2 Timote 3

1San apan lele Timote, à luvon mədakwidok aya inde nà, ɗəce ahay ti ga inde bayak awan, way i da ʼam tə mindel. 2Anga kə̀ dəzlek à alay ataya inde nà, ɗo ahay ti pəlay nà, zek a tinen aya vərre. Ti gan may anà dala nə tə mindel. Ti təra nà, ɗo sə kwecele ahay, ti zlapay awan tə mindel. Ti gənahan anà Mbərom, ti ɗəfan apan anà bəbay a tinen ahay sabay. Ti ngəran ù ɗo pə awan sabay re, aday ti ɗəfan apan anà way cəncan aya bay fok. 3Asan zek i ga inde patan ibay, ɗowan i gan atan ì zek bay re. Ti gəɗan azar anà ɗo ahay. Ti mba pi zek sa ba anan nga a tinen pə way lelibay ataya wa sabay. Ti ga anan alay tə ɗo ahay tə mindel, aday ti nan iɗe anà way lele aya fok. 4Ti njəkan uda anà ɗo ahay, ti ga way nà, kawa medelengwez ahay. Ti həran nga ì zek. Ti pərahan azar nà, anà way sə mivel a tinen ahay, bina ti pərahan azar anà Mbərom sabay bugol. 5Pə iɗe sə ɗo ahay nà, ta wa: «Manay ɗo a Mbərom ahay.» Aday cəkəbay taayak a tinen a nà, ti gan may aday məgala a Mbərom â təra atan ɗo ɗiɗek aya bay. Jəba su ɗo ataya nà, kə̂ jipen tə tinen a bay jiga awan. 6Azar su ɗo a tinen aya tə nəsek anan gulom su doh sə ɗo ahay, tinen apan ti zla à gulom su doh sə ɗo ahay səneh, tə njakak anan uwar bəle aya tə atətak way a tinen ahay. Uwar ataya ɗukwen, ɗo sa ga ines ahay, aday kuzon tə bənak atan à ʼam wa anà ɗo ataya re. Uwar ataya nà, tə pərahan azar anà mer su way lelibay aya cara cara kawa sa zlan atan à nga. 7Tinen apan ti tətak way ahay kwa siwa fok, əna ta njaɗ sa san anan ɗiɗek sə way aya bay re. 8Kwakwa nà, atə Yanes tə Yambres tə ngəmak ʼam a Musa bay. Matanan həna ɗo ataya ta ga nə jəba sə way a tinen ataya re. Ajalay nga a tinen nà, kə̀ nəsek coy. Aday tə zluwek à cəveɗ a Mbərom wa, bina ta ɗaf nga pə Mbərom tə ɗiɗek a bay. 9Aya əna, ti zla anan ti mer su way a tinen a jo bay, anga mindel a tinen ata i cay patan wa uho, kawa mindel ana atə Yanes tə Yambres sa kay patan wa uho ata re. 10Aya əna, iken Timote nà, kə tətakak way ahay bayak a pi nen wa. Kə pəkak anan sləmay anà atətak way uno ahay, kə pərahak anan azar anà minje uno. Na gan may ì mer su way uno inde fok anà maw nà, ka san zle. Aday nen na ɗaf nga pə Mbərom kəkəmaw nə, ka san zle re. Aday iken ka san munapanaw uno zle, ka san asan zek uno sa gan anà ɗo ahay ata zle re, aday ka san mətəndəron uno pa ʼam a Mbərom zle re. 11Ka san apan zle, ɗo ahay ta gak alay ti nen bayak awan, aday na sak ɗəce ɗukwen bayak a à wulen su doh sə Antakiya, à Ikoniya aday à Listəra fok. Na gak ɗəce nà, tə mindel jiga awan, əna awan sə zalay Mbərom nà, ibay. Winen kə̀ təmak ahay nen à ɗəce ataya wa. 12Tə ɗiɗek awan, ɗo sa gan may sə pərahan azar anà cəveɗ a Mbərom anga tinen ɗo ana Yesu Almasihu ahay cəna, ɗo ahay ti ga atan alay nə bayak awan. 13Əna ɗo lelibay aya awan, tu ɗo sa njak ɗo ahay nà, ti ma nga sa ga way lelibay aya matanan hwiya. Ti njak anan ɗo ahay bayak awan, aday cəkəbay way ata i man atan nga anà tinen aya awan. 14Aya əna, iken pərahan azar anà way anak sə tətak aday sa ɗaf apan nga kurre ata awan. Kə̂ dagwar à way ata wa bay. Anga iken a nà, ka san apan zle, ɗowan aya iken sə tətak way pə tinen wa ataya nà, tə ɗakak anak anan way lele aya coy re. 15Na jak kə̂ dagwar bay nà, anga iken a aday nà, ka san Deftere a Mbərom nà, kwa à cəɗew a wa. Natiya Deftere a Mbərom ata i varak kəlire aday ki tam, anga kə təmahak Yesu Almasihu à mivel anak inde coy. 16Way mə vinde aya à Deftere a Mbərom inde fok nà, sə ɗakan atan anan cəveɗ sə vinde anan nà, Apasay a Mbərom awan. Deftere ata i mak uko zek sə tətak sa san ɗiɗek, i ɗakak uko anan ines a mənuko ahay, i ɗakak uko anan cəveɗ sə mbəɗahan lœn anà ines a mənuko ahay, aday i mak uko zek sa san sa ga way sa zlan à nga anà Mbərom awan. 17Deftere a Mbərom a ɗakak uko anan way ataya fok nà, anga aday ɗo sə pərahan azar anà Mbərom ahay tə̂ təra ɗo mə lavay zek aya sa ga nə mer su way lele aya fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\