Mer su way ahay 1

1Nə vindek ayak nə anakiken, Tiyufil, car uno. À deftere uno inde sə vindek ayak mamaʼam ata nà, nə ɗakak anak anan ayak mer su way a Yesu sa ga tə way anahan sə ɗakan anan anà ɗo ahay kwa pa sə dazlan a wa, 2aday hus pə ana Mbərom sə gəɓa anan à mburom ata awan. À alay a winen pə daliyugo mba ata nà, a walay anan ɗo maslan anahan ahay, a ɗakan atan anan way a tinen saa ga pə dəɓa anahan wa ataya tə məgala ana Apasay Cəncan awan. 3Pə dəɓa sə amac anahan wa nà, a slabakay ahay à məke wa, a njahay pə daliyugo luvon kwa kuro fuɗo. A kan zek anà ɗo maslan anahan ataya tə cəveɗ ahay cara cara saray bayak awan, anga aday tâ san tə ɗiɗek awan, winen inde tə sifa awan. À alay ata nà, winen apan i ɗakan anan ləbara sa ʼam sə bahay a Mbərom anà ɗo maslan ataya awan. 4Pə luvon a inde kutok, à alay a tinen à man sa pa way nà, a jan atan, a wa: «Kâ si zlen à Urəsalima wa bay. Njihen, hus pə ana Bəbay uno i slənak ikwen ahay way anahan sə zlapak ikwen anan ata awan. Na jak ikwen kurre biɗaw? 5Yuhana kà gak anan baptisma anà ɗo ahay tə aʼam, əna azanaka, Mbərom i gak ikwen baptisma nà, tə Apasay Cəncan awan.» 6À alay a Yesu winen mə njahay a pə kərtek a tu ɗo maslan ahay nà, tə cəce panan wa, ta wa: «Ba Məduwen, ki man anan bahay à alay inde anà zahav sə Isəraʼila ahay aday ti lavay nga a tinen həna ɗaw?» 7Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay nà, alay sa ʼam a kwanay uda sə gəzlan alay pi zek wa anà way ataya nà, ibay. Way ata i təra nə luvon wuraw, kabay à alay wuraw fok nà, wita nə zek a Mbərom sa ɗaf tə məgala anahan awan. 8Aya əna, Mbərom i naa slənak ikwen ahay Apasay anahan Cəncan a nà, ki njiɗen məgala sə ɗakay anan ləbara uno à Urəsalima, pə daliyugo sə Yahudiya tə Samariya awan, aday hus pə magaga sə daliyugo fok.» 9Natiya, pə dəɓa sa ʼam anahan ata wa nà, Yesu a ján à mburom ì iɗe a tinen inde, aday matapasl a sərat apan sərdədek, tə canan sabay. 10Ɗo maslan ataya nə tinen apan ti cak ayak iɗe à mburom həməcəcce hwiya. Kwayanʼa ɗowan aya inde cew tə zana aya pi zek kweɗekkweɗek, tə sləray ahay pə cakay a tinen. 11Aday ta jan atan, ta wa: «Kwanay wan sə Galile ahay, kwanay apan ki cen ayak iɗe həməcəcce à mburom matanan nà, angamaw? Yesu nà, kà zlak pikwen wa à mburom. Aday kawa ana kwanay a sə cinen anan a zla həna ata nà, winen i naa may ahay ɗukwen, kətanan re.» 12Natiya pə dəɓa anahan a wa kutok, ɗo maslan ataya tə dazay ahay à ɓəzlom sə Ulivet ata wa, ta may ahay à wulen su doh sə Urəsalima kutok. Man ata nà, dəren tə wulen su doh a bay, i ga nə way sə kilomiter kərtek ca. 13Tə dəzley ahay à wulen su doh sə Urəsalima nà, ta zla à man sə təfek a tinen, à sewene a tinen a sa taa njahay uda ata awan. Sləmay su ɗo ataya həna: Piyer, Yuhana, atə Yakuba tə Andəre, atə Filip tə Tomas, atə Bartilome tə Mata, Yakuba wan ana Alfa, Simon ɗo maniɗe sə Ruma ahay, aday Yuda wan ana Yakuba. 14Tinen ata fok, tatə uwar aya inde, tatə Mariyama may a Yesu, aday tə mərak a Yesu ahay, tinen a fok ta taa halay nga aday ta taa ga amboh pə kərtek awan. 15À alay ata nà, ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay, tinen ti ga səkat tə kwa kuro cew (120). Aday pə luvon a inde kutok, Piyer a slabak à wulen a tinen inde, a jan atan, a wa: 16«Mərak ahay, way kawa ana Apasay Cəncan a sa ja à Deftere a Mbərom inde ata nà, təktek kə̀ tərak. Tə dungo ana bahay Dawuda, Apasay Cəncan a a ja ʼam pə Yudas, ɗo sa ɗakay pa man a Yesu aday tâ ban anan ata awan. 17Aday abay cəkəbay Yudas a nà, ɗo kərtek à wulen a manay ɗo maslan ahay inde, winen ti mer su way a Yesu à alay inde cite re.» 18Yudas aday nà, kə̀ njaɗak magwagway anga way anahan a sa ga lelibay ata awan. Anga nan, a zəɓa anan dala ata kutok, a zla, a sukom anan guvo. À guvo ata inde kutok, a slahay kup məbəburot, aday dinde ahay zərɗəɗ ahay uho. A mac à man ata awan. 19Matanan, way a sə təra ata nà, ɗo sə Urəsalima ahay fok tə slənek apan, aday tə ngaman anà guvo anahan ata ta ʼam su kon a tinen nà, Hakəldama, kawa sa ja ite nà, guvo sə mez. 20Piyer a ja asa, a wa: «Matanan, mə vinde a à Deftere Jabura inde, Mbərom a ja, a wa: “Doh anahan a nà, â təra rəgay. Ɗowan â sa njahay uda bay.” «Aday ma ja awan asa re, a wa: “Ɗo hinen â zəɓa anan mer su way anahan awan.” 21«Natiya, a zla pi zek kutok nà, gəɓuko ɗo kərtek à wulen a mənuko wa aday â təra ɗo maslan a Yesu à yime ana Yudas inde. Sumor a nà, winen ɗo sə pərahan azar anà Bahay a mənuko Yesu pə kərtek a tə manay kwa siwa siwa fok, 22a ban kwa pə ana Yuhana sa gan baptisma wa, hus pə ananahan sa ján à mburom ata awan. Zəɓuko nà, ɗo matanan ata awan, anga i təra kawa mənuko, ɗo sə side aslabakay a Yesu à məke wa ata awan.» 23Natiya awan, ta kay anan ahay sləmay sə ɗo ahay cew: atə Yusufu, ɗowan a tə ngaman Barsabas kabay Yustus re ata awan, tə apan Matiyas. 24Ɗo maslan ataya ta ga amboh, ta wa: «Ba Məduwen, iken nà, ka san mivel a kuwaya zle fok. Ɗakan umo anan à wulen su ɗo a anaya cew aya nà, kə zəɓa wa nə waya 25aday i təra ɗo maslan anak, i ga anan mer su way ana Yudas sə mbəsak ata anaw. Anga Yudas kà zlak à man a mə lavay zek a anga winen ata kutok.» 26Pə dəɓa anahan a wa nà, ta kaɗ anjar sa ca apan, i slahay nə pə wayaw, aday anjar ata a kay anan, a slahay pə Matiyas. Winen a təra ɗo maslan mə slala kuro nga cew awan à yime ana Yudas inde kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\