Mer su way ahay 17

1Atə Pol tə Silas tə mbəsak Filipi, ta zla tə wulen su doh sə Amfipolis tə Apoloniya, tə dəzle à Tesaloniki. Doh sə wazay ana Yahuda ahay inde à man ata awan. 2Pol a zla ù doh ata awan, kawa anahan a sa taa zla kwa aha ataya re. À luvon sa man uda aya maakan nə tinen apan ti mbəɗa alay pa ʼam sə Deftere a Mbərom tu ɗo ataya awan. 3Winen apan i ɗakan atan anan nà, Deftere a Mbərom a ja nà, si təktek Almasihu i ga ɗəce, i mac, i slabakay à məke wa aday. Pol a wa: «Yesu a nen sa jak ikwen ʼam anahan a həna ata nà, winen nə Almasihu.» 4Azar su ɗo a tinen aya nə tə təmahak ʼam a tinen ata awan, tə pərahan azar anà Pol tə Silas. Matana re, Gərek ahay bayak a sə ɗəfan apan anà Mbərom ataya tə ɗəfak nga pə Yesu, tinen pə kərtek a tə uwar zlile aya awan, aday tinen mənjœk bay re. 5Anga nan kutok, Yahuda ahay ta ga patan sərak. Tə halan nga anà ɗo kəriya aya à lumo ahay wa, aday tə̂ slabakan anan mivel anà ɗo ahay à wulen su doh inde tə abəbal awan a tinen ata awan. Yahuda ahay ta zla àga ɗowan inde tə ngaman Yason, saa pəlay anan atə Pol tə Silas, aday ti zla atan uho pa ʼam sə ɗo ahay. 6Əna ta ca apan nə tə njaɗak atan à man ata bay cəna, ta ban anan zek a Yason awan, pi zek tə mərak azar aya, ta zla atan pa ʼam su ɗo sə lavan nga anà wulen su doh ata awan. Ta zlah, ta wa: «Sə slabak anan ʼam kwa aha pə daliyugo fok nə ɗo a anaya awan. Həna, ta nak àga mənuko re. 7Yason ɗukwen kə̀ təmahak atan àga winen. Awan a bənan atan mbiyeɗ ta ʼam ana bahay sə Ruma bay re. Ta wa bahay sə ɗowan a tinen a hinen inde tə ngaman Yesu.» 8Ta ʼam a tinen a matanan ataya kutok, tə jənan pə mivel anà ɗo ahay tu ɗo sə lavan atan nga ataya təke kutok. 9Ɗo sə lavay nga ataya ta gan bəlaray anà Yason tu ɗo a Yesu azar ataya tə̂ varan atan dala aday ti mbəsak atan uho tamak. 10Luvon a ga cəna, ɗo a Yesu ahay ta slan anan atə Pol tə Silas à Bereya. Tə dəzle à man ata ite nà, ta zla ù doh sə wazay ana Yahuda ahay. 11Ɗo sə Bereya ahay nà, tinen kawa ɗo sə Tesaloniki ahay itəbay, tinen ɗo səkəffe aya awan. Tə rəzlek anan à nga wa sə sləne ləbara a Yesu nə bayak awan. Pə iɗe sə cəɗe fok, tinen apan ti jangay Deftere a Mbərom aday sa san wa nà, ʼam a Pol a sa ja ata nə ɗiɗek aya ɗaw. 12Ɗo ahay bayak a à wulen a tinen ahay wa, tə ɗəfak nga pə Yesu. Uwar sə Gərek ahay zlile aya bayak a pi zek tə Gərek mungol aya bayak a ta ɗaf nga pə Yesu. 13Əna Yahuda ahay à Tesaloniki tə sləne Pol winen apan i wazay ʼam a Mbərom à Bereya nà, ta nay à Bereya a re, tə dazlan sə jugwar ʼam pə ɗo ahay wa kawa àga tinen ata re. 14Cəna, mərak ahay tə lagay anan Pol pa ʼam sə bəlay məduwen ata awan, əna atə Silas tə Timote nə tə njahay à Bereya hwiya. 15Ɗo a sə lagay anan Pol ataya tə lagay anan hus à Atena, aday ta sa ma à Bereya kutok. Pol a jan atan nà, tâ jan anà atə Silas tə Timote nə tə̂ njaɗak anan ayak bəse. 16Pol winen apan i ba anan atə Silas tə Timote à Atena. A ca apan nà, wulen su doh ata fok ma rah a tə pəra ahay bayak a cara cara. A cəɓan. 17Anga nan, ta kaɗ bala pi zek tə Yahuda ahay aday tu ɗo su kon aya azar a sə həran nga anà Mbərom ataya ù doh sə wazay a tinen. Matanan re, kwa à lumo ahay ɗukwen, winen apan i kaɗ bala tə ɗo ahay. 18Ɗo ahay inde sə pərahan azar anà atətak way ana Epikuri ahay tə Sitoyiki ahay, tə kaɗak bala pi zek tatə Pol ata re. Azar aya ta wa: «Ɗo sə təbəlem a anan, a ja nə ma ite anaw?» Ɗo maza aya ite ta wa: «Izəne a ja ʼam sə pəra sə mədurlon ahay!» Ta ja matanan, anga Pol winen apan i ɗakay anan nə ʼam a Yesu ta ʼam sə aslabakay anahan à məke wa. 19Anga nan, tə zəɓa anan Pol aday ta zla anan pa ʼam sə ɗo ahay à man a sə ngaman Ariyopagos ata awan, ta wa: «A nan umo sə sləne atətak way anak a wiya ata awan. 20Azar sa ʼam aya nə kula mə slənek bay. A nan umo sa san anan.» 21Ɗo sə Atena ahay pi zek tə mədurlon aya mə njahay a à man ata ataya fok, ta ga awan itəbay, si ta pak aɗəka nə sləmay pə way wiya aya awan, aday ti kaɗ apan bala. 22Natiya Pol a tavay pa ʼam sə ɗo ahay à Ariyopagos, a wa: «Kwanay Atena ahay! Na ca apan nà, kə rəzlen anan à nga wa sa ga pəra a kwanay ahay nə lele. 23Anga nen apan ni bar à wulen su doh a kwanay nà, nə canan à man sə pəra a kwanay ahay, aday na tan à nga anà man sə gəɗan dungo anà way ahay ɗukwen, mə vinde apan natiya: “Anga mbərom a ɗowan a san sləmay a bay ata awan.” Aka aday, ɗowan a kə həren anan nga ata, kwa â ga nə kə sənen anan bay, nen ni ɗakak ikwen anan sləmay anahan a kutok. 24«Sə ndakay daliyugo pi zek tə way a uda ataya fok nə winen awan. Winen Bahay sə bagəbaga mburom tə daliyugo a təke. A njahay ù doh su ɗo zənzen a sa han tə alay ata bay. 25Mbərom kà gak anan may ɗo ahay ta gan awan bay, anga sə varan sifa tə apasay a pi zek tə way azar aya anà kuwaya aɗəka nə winen. 26A ndakay ɗo mamaʼam awan, aday tə winen kutok, a ndakay zahav sə ɗo ahay fok. A varan atan tə njahay pə daliyugo a anan. Kwa həna kabay, kə̀ ɗəfak atan magaga tə alay a sə njahay a tinen pə daliyugo a re. 27A ga matanan nà, anga aday ɗo ahay tə̂ pəlay anan, izəne ti njaɗ anan ta sə tətam atətam. Əna Mbərom winen dəren tə mənuko bay. 28Anga ʼam inde a wa: “Sifa a mənuko, aɓal zek a mənuko, tə anjahay a mənuko ɗukwen, ta nay ahay nə à winen a wa.” «Kawa ana ɗo sa ga ara a kwanay sa ja ɗukwen, a wa: “Mənuko ɗukwen, gwaslay anahan ahay.” 29«Matanan, mənuko wan ana Mbərom ahay. Aday ɗa sa bayak sa jəka Mbərom a ga minje tə mezeze sə ɗo ahay sə ndakay way nə tə alay a tinen aya ata bay, tinen mə ndakay aya nə sə gura, sə dala, kabay su kon. 30Mbərom kə̀ səmak anan anà ɗo ahay sa ga way matanan à alay a ta san ʼam anahan fan bay ata awan. Əna həna kà jak anan anà ɗo ahay kwa aha fok tâ yam pə ines a tinen ahay, tə̂ mbəsak cəveɗ a tinen a lelibay ataya kutok. 31Anga kə̀ ɗəfak luvon a aday i gan sariya tə cəveɗ a anà daliyugo fok ata awan. Kə̀ walak anan ɗowan a saa ga way ata coy. A kan anan anà ɗo ahay ta sə slabakay anan ahay à məke wa.» 32Tə sləne ʼam ana Pol sa ja ʼam sə slabakay ahay à məke wa ata cəna, ɗo a azar a ta ma nga sə mbasay apan. Əna azar su ɗo aya ite, ta wa: «A nan umo sə sləne ʼam a anan pac hinen asa.» 33Natiya Pol a mbəsak atan, a zla way anahan. 34Aday cəkəbay ɗo azar aya ɗukwen tə ɗəfak apan nga, tə pərahak anan azar. À wulen su ɗo ataya nà, ɗowan a inde tə ngaman Diyonisiyus, ɗo sə Ariyopagos, tə uwar a sə ngaman Damaris ata, aday tu ɗo azar aya kutok re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\