Mer su way ahay 10

1Ɗowan a inde tə ngaman Korneliyus à wulen su doh sə Kaysariya, winen bahay sə suje ahay à wulen ana suje sə Italiya ahay. 2Winen tu ɗo su doh anahan ahay nà, tinen Yahuda ahay bay, əna tə ɗəfan apan anà Mbərom aday tə həran nga lele. A taa man zek anà ɗo mətawak aya awan, aday a taa gan amboh anà Mbərom. 3Pə luvon a inde sə suko kutok, i ga nə njamde maakan, Mbərom a kan anan way. A canan anà maslay a Mbərom njœk tə iɗe anahan. Maslay a Mbərom ata a nay pə cakay anahan, a jan: «Korneliyus!» 4Korneliyus a canan anà maslay a Mbərom ata nà, zlawan a gan. A mbəɗahan apan: «Ma sa ga anaw, bahay uno?» Maslay a Mbərom a mbəɗahan apan ite, a wa: «Mbərom kə̀ slənek amboh anak, kə̀ canak anan anà way anak sə varan anà ɗo mətawak a ataya awan. Ka zlak anan à nga à Mbərom, kə̀ mbəɗəkek iken à nga wa bay. 5Həna nà, slan ɗo ahay à Yafo, tâ saa ngaman ahay anà ɗowan a sə ngaman Simon Piyer ata awan. 6Winen àga ɗowan a inde tə ngaman Simon, winen ɗo sə kəfaɗ ambar. Doh ana ɗowan ata nə pa ʼam sə bəlay.» 7Maslay a Mbərom ata a zla way anahan kutok nà, Korneliyus a ngaman anà ɗo si mer su way anahan ahay cew tə apan suje anahan kərtek, winen ɗukwen, ɗo sə ɗəfan apan anà Mbərom lele. 8Korneliyus a jan atan way a sə təra ata fok, aday a slan atan à Yafo saa ngaman anà Piyer. 9Sə sidew a nà, à man ipec inde, ɗo a Korneliyus ahay tinen bəse ti dəzle à Yafo. Əna, Piyer a ján pə zlukwaɗ saa ga amboh. 10May a dazlan sa han apan. Anga nan, a nan sa pa way. Tinen apan ti dan ahay way sa pa nà, Mbərom a kan anan ahay way. 11A ca iɗe à mburom nà, bagəbaga mburom nə mə təɓa awan, aday awan a inde kawa gwedere mə laway a à mburom ma ɓan a pə slaway anahan aya fuɗo fok, aday winen apan i dazay ahay pə daliyugo. 12À zana ata inde nà, a canan anà gənaw ahay tə saray aya fuɗo fuɗo cara cara fok, pi zek tə way sa zla tə kutov ahay, aday tə məvuhom sa nga mburom ahay. 13Piyer a sləne dungo a a jan ahay, a wa: «Piyer, slabak! Gəɗan dungo aday kâ rac.» 14Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Aʼay, Bahay uno. Kula na pak way ma ga mənjaɗak a aday mə gafay ʼam aya bay.» 15Piyer a sləne dungo ata asa, a wa: «Way a Mbərom sə təra anan cəncan ata nà, kâ saa jəka ma ga məsagar a bay!» 16Awan ata kà mak ahay apan nà, saray maakan, aday zana ata a ma à mburom tətah kutok. 17Piyer a ma nga sə cəce pi zek anahan a wa: «Way uno sə canan ata nə a nan sa ja nə maw?» À alay ata ite, ɗo maslan ana Korneliyus ataya tə njaɗak anan doh ana Simon ata awan, tinen uho pa ʼam su doh. 18Tə cəce tə məgalak awan, ta wa: «Waka mbəlok a inde tə ngaman Simon Piyer nà, winen inde à gulom su doh a anan ite ɗaw?» 19Piyer nà, dezenzenʼe winen apan i jalay pə way ana Mbərom sa kan anan ata mba. Aya əna Apasay a Mbərom a jan: «Ɗo ahay inde uho maakan, tinen apan ti pəlay iken. 20Dazay kwayanʼa, kâ sa jalay awan anga sa zla tə tinen bay. Sə slənay atan ahay nà, nen awan.» 21Piyer a dazay, a zla pə cakay a tinen, a jan atan: «Ɗowan a kwanay sə pəlay ata nà, nen awan. Ki jen nə maw?» 22Tə mbəɗahan apan: «Sə slənay ahay manay nà, Korneliyus, winen bahay sə suje ahay. Winen ɗo ɗiɗek awan, aday a ɗəfan apan anà Mbərom lele re. Yahuda ahay fok ta san apan zle winen ɗo lele awan. Maslay a Mbərom cəncan a a jan nà, â ngamak ayak àga winen aday i saa sləne ʼam anak saa jan ata awan.» 23Piyer a təma atan, a varan atan man sə nahay. Sə sidew a kutok, Piyer a zla tu ɗo a Korneliyus ataya, aday tə azar su ɗo a Yesu ahay à Yafo kutok. 24À anjahay sidew kərtek anahan awan, tə dəzle à Kaysariya kutok. Korneliyus nà, ɓa kə̀ gərak anan ɗo anahan ahay ta car anahan ahay sa ba anan gərekke agay. 25À alay a Piyer sə dəzlek ayak ata cəna, Korneliyus a haway apan sa naa təmahak anan ayak. A nay, a dukwen gərmec ù vo, a həran nga. 26Aya əna, Piyer a bənan alay à məndak wa, a slabak anan ta sa jan nà: «Slabak! Nen ɗo zənzen a re asanaw?» 27Tinen apan ti kaɗ bala hus ta zla pi zek à gulom su doh. À man ata nà, Piyer a tan ayak à nga anà ɗo ahay bayak a mə halay nga aya awan. 28A jan atan, a wa: «Kə sənen apan zle, manay Yahuda ahay, sə japay tu ɗo kabay sa zla àga ɗo aday winen Yahuda ahay itəbay ata nà, pəra a manay kə̀ gafak umo apan ʼam. Aya əna, Mbərom kə̀ ɗakak uno anan way həna aday nâ ca pə kuwaya nà, ɗo mənjaɗak a kabay ɗo mə gafay ʼam a sabay. 29Anga nan, həna nə ngamak ikwen ahay apan pə angamay a kwanay. Na jak sa jəka, ni nay ahay bay bay.» A jan atan kutok, a wa: «Na nak, ki jen nə ma kutok anaw?» 30Korneliyus a mbəɗahan apan, a wa: «Kà gak way sə luvon maakan ahay, nen apan ni ga amboh, kəslsla à alay a həna anan inde sə suko ù doh uno. À alay ata kutok, ɗowan a ma pak zana a wuteɗ ike ata a tavay pa ʼam uno, 31u jo, a wa: “Korneliyus, Mbərom kə̀ slənek anan amboh anak, kə̀ canak anan anà way anak sə varan anà ɗo mətawak aya ata awan. 32Həna nà, slan ɗo ahay à Yafo, tâ saa ngaman ahay anà ɗowan a sə ngaman Simon Piyer ata awan. Winen àga ɗowan a inde tə ngaman Simon, winen ɗo sə kəfaɗ ambar. Doh ana ɗowan ata nə pa ʼam sə bəlay.” 33Anga nan, nə slənak ayak ɗo sə ngamak ahay bəse, aday suse ka nak ahay acəkan. Aya kutok, manay a fok mə halak nga pa ʼam a Mbərom həna, ma gan may sə sləne way ana Bahay a mənuko a sa gan may kâ jan umo ata awan.» 34Natiya Piyer a dazlan sa ja ʼam kutok, a wa: «Həna nà, nə sənak Mbərom a gəzla anan ɗo ahay pi zek wa sabay kutok. 35Kwa abay â ga nə iken zahav wura wura fok aday kə həran nga anà Mbərom, ka gak mer su way lele fok cəna, ki zlan à nga anà Mbərom. 36Kə sənen apan zle, Mbərom a slənay ahay ləbara anahan nà, anà Isəraʼila ahay. A ɗakan atan anan ləbara mugom a sə zay sa nay tə alay ana Yesu Almasihu, Bahay ana ɗo ahay fok kəzlek. 37A dazlan ahay nə kwa pə ana Yuhana sa jan anà ɗo ahay nə tâ ga baptisma ata wa. Kwanay kə sənen pə way a sə təra pə dəɓa anahan a wa, pə daliyugo sə Galile, aday pə daliyugo sə Yahudiya. 38Yesu, ɗo sə Nazaratu ata nà, Mbərom kə̀ varak anan məgala tə Apasay Cəncan awan. Kà zlak kwa ta sə wura fok, kà gak mer su way lele aya awan, kə̀ mbərak anan ɗo ahay aday setene ahay sa ban atan ataya fok, anga Mbərom winen inde tə winen. 39«Sə side anan mer su way anahan sa ga à Urəsalima aday pə daliyugo sə Yahuda ahay a anan fok nə manay aya awan. Ta vaɗ anan ta sə laway anan pə dədom mə zləlngaɗ awan. 40Cəkəbay, pə luvon maakan sə amac anahan ata nà, Mbərom kə̀ slabakak anan ahay à məke wa. Kà kak anan zek anà ɗo ahay, 41əna anà ɗo ahay so bay. Kà kak umo zek anà manay ɗo a Mbərom sə walay kwakwa sə side ləbara anahan ahay. Manay ɗukwen, ma pak way, ma sak way pə kərtek a tə Yesu pə dəɓa sə aslabakay anahan à məke wa. 42A jan umo nà, mə̂ wazay anan ləbara mugom ata anà ɗo ahay, mâ ja nà, Mbərom a ɗaf saa gan sariya anà ɗo ma mac aya tu ɗo sə uho ahay fok nə winen. 43Ɗo majaʼam a Mbərom ahay fok ta ja nə ʼam anahan awan, ta wa: “Kuwaya ɗowan a kə̀ ɗəfak apan nga nà, Mbərom i pəsen anan ines anahan ahay, anga məgala sə sləmay anahan awan.”» 44Natiya, à alay a Piyer winen apan i ja ʼam ata mba, Apasay Cəncan a a dazay pu ɗo sə sləne wazo anahan ataya fok. 45Yahuda ahay à wulen su ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay aday ta nay tatə Piyer jiya ataya, way ata a ma nga sa gan atan masuwayan, anga cəkəbay ɗo su kon azar aya ɗukwen, Mbərom kə̀ varak atan cəveɗ sa njaɗ Apasay Cəncan a re! 46Bina, tə sləne bine siwaw nà, tinen apan ti ja ʼam ta ʼam a aday ɗowan a san bay ataya awan, tinen apan ti həran nga anà Mbərom. Anga nan kutok Piyer a wa: 47«Ɗo a anaya ta njaɗ Apasay Cəncan a nə kawa ana mənuko sa njaɗ ata re. Ɗowan a saa jəka tâ njaɗ sa ga baptisma bay ata nà, wayaw?» 48Natiya kutok, a wa tâ gan atan baptisma tə sləmay ana Yesu Almasihu. Pə dəɓa anahan a wa nà, Korneliyus a cəce Piyer â njaɗ sə njahay tə tinen luvon ahay əngal ite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\