Mer su way ahay 11

1Ɗo maslan ahay tu ɗo a Yesu ahay kwa aha pə daliyugo sə Yahudiya ataya tə slənek kwa ɗo su kon azar aya ɗukwen tə təmahak ʼam a Mbərom re. 2Natiya, Piyer a zla à Urəsalima kutok nà, ɗo a Yesu aday tinen Yahuda ahay ataya ta man anan mungok, 3ta wa: «Iken ka zla àga ɗo sə pəra ahay aday ka pak ahay way sa pa pə kərtek a tə tinen jiga nə angamaw?» 4Piyer a təkəren atan anan ʼam ata, kwa pa sə dazlan a wa jiga fok cərah lele, a wa: 5«À alay a nen à Yafo nà, nen apan ni ga amboh, aday Mbərom u ko anan ahay masuwayan sə way à cœn sə zuɓay inde. Nə canan anà awan a inde kawa gwedere mə laway a à mburom ma ɓan a pə slaway anahan aya fuɗo fok, aday winen apan i dazay ahay à man ata wa pə cakay uno. 6Nə zəzor anan lele nà, nə canan anà gənaw ahay, way sə kiɓe ahay, way sa zla tə kutov ahay, tə məvuhom sa nga mburom ahay tinen uda fok. 7«Nə sləne agungol sa ʼam a ndəray ahay, u jo ahay nà: “Piyer, slabak! Gəɗan dungo, aday kâ rac.” 8«Aday nen nə mbəɗahan ayak apan, na wa: “Aʼay, Bahay uno. Wita i ga zek bay, anga way mənjaɗak aya kabay way mə gafay ʼam aya nà, kula kə̀ sələmak à ʼam uno bay.” 9«Nə sləne agungol sa ʼam ata u jo ahay mə slala cew awan, a wa: “Way a Mbərom sə təra anan cəncan ata nà, kâ saa jəka ma ga məsagar a bay.” 10Awan ata kà mak uno anan ahay ʼam ata saray maakan, aday pə dəɓa anahan a wa gwedere ata a ma anan way anahan à mburom tətah. 11«À alay ata kutok, ɗo ahay maakan ta zlak ayak à man uno a sə njahay ata awan. Tə slənak atan ayak à Kaysariya wa. 12Apasay a Mbərom u jo nà, nâ zla tə tinen jiga awan, â su go gərwecwec bay. Ɗo a mbərka həna anaya tə pəruho azar àga ɗowan a inde. 13Ɗowan ata a jan umo, a wa a canan anà maslay a Mbərom a slərak ayak ù doh anahan, a jan nà: “Slan ɗo ahay à Yafo pə ɗowan a inde tə ngaman Simon Piyer, â nay ahay àga iken. 14Piyer sə ɗowan ata i naa jak ʼam sa tam iken tu ɗo su doh anak aya təke fok.” 15«Natiya, à alay nen apan ni dazlan sa jan atan ʼam nà, Apasay Cəncan a a dazay ahay patan kawa anahan sə dazay ahay puko kurre ata re. 16Matanan, na may anan ahay ʼam ana Bahay a nuko ma ja kurre ata, a wa: “Yuhana kà gak anan baptisma anà ɗo ahay tə aʼam, əna Mbərom i gak ikwen baptisma nà, tə Apasay Cəncan ata awan.” 17Matanan kutok, Mbərom kə̀ varak atan Apasay Cəncan awan, kawa anahan sə varak uko ata, à mənuko ɗo sa ɗaf nga pə Bahay a nuko Yesu Almasihu ata awan. Bina, abay kwanay kə jilen nà, nen ni mba apan sə gafan ʼam anà Mbərom pə way anahan sa gan may sa ga ata təte ɗaw?» 18Ɗo ataya tə sləne anan ʼam a Piyer ata cəna, ta mak anan anan mungok sabay, aday tə həran nga à Mbərom, ta wa: «Mbərom kə̀ varak anan cəveɗ anà ɗo su kon azar aya aday tâ yam pə ines a tinen ahay, tâ njaɗ sifa sa ndav bay ata re!» 19Pə dəɓa sa vaɗ anan Etiyen ata wa nà, bahay sə Yahuda ahay ta ma nga sa ga anan alay tu ɗo a Yesu ahay tə mindel. Anga nan, azar su ɗo a Yesu ahay ta tak ʼam à Urəsalima wa, ta zla kwa pə daliyugo sə Finikiya tə Kiprus aday à wulen su doh sə Antakiya. À alay a tinen apan ti zla ata nà, tə ɗakan anan ləbara a Yesu nə anà Yahuda ahay ɗəkɗek. 20Əna azar su ɗo a Yesu ahay, tinen Kiprus ahay tə Siren ahay ataya, ta zla à Antakiya, tə ɗakan anan ləbara mugom a pə Bahay Yesu anà ɗo aday tinen Yahuda ahay itəbay ataya awan. 21Ɗo ahay bayak a tə ɗəfak nga pə Bahay Yesu, tə təmahak sə pərahan azar, anga məgala a Mbərom a ga mer su way ù ɗo sə ɗakay anan ləbara ataya inde. 22Natiya, ɗo a Yesu à Urəsalima ataya tə sləne ləbara ata nà, ta slan Barnabas à Antakiya. 23Barnabas a dəzle à Antakiya kutok, a taslay mivel, anga a tan ayak à nga nà, Mbərom kà kak atan anan ahay sumor anahan. Natiya, a varan atan məgala aday tə̂ pərahan azar à Bahay Yesu tə ɗiɗek awan, aday tə mivel kərtek a re. 24Barnabas nà, winen ɗo lele awan. Winen ma rah a tə Apasay Cəncan awan, aday a ɗaf nga pə Yesu tə mivel kərtek awan. Matanan, ɗo ahay bayak a tə ɗəfak nga pə Bahay Yesu. 25Pə dəɓa anahan a wa nà, Barnabas a zla à Tarsus saa pəlay anan ahay Sol. 26A tan à nga kutok nà, ta nay ahay maya à Antakiya. Matanan, atə Barnabas tə Sol ta ga pi zek tu ɗo a Yesu ahay à man ata nà, ava daz. Tə tətakak anan anan way anà ɗo ahay bayak awan. À man ata wa kutok, tə dazlan sə ngaman anà ɗo a Yesu ahay nə ɗo ana Almasihu ahay, aday sləmay a tinen a təra matanan kwa aha kutok. 27À alay ata ite nà, ɗo majaʼam a Mbərom ahay ta zla à Urəsalima wa à Antakiya. 28Ɗowan inde kərtek à wulen a tinen ata tə ngaman Agabus. Apasay a Mbərom a zlan à mivel inde, aday a slabak sə ɗakay anan may məduwen awan i nay ahay pə daliyugo fok. May ata nà, a nay à alay a Kəlawdiyus winen bahay sə Ruma awan. 29Matanan, njavar a Yesu ahay à Antakiya ta ɓan ʼam à wulen a tinen inde sə cakal way, kuwaya pə məgala anahan wa fok, aday sa man anan zek anà ɗo a Yesu ahay pə daliyugo sə Yahudiya ata awan. 30Pə dəɓa anahan a wa, ta ga anan way a tinen sa ɓan ata kutok. Ta slan anan atə Barnabas tə Sol saa varan dala ata anà məceɗ sə egliz ahay kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\