Mer su way ahay 2

1Natiya, pə luvon sə azar uko ana Yahuda ahay sə ngaman Pentekosta ata nà, njavar a Yesu ahay tə halay nga à man kərtek awan. 2Kwayanʼa, agungol a ndəray ahay à mburom wa, kawa vəvara məduwen awan, a rah anan doh a njavar ahay mə njahay uda ata awan. 3Tə canan anà awan aya kawa miresl sə uko, ta nay ahay, tə gəzla zek, tə njahay pa nga su ɗo a tinen ù doh ataya fok. 4Fok a tinen a, Apasay Cəncan a a rahan atan à mivel ahay inde, aday ta ma nga sa ja ʼam su kon azar aya cara cara, kawa ana Apasay a Mbərom a sə varan atan məgala ata awan. 5À Urəsalima ata nà, Yahuda ahay inde bayak a tə ɗəfan apan à Mbərom lele, abay tinen mə njahay aya pu kon sə daliyugo ahay fok. 6Tə sləne agungol ata cəna, tə halay nga à man su ɗo ataya awan. Aday way ata a gan atan wurdədəsdəssa, anga ɗo ataya tinen apan ti ja ʼam nà, kuwaya a sləne ta ʼam su kon anahan. 7Way ata a gan atan masuwayan. Anga nan ta ma nga sa ja, ta wa: «Ɗo anaya fok nà, tinen Galile ahay biɗaw? 8Aday ta ja ʼam su kon a mənuko ahay fok nə kəkəmaw? 9Mənuko nà, ɗa nay ahay kwa à Partiya wa, à Mediya wa, à Elamiya wa. Mənuko ɗo sə njahay à Mesopotamiya ahay, à Yahudiya ahay, à Kapadosiya ahay, à Pontus ahay, à Aziya ahay, 10à Firigiya ahay, à Pamfiliya ahay, à Misra ahay, à Siren pə daliyugo sə Libiya ahay. Mənuko ɗo sa nay ahay kwa à Ruma wa, 11ɗa nay ahay kwa à Kereta wa tə Arabiya wa re. À wulen a mənuko inde nà, azar su ɗo aya nə Yahuda ahay, aday azar aya ite nà, tinen Yahuda ahay bay, əna tə pərahan azar anà pəra sə Yahuda ahay. Aday mənuko fok ɗə sləne tinen apan ti ɗakay anan masuwayan a Mbərom sa ga ataya fok ta ʼam a mənuko ahay nə kəkəmaw?» 12Way a sə təra ata a gan atan masuwayan, ta san ti ja nə maw bay fok. Ta ja à wulen a tinen inde, ta wa: «Way a həna anan ata nə masuwayan ɗuwuraw? A nan sa ja nə maw?» 13Aya əna, azar su ɗo aya ta ma nga sə mbasay pu ɗo a Yesu ahay, ta wa: «Ɗo a anaya nə ta sak mahay, tə vawak nga.» 14Natiya, pə dəɓa a wa kutok, Piyer tu ɗo maslan a kuro nga kərtek ataya fok tə slabak à wulen su ɗo ataya inde, aday Piyer a dazlan sa jan ʼam anà ɗo ahay tə məgalak awan, a wa: «Kwanay Yahuda ahay tu ɗo sə njahay à Urəsalima a anaya awan, slənen anan ʼam uno a anan lele, ni ɗakak ikwen anan ləbara sa ʼam a anan. 15Kawa ana kwanay sə bayak nà, ɗo a anaya nə tə vawak nga. Əna cəkəbay matanan bay, anga həna nà, njamde dəsuɗo sə duwdew mba, alay sə vaway nga kà slak fan bay asanaw! 16Aya, way a anan a təra nà, kawa ana ɗo majaʼam a Mbərom Yoʼel sa ja, a wa: 17“Mbərom a ja nà: À luvon mədakwidok aya inde nà, ni slan Apasay uno à kuwaya inde fok. Wan a kwanay ahay tə dəna a kwanay ahay fok ti man anan ʼam uno anà ɗo ahay. Njavar a kwanay ahay ti canan anà way uno sə ɗakan atan anan ataya awan. Məceɗ a kwanay ahay ɗukwen, ni jan atan ʼam à cœn sə zuɓay inde. 18Ayaw, pə luvon ataya nà, ni slan Apasay uno ù ɗo si mer su way uno ahay inde, â ga nə mungol awan, â ga nə dəna awan, ti man anan ʼam uno anà ɗo ahay. 19Ni ga way masuwayan aya à mburom, aday pə daliyugo ɗukwen, mez i pak, uko tə jinjek ti kay ahay re. 20Pac i dav sabay, aday kiya ɗukwen i mbəɗahan sa ca nà, nduzzo kawa mez. Way ataya tə tərak nà, luvon ana Bahay a mənuko i saa may ata, i dəzley ahay bəse kutok. Luvon ata nà, məduwen a aday tə mazlaɓ a re. 21Matanan, kuwaya ɗowan a kə̀ ɗəfak nga pə sləmay ana Mbərom Fetek cəna, i tam.”» 22Piyer a ja asa, a wa: «Kwanay Isəraʼila ahay, slənen ʼam uno a anan lele aday. Yesu ɗo sə Nazaratu ata nà, ɗa san zle, winen ɗo a Mbərom sə slənay ahay, anga Mbərom a kà gak masuwayan ahay cara cara à wulen a kwanay inde tə alay a Yesu ata awan. Kwanay kə sənen apan zle lele re. 23Mbərom a varak ikwen anan Yesu, kawa anahan sə lavay a zek kwakwa ata awan. Aday a san zle, kwanay ɗukwen kə viren anan anan à alay inde anà ɗo sə atahasl ahay, ti darak anan ayak pə dədom mə zləlngaɗ awan, kawa ana kwanay sa ga anan həna ata awan. 24Əna Mbərom kə̀ slabakak anan ahay à məke wa, winen inde tə sifa awan. Kə̀ təmak anan Yesu à ɗəce sə amac wa, anga amac nà, məgala anahan inde sa ban anan ibay. 25«Matanan Dawuda kà jak pə Yesu, a wa: “Nə canan anà Mbərom Fetek pac pac winen inde pə cakay uno. Winen mə njahay a tə alay puway uno. Anga nan, ni jəjar sabay. 26Matanan, mivel uno həna nà, ma rah a tə ataslay mivel awan, nen apan ni təɓa ʼam sa ga ara tə ambasay awan. Kwa nə məcak təkeɗe nà, nen ni ɗəfak iɗe hwiya, 27anga iken ki mbəsak nen à məke inde bay, ki mbəsak anan zek uno â wuslay à məke inde bay, nen ɗo anak cəncan awan. 28Kə ɗakak uno pə cəveɗ sa njaɗ sifa. Ki vuro ataslay mivel bayak a pə cakay anak.” 29«Mərak ahay, ɗa san apan zle, bije a mənuko Dawuda ata nà, kə̀ məcak aday ta lak anan. Jəvay anahan a ɗukwen inde, ɗa san man a zle re. 30Winen nà, ɗo majaʼam a Mbərom. Anga nan, a san apan zle re, ɓa Mbərom kə̀ zlapak anan anan ta sa jan nà, i naa ɗaf wan sə kutov anahan à bahay anahan inde. 31Dawuda ɗukwen a san apan zle Almasihu nà, i slabakay ahay à məke wa. Anga nan, a wa: “Iken Mbərom nà, ki mbəsak nen à məke inde bay, ki mbəsak anan zek uno â wuslay à məke inde bay.”» 32Piyer a ja asa re: «Yesu nà, Mbərom kə̀ slabakak anan ahay à məke wa. Manay a fok ma san apan zle, manay ɗo sə canan njœk tə iɗe a manay ataya awan. 33Mbərom kə̀ zəɓak anan ayak anga sə njahay tə alay puway anahan awan. Yesu a təma Apasay Cəncan a pə Bəbay anahan wa, kawa ana Bəbay anahan sə zlapay anan ata awan. Winen ɗukwen kə̀ varak umo ahay Apasay ata re. Natiya kutok, way a kwanay sə sləne ta sə canan a anan fok, sa ga mer su way ata nà, winen awan. 34Aya, Dawuda nà, kə̀ jənak à man a Mbərom itəbay. Əna winen a a wa: “Mbərom Fetek a jan anà Bahay uno nà: Njahay tə day sə alay puway uno, 35aday ɗo maniɗe anak ahay fok nà, ni təra atan ɓile anak aya awan.” 36«Anga nan, kwanay Isəraʼila ahay fok, sənen anan tə ɗiɗek awan: Yesu ɗowan a kwanay sa vaɗ anan ta sə daray anan pə dədom mə zləlngaɗ ata nà, Mbərom a təra anan Bahay a nuko awan aday Almasihu re.» 37Ɗo ataya tə sləne ʼam ata fok cəna, mbac a slahay patan wa. Anga nan tə cəce pə Piyer tu ɗo maslan ataya wa, ta wa: «Mâ ga həna jiya nə kəmaw, mərak ahay?» 38Piyer a mbəɗahan atan apan, a wa: «Mbəɗihen anan lœn anà ines a kwanay ahay, təmihen sa ga baptisma anga sə təra ɗo a Yesu Almasihu ahay, aday Mbərom i pəsek ikwen anan ines a kwanay ahay, i varak ikwen Apasay anahan Cəncan awan. 39Mbərom kə̀ zlapak sə varak ikwen Apasay anahan Cəncan ata nà, a zlapan anan anà ɗo ahay aday winen saa ngaman atan, saa pərahan azar ataya fok re, kawa sa ja nà, anà kwanay tə wan sə kutov a kwanay ahay, aday anà ɗo su kon dəren aya fok re.» 40Piyer a jan atan ʼam a azar aya bayak asa. A nan nà, tə̂ təma ʼam ata awan, aday tâ sa ya nga bay re. A jan atan asa re, a wa: «Kwanay, mbəsiken anan ɗo a wuswes a anaya awan, təmen zek a kwanay ahay.» 41Ɗo ahay bayak a tə təmahak ʼam ana Piyer ata awan, tə təmahak sa ga baptisma. Pə luvon ata nà, ɗo a Yesu ahay tə zəgahak anan apan njavar a Yesu ahay, ti ga way sə mbulo maakan. 42Pac pac tinen apan ti halay nga sə tətak way pu ɗo maslan a Yesu ahay wa, ti gəzla pen tə sləmay a Yesu, ti ga amboh. Tə njahay pə kərtek awan, à asan zek inde. 43Ɗo a Yesu ahay fok tə jəjaran anà Mbərom lele, aday Mbərom a ga masuwayan ahay bayak a cara cara tə alay ana ɗo maslan a Yesu ahay. 44Tinen a fok ʼam a tinen kərtek, way a tinen ɗukwen mə japay pə kərtek a re. 45Tə sukom a way tə way a tinen, tə guvo a tinen ahay, tə japay anan dala awan, aday tə varan anà kuwaya fok nà, kawa anahan sa gan may. 46Pac pac fok, tinen apan ti halay nga pə kərtek awan ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. Tinen apan ti halan nga anà way sa pa a tinen ahay pə kərtek a àga tinen aya awan. Tinen apan ti pa way a tinen ahay pə kərtek awan, tə ataslay mivel aya awan, aday tə mivel kərtek a re. 47Tinen apan ti həran nga anà Mbərom, ta zlan à nga anà ɗo ahay fok. Aday ɗo ahay tinen apan ti tam pac pac fok, Bahay Yesu winen apan i zəgahan atan anan apan ɗo ahay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\