mənjəna sə ɗəfan apan anà way ma ɓan ataya nà, i njaɗ magwagway sə ahaw anahan ata bay. 6Matanan asa re, ɗo si mer kà yak nga sa ga mer su way nà, azlapan ɗukwen winen awan â lahan apan anà ɗo ahay sə tukom way sə guvo anahan ata aday nə təɗe. 7Ənga, jalay pə way a nen sa jak həna ataya aday. Bahay a mənuko i mak zek sə sləne anan way ataya fok. 8Ənga, bayak pə Yesu Almasihu, winen ɗo sə zahav ana Dawuda ata aday. Kə̀ məcak aday kə̀ slabakak ahay à məke wa re. Way ata nà, ləbara mugom a nen sə ɗakay anan ata awan. 9Nen à ɗəce inde həna à dangay, ma ɓan a tə calalaw kawa ɗo ma ga ines a nà, anga ləbara mugom a ata awan. Əna ʼam a Mbərom nà, ma ɓan a itəbay. 10Natiya kutok, nə təma sə səman anà ɗəce a anan matanan nà, anga aday ɗo a Mbərom mə walay ataya tâ tam tə alay ana Yesu Almasihu ite. Aday tinen tâ njaɗ sə dəzle à man sə mazlaɓ a Yesu Almasihu inde sə njahay pa sə viyviya ata awan. 11Ihe, ʼam ɗiɗek a həna: Kak mənuko ɗə məcak pə kərtek tatə winen nà, ɗi njaɗ sə njahay tə sifa a pə kərtek a tatə winen a re. 12Kak mənuko ɗə təmahak sə səman anà ɗəce anga winen nà, ɗi naa ga bahay tatə winen a kutok re. Aday kak mənuko ɗa jak ɗa san anan bay nà, winen ɗukwen i ja a san mənuko bay re. 13Kak mənuko ɗə mbəsakak sə pərahan azar nà, i mba apan sa ga way mədədəren a ite sabay, bina winen kà jak anan ʼam anahan coy. 14Man anan ʼam a nen sa jak ata à sləmay inde anà ɗo a Yesu ahay, anga aday tə̂ jalay apan hwiya. Jan atan tə sləmay a Mbərom nà, tinen tə̂ mbəsak sa vaɗ awiyaway sa ʼam kəriya aya awan. Jəba sa ʼam ataya nà, a nes anan ɗo a Yesu sə sləne ʼam ataya aɗəka, bina a man zek à ɗowan bay. 15Iken nà, ga mer su way anak lele, anga aday ki təra ɗo sa zlan à nga anà Mbərom. Iken ɗo sa ga mer su way. Ga nà, mer su way aday waray i naa gak apan bay ata awan. Ɗakay anan ɗiɗek sa ʼam a Mbərom tə cəveɗ awan. 16Kâ sa pəkan sləmay anà ɗo sə ngweɗesl ʼam kəriya aya ata bay, anga ɗo ataya nà, tinen apan ti zluwe à cəveɗ a Mbərom wa dəren jiga awan. 17Atətak way su ɗo ataya nà, kawa gurlen. Atə Himeniyas tə Filitus inde à wulen a tinen. 18Ɗo ataya nà, tə zluwek à cəveɗ sə ɗiɗek wa. Tə tətakan anan anà ɗo ahay nà, way mungwalay a ta sa ja nà, Mbərom kə̀ slabakak anan ahay ɗo ahay à məke wa coy. Anga nan, ɗo azar aya tə lizek à cəveɗ a Mbərom wa anga tinen. 19Aya əna, ɗiɗek a Mbərom nə kawa saray su doh aday i wulaɗ itəbay ata awan. Anga nan, ʼam a mə vinde apan ata nà, natiya, a wa: «Mbərom Fetek a san ɗo anahan ahay zle.» Mə vinde apan asa, a wa: «Ɗowan a kà jak sa jəka “nen ɗo a Yesu” cəna, â mbəsak sa ga way lelibay awan.» 20À gulom su doh məduwen aya inde nà, way sa ga mer su way ahay kawa gəsaʼam ahay inde cara cara. Way azar aya awan, sə guro ta sə rəslom aya awan. Aday way azar aya awan, tinen sə dədom kabay ta han sə duɗo. Matanan a ga anan mer su way anahan a tə way ataya à gulom su doh ahay inde ɗukwen cara cara re. Winen lele ataya nà, ta ga anan mer su way nà, si mbəlok inde. Aday azar aya nà, ta ga anan mer su way nə so pac pac. 21Mənuko ɗukwen matanan re. Kak ɗowan a kə̀ mbəsakak mer su way a lelibay aya nen sa jak ikwen ayak sə mbəsak ataya nà, Mbərom i varan mer su way sa nga anahan awan. I təra nà, kawa gəsaʼam lele awan, aday ta ga anan mer su way ahay lele aya awan. 22Matanan, iken Timote nà, kə̂ pərahan azar anà ubor si zek sə njavar ahay bay. Aɗəka nà, ɗaf nga pə Mbərom, pərahan azar anà ɗiɗek anahan, anà asan zek anahan, tə zay anahan, pə kərtek a tu ɗo sa gan amboh anà Mbərom tə mivel mə banay aya ata awan. 23Kak ɗo ahay tinen apan ti vaɗ nà, awiyaway sa ʼam kəriya aya sə mindel nà, kə̂ slahay uda bay. Ka san apan zle, avaɗ awiyaway kawa way ataya nà, a zəɓay nà, acakal ʼam ahay. 24Anga nan, sumor a nà, ɗo sa ga mer su way a Mbərom nà, â njaɗ sə cakal ʼam tə ɗowan bay. Â jan ʼam anà ɗo ahay nə ləfeɗeɗe. Â mba apan sə ɗakan anan way anà ɗo a Yesu ahay nə tə cəveɗ awan. Â səmen anà ʼam sə ɗo ahay sa ja apan ataya awan. 25Hinahibay maniɗe anahan ahay inde nà, â ɗakan atan anan way nə səhhe, ləfeɗeɗe lele. Aday izəne Mbərom i man atan zek sa yam pə ines a tinen ahay, ti san ɗiɗek anahan ite. 26Bina ɗo ataya nə Fakalaw kə̀ bənak atan à ɓalay anahan inde, ta ga nə way sa zlan atan à nga aya vərre. Əna izəne ti san nga a tinen, ti təmay ahay à ɓalay ata wa mba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\