2 Timote 4

1Timote, nen apan ni jak ayak ʼam a anan pa man sə iɗe ana atə Mbərom tə Yesu Almasihu awan. Yesu nà, i i may ahay sa naa gan sariya anà ɗo tə sifa aya aday ɗo ma mac aya təke fok, aday i naa sləray ahay nə kawa bahay. 2Natiya iken nà, ɗakan anan ʼAm a Mbərom anà ɗo ahay, tavay apan nə lele. Kwa i zlan atan à nga, kwa i zlan atan à nga bay fok nà, ɗakan atan anan. Ɗakan atan anan ines a tinen ahay, jan atan apan, varan atan gədan. Ɗakan atan anan way ahay nà, tə munapanaw awan. 3Anga alay a inde i slay ahay aday ɗowan i gan may anà atətak way ɗiɗek a sabay. Aɗəka nà, ti halay miter ahay bayak a saa tətakan atan anan way təɗe pə way sə mivel a tinen ahay, aday ti pəkan sləmay anà way sa zlan atan à nga ataya kutok. 4Ti mbəsak sə sləne way ɗiɗek aya awan, aday ti pəkan sləmay aɗəka nà, anà atətak way mungwalay aya awan. 5Aya əna, iken Timote nà, pərahan azar sa ba anan nga anak lele pə way ahay wa fok. Səman anà ɗəce anak ahay. Ga nà, mer su way sə ɗakay anan ləbara mugom ata hwiya. Ndav anan mer su way a Mbərom sə ngamak apan ata re. 6Bina nen nà, alay a kà slak aday mi zla à man a bije uno ahay bəse. Nen nà, kawa gənaw aday ti gəɗan dungo bəse coy anga Mbərom ata awan. 7Na gak mer su way a Yesu tə mivel kərtek awan, kawa ɗo sa ga məgəzləga lele ata awan. Way kawa ana Mbərom su jo nâ ga ata nà, nə ndəvak a coy. Nen ni ɗaf nga pə Mbərom ndekərkərre hwiya. 8Nen həna nà, magwagway uno, winen apan i ba nen pə cakay a Mbərom. Bahay a mənuko, ɗo sa ga sariya tə ɗiɗek ata, i vuro magwagway uno pə luvon sə sariya anahan. I vuro nà, ì nen taayak bay. I varan magwagway ata nə anà ɗo sə ɗəfan iɗe anà luvon anahan a saa may ahay ataya fok. 9Kem Timote, hayak ahay à man uno bəse, aday kâ sa gak ayak munok bay. 10Bina Demas kə̀ mbəsakak nen taayak, a gan may sə pərahan azar anà way sə daliyugo ahay. Kà zlak way anahan à Tesaloniki. Kereskes kà zlak à Galatiya, aday Titus ɗukwen kà zlak à Dalmatiya. 11Mə mbəsak a pə cakay uno nà, Lukas a taayak. À alay iken apan ki nay ahay nà, hayak ikwen ahay tə Markus maya awan, anga i naa mo zek ì mer su way inde. 12Tikikus nà, nen a nə slənak anan à Efesus. 13Iken apan ki nay ahay nà, hayak ahay tə wulen su doh sə Təruwas. Aday ki zəɓo anan ahay zana saa maɗ uno a inde à alay, nə mbəsakak anan ayak àga Karpas. Kû ro anan ahay deftere uno ahay, mə zakay jiga nà, deftere a mə ndakay a tə ambar ataya awan. 14Aleksandire sə ɗowan a inde ɗo təvaɗ awan, kà gak uno way lelibay aya tə mindel. Bahay a mənuko tə alay anahan a saa haman. 15Lavan ì zek anak, anga à alay ata nà, kə̀ tavak anan anà atətak way a manay re. 16Pə luvon mamaʼam a aday sa zla nen pa ʼam su ɗo sa ga sariya ahay ata nà, sə mbəɗa pa ʼam ahay nə nen a taayak uno awan. Bina ɗowan su mo zek nà, ibay. Tinen a fok tə hawak, tə mbəsakak nen. Bahay a mənuko â sa gan atan sariya bay. 17Əna su mo zek nà, Bahay a mənuko. Kə̀ varak uno məgala anga aday nə̂ ɗakay anan ləbara anahan mugom a cərah fok. Natiya, ɗo sə pəra ahay fok tə slənek ləbara sa ʼam a Mbərom a re. Matana re, Mbərom awan kə̀ təmak ahay nen à ʼam ana ziyel wa. 18Bahay a mənuko i təmay ahay nen à way lelibay aya wa fok. I tam nen aday i zla nen à mburom à bahay anahan inde. Zambaɗuko anan Bahay a mənuko pa sə viyviya awan. Amen! 19Jan anan ʼam anà Pəriskila tə Akilas, aday jan anan ʼam anà ɗo sə gulom su doh ana Unisiforus ahay re. 20Erastus, winen à Korintu hwiya, aday Torofimus nà, nə mbəsakak anan ayak à Miletus, anga winen ɗəvac awan. 21Hayak ahay à man uno anga anga, bina alay sa maɗ winen apan i sla coy. Atə Ewbulus tə Pedas tə Linus tatə Kalawdiya aday tə mərak a azar aya fok, ta jak anak ayak ʼam. 22Bahay a mənuko â ba iken, â gak ikwen sumor, kwanay a fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\