3 Yuhana 1

1Nen Yuhana ɗo məceɗ awan, nə vindek ayak anakiken Gayus, iken car uno, nen sə pəlay tə ɗiɗek ata awan. 2Car uno, na ga amboh nà, way ahay fok tâ zlak lele aday kə̂ njahay iken gədan a hwiya, kawa mivel anak pa ʼam a Mbərom nə zay ata awan. 3Nə taslak mivel tə iken bayan a anga mərak ahay ta taa nay, tu jo nà, ʼam anak awan. Tu jo nà, kə rəzlek anan ahay à nga wa lele sə tavay pə ɗiɗek wanahan. Aday həna ɗukwen iken apan ki rəzlen à nga wa hwiya matana re. 4Nə slənek gwaslay uno ahay tinen mə tavay aya à cəveɗ sə ɗiɗek inde cəna, a tuslo anan mivel, abay awan a saa tuslo anan mivel sə zalay way ata nà, inde sabay. 5Car uno, iken kə rəzlen à nga wa anà ʼam sa man zek anà mərak ahay lele tə mindel. Kwa â ga nà, ka san mərak ataya bay ɗukwen, ka man atan zek re. 6Ɗo a iken sa man atan zek ataya ta nay ike à man a anan, tə təkərek ʼam sə asan zek anak ata anà mərak ahay à man a ana awan. Həna ata ɗukwen, man atan zek tə dala sə cəveɗ, kawa sa zlan à nga a Mbərom. 7Tə slabak agay wa nà, anga mer su way ana Yesu Almasihu. Ta zla nə mənjəna sə təma way pu ɗo sə pəra ahay wa. 8Anga nan kutok, mənuko ɗo ana Yesu Almasihu aya nà, təmahuko anan ɗo matana ataya nə lele. Ata kutok i təra ɗa ga mer su way pə kərtek a tə tinen anga ɗiɗek a Mbərom. 9Nə vindek anan ayak ɗerewel anà ɗo a Yesu ahay àga iken ata hinen inde, əna Diyotrefes, ɗo sə pəlay cəveɗ sə təra ɗo məduwen ata, winen a nan sə sləne ʼam uno itəbay. 10Anga nan, na sak a zlak ayak nà, ni ɗakay anan way anahan a sa ga lelibay ataya fok, kawa anahan a sa gaɗ upo mungwalay ataya awan nà, na. Way ata aɗəka cəna coy bay, a ngam sə təma mərak ahay àga winen itəbay re. Aday winen apan i gafan ʼam anà ɗo aday tinen ta ga lele sə təma mərak ahay àga tinen ataya asa. Aday a razl atan à wulen sə ɗo ahay wa. 11Car uno, kə̂ pərahan azar anà azla su ɗo huwan aya ata bay, əna pərahan azar həna aɗəka nà, anà azla su ɗo lele aya awan, anga ɗo sa ga way lele aya nə tinen wan a Mbərom ahay. Aday ɗo sa taa ga nə way sə huwan ahay ite ɗukwen, tinen tə sənak Mbərom bay. 12Demetriyus ite nà, kuwaya a həran nga. Azla anahan ɗiɗek ata ɗukwen a həran nga re. Manay ɗukwen, mə həran nga nə matana awan. Aday ka san zle, ma ja nà, ʼam ɗiɗek aya awan. 13Way ahay inde bayak a u no sa jak ikwen ayak. Əna u no sə vinde anan avavinde à ɗerewel inde bay. 14U no aɗəka nà, nə̂ canak həna bəse. Kak i ga zek nà, ata ɗi ja anan ʼam ata ì iɗe inde ì iɗe inde kutok. 15Zay a Mbərom â tərak. Car anak a sa man a anan ataya ta jak anak ayak ʼam lele fok. Jan ʼam anà car a mənuko ahay fok kərtek tə kərtek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\