Mer su way ahay 13

1À wulen su ɗo a Yesu ahay à Antakiya nà, ɗo majaʼam a Mbərom ahay inde tu ɗo sə tətakan anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay inde. Ɗo ataya nà, atə Barnabas, Simiyon tə ngaman wan dədədem, Lukiyus ɗo sə Siren, Manahen ɗowan a ta har maya tə Hiridus bahay sə Galile ata awan, aday tə apan Sol kutok. 2Pac a inde tinen apan ti həran nga anà Mbərom, ti ga sumaya, Apasay Cəncan a a jan atan: «Wilen uno atə Barnabas tə Sol anga mer su way a nen sə ngaman atan apan ata awan.» 3Ta ga sumaya, ta gan amboh anà Mbərom lele cəna, tə ɗəfan alay pa nga anà atə Barnabas tə Sol. Ta slan atan saa ga mer su way ata kutok. 4Matanan kutok, Apasay Cəncan a a slan anan atə Barnabas tə Sol. Ta zla à Selewkiya, à man ata wa, ta ján à kwalalan inde sa zla à Kiprus, kon a aday winen à bəlay inde ata awan. 5Tə dəzle à Salamiya nà, tə wazay anan ʼam a Mbərom ù doh sə wazay ana Yahuda ahay cara cara. Yuhana sə ngaman Markus ata winen tə tinen sa man atan zek. 6Tə takas kon ata nà, tə dəzle à wulen su doh sə Pafos. À man ata ta tan à nga anà ɗowan a inde tə ngaman Bar-Yesu. Ɗowan ata nà, Yahuda ahay, aday a wa winen ɗo majaʼam a Mbərom. Əna cəkəbay winen maram awan. 7Bar-Yesu ata nà, winen car ana Sergiyus Pawlus, guverner sə Kiprus ata awan. Guverner ata ɗukwen, ɗo ma san way a tə mindel. A ngaman anà atə Barnabas tə Sol àga winen awan, anga a nan sə sləne ʼam a Mbərom. 8Aya əna, Bar-Yesu, maram a tə ngaman Elimas re ata, a vəze patan, anga a nan guverner â təra ɗo a Yesu bay. 9Əna Sol sə ngaman Pol re ata, winen ma rah Apasay Cəncan a, a zəzor anan ɗowan ata, a wa: 10«Wan ana Fakalaw! Ki njəkan uda anà ɗo ahay fok nə tə mungwalay, a nak sa ga vəram tə way ɗiɗek aya fok. Kə pəlay sə mbəɗa anan ɗiɗek a Bahay Mbərom â təra ʼam sə mungwalay hwiya nə angamaw? 11Həna Bahay Mbərom i kəta iken. Ki hurof, alay a mənjœk ki canan anà jiyjay sa pac bay.» Cəna, Bar-Yesu sə ɗowan ata, kə̀ hurfok acəkan, takəɗimbom, a canan anà way ahay sabay. A pəlay ɗo sə bənan alay agay. 12Guverner a ca pə way a sə təra ata cəna, a ɗaf nga pə Yesu, anga atətak way sa ʼam a Bahay Yesu a gan masuwayan. 13Atə Pol tu ɗo anahan ataya, ta ján à kwalalan inde à Pafos, ta zla à Perge pə daliyugo sə Pamfiliya. Yuhana sə ngaman Markus re ata nà, a mbəsak atan, a ma way anahan à Urəsalima. 14Tinen ite tə slabak à Perge wa, ta zla à wulen su doh sə Antakiya sə Pisidiya. Pə luvon sa man uda nà, ta zla ù doh sə wazay ana Yahuda ahay, tə njahay à man ata awan. 15Pə dəɓa sə jinge Deftere sə Tawrita tə Deftere su ɗo majaʼam a Mbərom ahay wa nà, ɗo sə lavan nga anà doh sə wazay ahay ta jan anà atə Pol nà: «Mərak ahay, hinahibay ʼam a kwanay inde sə varan məgala anà ɗo ahay nə, kâ naa jen.» 16Pol a slabak, a cakaf alay aday ɗo ahay tâ pak sləmay, a jan atan, a wa: «Isəraʼila ahay pi zek tu ɗo su kon azar aya sə həran nga anà Mbərom ataya awan, pəken uno sləmay aday! 17«Mbərom ana Isəraʼila ahay sə həran nga ata nà, kə̀ walak anan bije a mənuko ahay. Kə̀ hərak anan Isəraʼila ahay à alay a tinen à Misra ata awan, aday a təmay atan à Misra wa tə məgala anahan məduwen awan. 18Kə̀ səmak anan à anjahay a tinen à kiɓe ava kwa kuro fuɗo. 19Kə̀ lizek anan bahay ahay cuwɓe pə daliyugo sə Kanana wa, aday a varan anan kon ata anà ɗo anahan ahay kutok. 20Way ata fok a təra nà, i ga ava səkat fuɗo tə kwa kuro ɗara (450). Pə dəɓa wa kutok, Mbərom kə̀ varak atan ahay bahay nga ahay hus ahay alay ana ɗo majaʼam a Mbərom Samiyel. 21«Pə dəɓa anahan a wa asa tə cəce bahay pə Mbərom wa, a varan atan Sol wan ana Kis, ɗo sə zahav ana Benyamin. Kə̀ njahak bahay a ava kwa kuro fuɗo. 22Mbərom a lar a wa Sol nà, a ɗaf uda Dawuda, a ga bahay. Mbərom a ja pə Dawuda, a wa: “Na ca pə Dawuda wan ana Yisa nà, kà zlak uno à nga, i ga way su zlo à nga ahay fok re.” 23«Pə slala ana Dawuda ata kutok, Mbərom a varan anà Isəraʼila ahay ɗo sa tam ɗo kawa anahan sə zlapay anan kwakwa ata awan. Ɗowan ata nà, winen Yesu. 24À alay a Yesu kə̀ dazlak anan anà mer su way fan bay ata nà, Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay kə̀ wazak anan anà Isəraʼila ahay fok tə̂ mbəɗa ʼam pə Mbərom, tə̂ mbəɗahan lœn anà ines ahay, tâ ga baptisma. 25Yuhana ata i sa ndav anan mer su way anahan kutok nà, a jan anà ɗo ahay, a wa: “A ga pikwen nà, nen wayaw? Nen ɗo a kwanay sa taa ba ata bay. Ɗowan a inde i nay ahay à dəɓa uno wa mba. Ɗowan ata ɗukwen, na slak kwa sə pəsakan anan liɓer sə təkarak anahan bay.”» 26Pol a pərahan anan azar ta sa ja, a wa: «Mərak uno ahay, zahav ana Ibərahima pi zek tu ɗo su kon azar aya sə həran nga anà Mbərom ataya, Mbərom a slənay ahay ləbara sə ɗakay anan, a tam nuko nə kəkəmaw ata nà, anà mənuko awan. 27Ɗo sə Urəsalima tə məceɗ a tinen ahay ta taa jinge ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay nə pac pac pə luvon sa man uda awan. Əna tə sənak Yesu a nə winen ɗo sa tam ɗo bay. Aday ɗukwen, à alay a tinen sa gan sariya anà Yesu ata nà, ta gak kawa ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay sa ja ataya awan. 28Kwa abay â ga nə ta tak anan à nga pə ines a təɗe sa vaɗ anan apan ata bay dəp nà, ta jan anà Pilatu nà, â vaɗ anan. 29Ta ndav anan sa gan kawa ana Deftere a Mbərom sa ja apan ataya fok nà, tə dazay anan pə dədom wa, tə ɗəfak anan ayak à jəvay inde. 30Əna Mbərom a pəɗəkey anan à wulen su ɗo ma mac aya wa. 31Luvon ahay bayak awan, winen apan i kan zek anà ɗo anahan a sa taa bar pi zek ataya awan. A dazlan ahay à Galile wa hus ahay à Urəsalima. Tinen ɗo sə side anan à wulen sə Isəraʼila ahay inde kutok. 32«Manay nà, ma nak ikwen anan ahay nə tə ləbara mugom ata awan, kawa sa ja nà, way a Mbərom sə zlapan anan anà bije a mənuko ahay ataya nà, 33kà gak uko anan anà mənuko, wan a tinen ahay, ta sə slabakay anan ahay Yesu a məke wa. A təra kawa ana Jabura 2 sa ja, a wa: “Iken nə wan uno. Biten nə tərak bəbay anak.” 34«Mbərom a slabakay anan à məke wa aday i mac sə wuslay ite sabay. Bina ɓa kà jak, a wa: “Tə ɗiɗek a nà, ni varak ikwen way uno cəncan a sə zlapan anan anà Dawuda ataya awan.” 35«Asa, kawa ana Deftere sa ja à man hinen, a wa: “Ki mbəsak anan ɗo anak cəncan a â wuslay à məke inde bay.” 36«A ja ʼam ata nə pə Dawuda bay, bina Dawuda kà gak anan mer su way ana Mbərom à wulen ana ɗo anahan ahay nà, kə̀ məcak, ta lak anan pə cakay ana bije anahan ahay, kə̀ wuslak. 37Əna ɗowan a Mbərom sə slabakay anan à məke wa ata nà, kə̀ wuslak itəbay. 38«Mərak uno ahay, sənen anan tə ɗiɗek a nà, mə ɗakak ikwen anan ʼam sə pəse ines nà, anga Yesu. Bina Tawrita ana Musa kà mbak apan sə təra kwanay ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom bay. 39Əna kuwaya kə̀ ɗəfak nga pə Yesu cəna, kə̀ tərak ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom kutok. 40Aya əna, gen anan nga ì zek lele, bina way ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay sa ja a anan ata â saa njaɗ kwanay bay, bina a wa: 41“Cen apan, kwanay ɗo sə kəɗey anan Mbərom ahay! Mbərom a ja nà, â gak ikwen masuwayan, aday kî zlen saa lize! Anga à alay a kwanay tə sifa aya mba ata nà, kwa â ga nə ɗowan a inde ɓa kə̀ ɗakak ikwen anan dəp nà, ni kəta kwanay tə cəveɗ si mer su way a aday kwanay saa ngam sa ɗaf apan nga bay ata awan.”» 42À alay a atə Pol tə Barnabas ti zla way a tinen ù doh sə wazay ana Yahuda ahay wa ata nà, ɗo ahay ta wa, tâ may ahay pə luvon sa man uda awan asa, anga aday tə̂ pərahan anan azar sə ɗakan atan anan ʼam ata awan. 43Ɗo ahay ta ta ʼam nà, Yahuda azar aya tu ɗo sə pərahan azar anà pəra a tinen ahay bayak a ta zla pə kərtek a tatə Pol tə Barnabas. Tinen ite tə varan atan məgala ta sa jan atan nə tə̂ tavay à sumor a Mbərom inde. 44Luvon sa man uda a sla cəna, ta ma ù doh sə wazay asa, zek məduwen su ɗo a fok a nay à wulen su doh wa sə sləne ʼam a Mbərom. 45Aya əna, bahay sə Yahuda ahay tə canan anà man su ɗo ata nà, ta ga sərak pə atə Pol tə Barnabas. Anga nan, pa ʼam anahan sa ja fok cəna, tə vəɗan uway, tə gənahan. 46Əna, atə Pol tə Barnabas ta jan atan ʼam mənjəna zlawan, ta wa: «Təktek mi lah sa jak ikwen ʼam a Mbərom anà kwanay Yahuda ahay aday. Əna kak a nak ikwen bay aday kə bayiken nə ki njiɗen sifa sa ndav bay ata bay nà, mi mbəsak kwanay, mi i jan anan ʼam ata anà ɗo su kon azar aya awan. 47Bahay a manay a jan umo nə matanan, a wa: “Nə ɗəfak iken jiyjay sə dəvan anà ɗo su kon ahay fok. Ki təra ɗo sə ɗakan anan cəveɗ sa tam anà ɗo sə daliyugo ahay kwa aha fok.”» 48Ɗo su kon a azar ataya tə sləne ʼam ataya cəna, tə taslay anan mivel, tə həran nga anà Mbərom lele anga ʼam anahan. Ɗo a mə walay aya saa njaɗ sifa sa ndav bay ataya fok, tinen tə ɗəfak nga pə Yesu. 49Ləbara ana Bahay Yesu a ta ʼam kwa aha pə daliyugo ata awan. 50Aya əna, bahay sə Yahuda ahay tə buwtay anan mivel su ɗo məduwen aya à wulen su doh ata inde, pi zek tə uwar zlile aya sə həran nga anà Mbərom aday tinen Yahuda ahay bay ataya awan. Tə dazlan sa ga anan alay tə atə Pol tə Barnabas, tə rəzlay atan ahay ù kon a tinen wa. 51Matanan kutok, atə Pol tə Barnabas tə bəzlam anan morbodok sə yugo pə saray a tinen ahay wa. Ta zla way a tinen à wulen su doh sə Ikoniya. 52Njavar a Yesu ahay à Antakiya sə Pisidiya ite tə taslak mivel bayak a, tinen ma rah Apasay Cəncan aya fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\