Mer su way ahay 18

1Pə dəɓa wa cəna, Pol a slabak à Atena wa, a zla à Korintu. 2A tan ayak à nga anà ɗowan a inde tə ngaman Akilas, winen Yahuda ahay, tə wahay anan à Pontus. Kə̀ njahak bayak a bay ta nay ahay tə uwar anahan Pəriskila à Italiya wa, anga bahay sə Ruma sə ngaman Kəlawdiyus ata a rəzlay anan Yahuda ahay fok à Ruma wa. Pol a zla àga tinen, 3tə njahay pə kərtek awan, ta nga ambar sə ndakay doh ataya pə kərtek awan, anga mer su way a tinen a nə kərtek. 4Pə luvon sa man uda fok cəna, Pol a kaɗ bala pi zek tə Yahuda ahay tə Gərek ahay ù doh sə wazay ana Yahuda ahay, anga a nan nə tâ ɗaf nga pə Yesu. 5Atə Silas tə Timote ta nay ahay kwa à Makedoniya wa, tə dəzle à man a Pol. Matanan, Pol a mbəsak sa nga ambar, anga sa ga wazo pac pac, ta sa jan anà Yahuda ahay tə ɗiɗek a Almasihu nə, Yesu. 6Əna Yahuda ahay tə təmahak anan anan ʼam anahan ata bay, ta ma nga sə gənahan. Anga nan, Pol a bəzlam anan morbodok sə zana anahan, a jan atan tə angəraz a, a wa: «Ka sak a lizen nà, ʼam a pa nga a kwanay kutok, bina ʼam uno sabay. Həna nà, ni wazan anà ɗo su kon azar aya awan.» 7Matanan, a mbəsak atan səfek, a zla way anahan àga ɗowan a inde tə ngaman Titiyus Yustus. Ɗowan ata nà, a ɗəfan apan anà Mbərom. Doh anahan a ɗukwen, pə cakay su doh sə wazay ana Yahuda ahay. 8Kərispus, ɗo sə lavan nga anà doh sə wazay a tinen ata, a ɗaf nga pə Bahay Yesu tu ɗo su doh anahan aya təke. Ɗo sə wulen su doh sə Korintu ahay sə sləne ʼam ana Pol ataya bayak a tə ɗəfak nga pə Yesu, aday ta gak baptisma re. 9Pə luvon a inde, Pol ma njak ahan a, cœn a zuɓan. Bahay Yesu a jan nà: «Kə̂ jəjar bay, ɗakay anan ʼam uno hwiya, kə̂ tacay ʼam bay. 10Nen inde tə iken. Ɗowan saa vəze apak sə lamak ibay. Anga ɗo uno ahay inde à wulen su doh a anan bayak awan.» 11Pol a njahay à man ata ava daz tə kiya mbərka, i ɗakan anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay. 12À alay Galiyo winen guverner sə daliyugo sə Akaya ata nà, Yahuda ahay tə halay nga, ta ban anan Pol, ta zla anan pa ʼam sə sariya. 13Ta wa: «Ɗowan a anan winen apan i njak anan ɗo ahay aday tə̂ həran nga anà Mbərom tə cəveɗ a kawa ana Tawrita a mənuko sə ɗakay anan ata sabay!» 14Abay Pol mə lavay zek a sa ja ʼam, əna Galiyo sə ɗowan ata a wa: «Yahuda ahay, abay â ga nə ines sə laman anà ngomna kabay ines a hinen nà, ni təma ʼam a kwanay, 15əna kak kə̀ tərak avaɗ uway pa ʼam kəriya aya, pə sləmay ahay, aday pə Tawrita a kwanay cukutok nà, gen anan sariya kawa Tawrita a kwanay a sa ja. Nen ni ga zahav sə sariya a anan bay.» 16Natiya ta razl atan à man sə sariya wa. 17Ta ban anan Sostenes, ɗo sə lavan nga anà doh sə wazay a tinen, tə ndaɓay anan pa ʼam sə ɗo ahay à man sa ga sariya. Əna kà gak anan à nga wa anà Galiyo bay. 18Pə dəɓa anahan a wa, Pol a njahay à Korintu luvon bayak awan, aday a mbəsak anan mərak ahay kutok. A zla à kwalalan inde, winen tə Pəriskila tə Akilas, ta zla à Siriya. Əna a saa ján à kwalalan inde à Kenkeriya nà, a faɗ anan nga pi zek wa, anga way anahan sə mbaɗay apan ata awan. 19Tə dəzle à wulen su doh sə Efesus. Pol a mbəsak anan atə Pəriskila tə Akilas à man ata awan. A zla ù doh sə wazay ana Yahuda ahay, ta kaɗ bala sa ʼam a Yesu pə kərtek awan. 20Tə cəce â njahay apan tə tinen mba, əna Pol a ngam bay. 21I sa zla way anahan nà, a jan atan, a wa: «Kà zlak anan à nga anà Mbərom nà, ni i may ahay àga kwanay.» A ján à kwalalan inde, a mbəsak Efesus kutok. 22Pol a dəzle à Kaysariya nà, a zla sa jan ahay ʼam anà ɗo a Yesu ahay. Aday a zla way anahan à Antakiya kutok. 23A njahay à man ata mənjœk nà, a zla way anahan asa. A bar pə daliyugo sə Galatiya tə Firigiya, a varan məgala anà ɗo a Yesu ahay fok. 24Ɗowan a inde tə ngaman Apolos a nay à Efesus. Winen Yahuda sə Aleksandriya ahay. A san ʼam zle, a san Deftere a Mbərom zle lele. 25Kə̀ tətakak cəveɗ sə pərahan azar anà Bahay Yesu lele re, a wazay lele tə məgala si zek anahan a təke, a ɗakay anan ʼam a Yesu tə cəveɗ a lele. Əna a san nə baptisma ana Yuhana ɗəkɗek coy. 26Matanan kutok, a dazlan sa ja ʼam mənjəna sə jəjar ù doh sə wazay ana Yahuda ahay. Atə Pəriskila tə Akilas tə sləne anan ʼam anahan ahay, aday tə gəɓa anan àga tinen, tə ɗakan anan apan cəveɗ ana Bahay Yesu lele asa. 27Pə dəɓa anahan a wa, Apolos a gan may sa zla pə daliyugo sə Akaya. Ɗo a Yesu ahay à Efesus tə varan məgala sa zla, aday tə vinden ɗerewel anà mərak a tinen ahay à man ataya awan, anga aday tə̂ təma anan lele. A dəzle à man ata nà, a man zek anà ɗo a Yesu ahay bayak a tə sumor a Mbərom sə varan ata awan. 28A vaɗ uway tə Yahuda ahay pa ʼam sə ɗo ahay, ʼam aday Yahuda ahay tə sənak sə mbəɗahan apan bay. A ɗakan atan anan à Deftere a Mbərom inde nà, tə ɗiɗem a Almasihu nə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\