Mer su way ahay 19

1À alay a Apolos winen à Korintu nà, Pol a zla tə daliyugo sə Galatiya tə Faragiya, a dəzle à wulen su doh sə Efesus. À man ata kutok, a tan à nga anà ɗo a Yesu ahay. 2Pol a cəce patan wa, a wa: «À kwanay sa ɗaf nga pə Yesu ata nà, kə njiɗen Apasay Cəncan a ɗaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Kula mə slənek ʼam sə Apasay Cəncan a bay jiga awan.» 3Pol a jan atan asa, a wa: «Aday kə njiɗen baptisma wura kəla anaw?» Ta wa: «Ma ga nə baptisma mbala ana Yuhana.» 4Pol a wa: «Baptisma ana Yuhana nà, anga sə ɗakay anan kə yimak pə ines anak ahay cəna coy. Yuhana a jan anà Isəraʼila ahay tâ ɗaf nga pə ɗowan a saa nay ahay pə dəɓa anahan wa ata awan, kawa sa ja nà, Yesu.» 5Tə sləne matanan cəna, tə təma sa ga baptisma tə sləmay ana Bahay Yesu kutok. 6Pə dəɓa anahan a wa nà, Pol a ɗəfan atan alay pa nga, aday Apasay Cəncan a a nay patan. Tə dazlan sa ja ʼam ta ʼam su kon aya aday ta san bay ataya awan. Aday ta man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay kutok. 7Abaslay su ɗo sa ga baptisma ataya nə i ga kuro nga cew. 8Kiya maakan nà, Pol a taa zla ù doh sə wazay ana Yahuda ahay à Efesus à man ata awan. Winen apan i jan atan ʼam sə bahay a Mbərom mənjəna sə jəjar, anga a nan nə tâ ɗaf nga pə Yesu lele. 9Əna ɗo azar a nə ta ma nga sə kuray anan nga a tinen ahay, ta ngam sə təma ʼam anahan ata bay. Tinen gədek a ja ʼam lelibay a pə cəveɗ a Yesu pa ʼam sə ɗo ahay. Anga nan kutok, Pol a ra anan ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay, ta zla way a tinen. Pə iɗe sə cəɗe fok, a zla sa kaɗ bala tə ɗo ahay à man sə jangay ana Tiranus. 10A taa ga nə matanan, həna ava cew. Natiya kutok, ɗo sə daliyugo sə Aziya ahay fok tə sləne ʼam a Bahay Yesu, Yahuda ahay pi zek tu ɗo su kon azar aya awan. 11Matanan, Mbərom kà gak mer su way ma ga masuwayan aya nə bayak a tə alay ana Pol. 12Kwa zana kabay masuwar a tinen sə laman anan ayak anà zek a Pol ata nà, ɗo ahay ta zlan anan ayak anà ɗo sə ɗəvac a tinen ahay. Ɗowan a ɗəvac ataya fok tə mbərak, aday ɗowan a məhərvov a gan atan ataya, apasay sə məhərvov ahay ɗukwen ta nak à tinen wa re. 13À alay ata ɗukwen, Yahuda azar aya inde tinen apan ti bar sa razl apasay sə setene ahay. Aday tə təker anan sa razl setene ahay tə sləmay a Bahay Yesu ite. Ta wa: «Ma jak tə sləmay ana Yesu a Pol sə wazay ʼam anahan ata nà, hayak ahay à ɗowan a anan wa!» 14Sa ga awan ata nà, wan ana Sikuwas ahay cuwɓe. Sikuwas aday nà, winen bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom. 15Ta ja matanan ata cəna, apasay a lelibay ata a mbəɗahan atan ahay apan, a wa: «Na san Yesu zle, Pol ɗukwen na san ʼam anahan a zle re, əna kwanay nə maya anaw?» 16Ɗowan a apasay lelibay a à winen inde ata, a kaɗ patan tə məgala, a mbasay patan, a ga patan mbəlak, a ngəraw patan wa zana a tinen ahay à məndak. Ta nay ù doh anahan wa, ta haw way a tinen. 17Yahuda ahay pi zek tu ɗo su kon azar aya mə njahay aya à Efesus ata fok tə sləne ʼam ata nà, mbac a slahan atan, aday ɗo ahay ta ma nga sə varan zlangar anà sləmay ana Bahay Yesu. 18Ɗo ahay bayak a à wulen su ɗo a Yesu ahay ta nay, tə ɗakay anan way a tinen sa ga lelibay aya pa ʼam sə ɗo ahay fok. 19Ɗo sa taa ga maram ataya ta ray anan ɗerewel sə maram a tinen ataya fok uho, ta vak anan pa ʼam sə ɗo ahay. Tə baslay anan dala sə masa sə ɗerewel ataya fok nà, a ga dala sə dinar mbulo kwa kuro ɗara (50,000). 20Matanan, ʼam a Bahay Yesu a ta ʼam tə məgala awan təɗay. 21Pə dəɓa sə way ata wa nà, a nan à Pol sa zla à Urəsalima tə cəveɗ sə Makedoniya tə Akaya. A wa: «Na zlak à Urəsalima nà, təktek ni zla à Ruma re.» 22A slan ɗo si mer su way anahan ahay cew à Makedoniya, atə Timote tə Erastus. Aday winen a njahay pə daliyugo sə Aziya hamak. 23À alay ata ite, ʼam məduwen a a slabak à wulen su doh sə Efesus, anga cəveɗ sə pərahan azar anà ʼam ana Bahay Yesu. 24Ɗowan a inde à man ata tə ngaman Demetriyus, winen ɗo sə təvaɗ. A ndakay doh sə pəra a tinen a inde tə ngaman Artemis tə dala. Mer su way anahan ata a gan dəɗəffa anà ɗo anahan a sa ga mer su way pi zek ataya awan. 25A ngaman anà ɗo si mer su way anahan ahay pə kərtek a tu ɗo sə təvaɗ ahay fok. A jan atan, a wa: «Kwanay ɗo ahay, kə sənen zle, mer su way a mənuko a anan ata a mak uko zek. 26Kwanay a ɗukwen, kə cinen anan, kə slənen way ana ɗowan a sə ngaman Pol ata sa ga. A wa pəra sə ɗo ahay sə ndakay tə alay ataya fok nə tə tərak mbərom ahay tə ɗiɗek a bay. Ɗo ahay à Efesus a anan bayak awan tə təmahak ʼam anahan ata, aday pi zek məduwen sə daliyugo sə Aziya ɗukwen, ɗo ahay tə təmahak ʼam anahan ata re. 27Kak matanan hwiya cəna, ɗo ahay ti i kəɗey anan mer su way a mənuko a anan. Matanan cəna coy bay re. Ɗo ahay ti mbəsak sə varan zlangar anà doh ana Artemis, mbərom a mənuko məduwen awan. Aday Artemis, mbərom ana ɗo sə Aziya ahay fok tə ɗo ahay pə daliyugo fok sə həran nga ata, i lize anan mazlaɓ anahan!» 28Ɗo ahay tə sləne wan sa ʼam ata cəna, ta ga mivel, tə dazlan sa zlah awan, ta wa: «Artemis sə Efesus ahay nà, məduwen awan!» 29ʼAm ata a ta ʼam səneh à wulen su doh inde, a slabakan anan mivel anà ɗo ahay fok. Ta ban anan ɗo ana Pol ahay cew, atə Gayus tə Aristarkus, tinen Makedoniya ahay. Ta zla atan à man sa taa gəsle a tinen sə kukwa awan. 30Pol ɗukwen abay a nan sa zla à man a tinen ata re, əna ɗo a Yesu ahay tə gafan ʼam. 31Məceɗ sə daliyugo sə Aziya ahay, car ana Pol ahay, tinen ɗukwen ta slan ɗo saa jan nà, â sa zla à man sə gəsle ata bay. 32À alay ata nà, mawrasan a zlan à mivel inde anà man su ɗo fok. Kuwaya a zlah nə ʼam anahan cara, anga alay a van anà ɗo ahay a nà, ta san ʼam a sə halan atan apan nga ata bay. 33Yahuda ahay tə gəɓa anan ɗo a tinen inde tə ngaman Aleksandire pa ʼam sə ɗo ahay. Ɗo azar aya tə ɗakan way a sə təra ata, aday â jan anà ɗo ahay. Aleksandire a cakaf alay à mburom aday ɗo ahay tâ pak sləmay, i jan atan anan ʼam awan. 34Aya əna, man su ɗo a san anan sa jəka winen Yahuda ahay ata nà, a zəga anan apan sə bəbal awan aɗəka. I ga way sə ler cew tinen pa ʼam kərtek a: «Artemis sə Efesus ahay nà, məduwen awan!» 35Coy kutok, səkəreter sə wulen su doh ata a mba apan sə mbacay anan ʼam ata awan, a wa: «Kwanay Efesus ahay! Kuwaya fok a san zle, wulen su doh a mənuko Efesus nà, i ba anan doh ana Artemis, mbərom məduwen ata awan, aday i ba anan pəra sa ga anan minje tə winen a sə slahay ahay à mburom wa ata re. 36Ɗowan a saa mba apan sə məman anan way ataya nə ibay. Anga nan, guko ngatay aday, sənen way a kwanay a saa ga ata awan. 37Ɗowan a kwanay sə bənay à man a anan ataya ɗukwen, tə kərak awan ù doh cəncan a wa bay, tə gənahak anan anà mbərom a mənuko bay re. 38Kak Demetriyus tu ɗo anahan ahay a nan atan sa zlah pə ɗowan a nà, suwan tâ zla anan ʼam a à man sə sariya tə alay awan. Ti tan ayak à nga anà bahay aya à man ata awan. 39Bina, kak a nak ikwen way maza cəna, haluko anan nga anà bahay ahay aday ti gak ikwen anan sariya awan. 40Bina, way a sə təra biten ata nà, izəne, Ruma ahay ti ja nà, ɗə vəzek pə ngomna. Ata i var puko cəveɗ sə mungok aɗəka, anga ɗi i mba apan sə ɗakan anan à ngomna way a sə halak uko apan nga kawa həna anan ata bay.» 41A ndav anan sa jan atan anan ʼam ata cəna, a wa ɗo ahay tâ ta ʼam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\